Hvad kan man el­lers bru­ge blo­ck­chains til?

Blok­kæ­der kan bru­ges til meget an­det end va­lu­ta.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Blo­ck­chains, el­ler blok­kæ­der, som vi for­tæl­ler om på si­de si­de 10, be­hø­ver ik­ke en va­lu­ta for at vir­ke. Fak­tisk er der ba­re ta­le om en tek­no­lo­gi, der kan gi­ve en sik­ker da­ta­ba­se og som det prak­tisk talt er umu­lig at ha­cke. Der­for ser man­ge sel­ska­ber blo­ck­chains som en bed­re må­de at dri­ve virk­som­he­den på og ud­vik­le nye ap­pli­ka­tio­ner. Her er en over­sigt over nog­le af de vig­tig­ste an­ven­del­ses­mu­lig­he­der.

Græn­se­over­skri­den­de be­ta­lin­ger.

Fo­re­ta­ger du en be­ta­ling uden for dit hjem­land er det bå­de usæd­van­ligt dyrt og meget lang­somt. Pro­ble­met er, at det in­ter­na­tio­na­le bank­sy­stem er ut­ro­ligt in­ef­fek­tivt og ko­ster en for­mue. Blockchain er den ide­el­le løs­ning, der bru­ger kryp­tova­lu­ta som over­før­sels­me­to­de. Tak­ket væ­re net­vær­ket er over­førs­ler meget hur­ti­ge­re og bil­li­ge­re end med de med tra­di­tio­nel­le va­luta­er.bitco­in vil sand­syn­lig­vis ik­ke væ­re det bed­ste valg i det­te til­fæl­de, men der fin­des spe­ci­al­net­værk som f.eks. Rip­ple, som er de­sig­net til ban­ker. Og IBM ar­bej­der i

sit eget be­ta­lings­net­værk på at gø­re no­get lig­nen­de. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der er det klart, at blockchain vil brin­ge os bil­li­ge­re glo­ba­le be­ta­lin­ger.

Id-pa­pi­rer

Du ved, hvor­dan det er: Du an­sø­ger om lån fra et fir­ma og skal be­vi­se din iden­ti­tet. Du sø­ger en par­ke­rings­til­la­del­se, og du skal be­vi­se din iden­ti­tet Du til­mel­der dig hos en ny læ­ge, og du skal be­vi­se din iden­ti­tet .Og så vi­de­re...det sto­re pro­blem er, at alt det­te “pa­pir­ar­bej­de” kan ta­ge man­ge ti­mer.

Et blockchain-ba­se­ret ve­ri­fi­ka­tions­sy­stem, der er de­les mel­lem virk­som­he­der og selv of­fent­li­ge myn­dig­he­der, kan væ­re sva­ret. Ved at bru­ge en pri­vat nøg­le kan du op­ret­te et nyt iden­ti­tets­do­ku­ment gemt i blockchain. Selv om det­te skal ve­ri­fi­ce­res ved den før­ste iden­ti­fi­ka­tion, kan an­dre virk­som­he­der bru­ge dit blockchain-id til frem­ti­di­ge ve­ri­fi­ka­tio­ner. 1-2-3 - pro­ble­met er væk, og plud­se­ligt er det he­le meget nem­me­re at hånd­te­re.

For­sik­ring

Blockchain kan re­vo­lu­tio­ne­re den må­de, for­sik­rings­sel­ska­ber hånd­te­rer krav på. I øje­blik­ket er det svært at sam­le be­vis, og for­sik­rings­sel­ska­ber har et luk­ket sy­stem, der gør det svært at se, i hvil­ket sta­di­um din sag be­fin­der sig.

Med blockchain kan for­sik­rings­sel­ska­ber sam­le al­le op­lys­nin­ger om dit krav, hvil­ket gør det let­te­re for dem at be­hand­le sa­gen og gø­re sy­ste­met meget me­re gen­nem­sig­tigt.

Be­vis ejer­skab

At be­vi­se hvem der ejer hvad, kan væ­re svært, men blo­ck­chains har mu­lig­he­der for at æn­dre det­te. Mest sand­syn­ligt star­ter vi med stør­re gen­stan­de, som hu­se og bi­ler. Ved hjælp af blo­ck­chains vil det væ­re let­te­re at over­fø­re dis­se vær­di­ful­de gen­stan­de mel­lem eje­re og be­vi­se hvert trin i pro­ces­sen. Og med kæ­den på plads bli­ver søg­ning ef­ter gen­stan­de meget let­te­re og bil­li­ge­re.det gæl­der ik­ke ba­re sto­re, vær­di­ful­de ting. Min­dre ting kan spo­res fra fa­brik­ken til bu­tiks­gul­vet, hvil­ket be­vi­ser ejer­skab og ægt­hed. Og vær­di­ful­de gen­stan­de er be­vi­se­ligt di­ne, hvil­ket er prak­tisk i f.eks. ty­ve­ri- og for­sik­rings­sa­ger.

Smar­te­re be­ta­ling

Hvis du kø­ber no­get fra en bu­tik i dag, og det vi­ser sig at væ­re de­fekt el­ler hvis du kræ­ver til­ba­ge­be­ta­ling på dit kre­dit­kort, kan der op­stå pro­ble­mer. Med blockchain kan det­te æn­dre sig ved hjælp af de “smar­te kon­trak­ter”.

Med en smart kon­trakt be­ta­ler du først for en va­re, når le­ve­rin­gen fin­der sted. På den­ne får du pen­ge­ne til­ba­ge straks, hvis va­ren er for­kert el­ler ik­ke le­ver op til for­vent­nin­ger­ne. Det­te kan alt­så fø­re til en vold­som æn­dring i den må­de, vi be­ta­ler for va­rer på.

Smar­te kon­trak­ter kan og­så ud­vi­des til an­dre om­rå­der. Når et pant f.eks. er af­vik­let, kan det au­to­ma­tisk re­gi­stre­res i ejen­doms­re­gi­stret. Det spa­rer tid og pen­ge. klo­gecon­tra­cts ma­ke com­pa­nies mo­re open and ac­co­un­tab­le.

SMAR­TE KONTRAKTE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.