Car­da­no

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Car­da­no blev lan­ce­ret til­ba­ge i sep­tem­ber 2017. Fo­re­ta­gen­det har haft god vækst, og i be­gyn­del­sen af 2018 er pri­sen ik­ke fal­det så meget som an­dre. Det, og den re­la­tivt la­ve pris pr. mønt (i skri­ven­de stund) gør be­stemt Car­da­no og dets va­lu­ta, ADA, in­ter­es­sant. Hvis mønt­en kan sta­bi­li­se­re sig og ven­de til­ba­ge til vækst, kan den bli­ve en god investerin­g. Car­da­no har og­så nog­le in­ter­es­san­te

Va­luta­ko­de:

ADA

an­ven­del­ses­mu­lig­he­der. Ud­over at væ­re net­værk for Ada-va­luta­en er det de­sig­net til at dri­ve fi­nan­si­el­le ap­pli­ka­tio­ner, smar­te kon­trak­ter og de­cen­tra­le ap­pli­ka­tio­ner. Som føl­ge her­af er det langt me­re end blot et be­ta­lings­net­værk.græken­lands na­tio­na­le forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­net­værk plan­læg­ger et af de før­ste Car­da­no-pro­jek­ter. Det skal ve­ri­fi­ce­re ele­ver­nes ek­sa­mens­be­vi­ser via

Max an­tal:

31.112.483.745 ADA

blok­kæ­den. Hvis det bli­ver en suc­ces, vil an­dre virk­som­he­der og in­sti­tu­tio­ner må­ske bru­ge net­vær­ket og øge dets po­pu­la­ri­tet.

Iføl­ge hjem­mesi­den er Car­da­no me­re end blot en kryp­tova­lu­ta. Det er en tek­no­lo­gisk plat­form, der kan le­ve­re fi­nan­si­el­le ap­pli­ka­tio­ner til en­kelt­per­so­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner og re­ge­rin­ger over he­le ver­den. Plat­for­men er kon­stru­e­ret i lag, hvil­ket gi­ver sy­ste­met flek­si­bi­li­tet og let­te­re ved­li­ge­hol­del­se. Når ADA er helt fær­digt, vil der bli­ve op­byg­get et se­pa­rat da­ta­be­hand­lings­sy­stem til hånd­te­ring af smar­te kon­trak­ter - de di­gi­ta­le juri­di­ske af­ta­ler, som vil un­der­støt­te frem­ti­dig handel og for­ret­ning. Car­da­no er i op­start­fa­sen, men ab­so­lut værd at hol­de øje med.

2017 priss­æn­dring:

2.782%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

www.car­da­no­hub.org

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.