Hvad sker der med de for­s­vund­ne Bitco­ins?

Mil­li­o­ner af Bitco­ins er for­s­vun­det - er de tabt for evigt?

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Sik­ker­hed er ker­nen i Bitco­in og an­dre kryptovalu­taer og byg­ger på den pri­va­te nøg­le, der kræ­ves for at sty­re mid­ler­ne. Pro­ble­met med det­te sy­stem er, at hvis den pri­va­te nøg­le går tabt, så er mid­ler­ne og­så væk. Vi har set folk mi­ste mil­li­o­ner på den­ne må­de (se næ­ste si­de), men hvad sker der med den tab­te va­lu­ta, og er den vir­ke­lig væk for evigt?

In­gen gen­ska­bel­se

Tak­ket væ­re blockchain er det mu­ligt at se al­le transak­tio­ner, der til­hø­rer en wal­let med of­fent­lig nøg­le. Men uden den pri­va­te nøg­le kan Bitco­ins ik­ke flyt­tes el­ler sæl­ges. Som føl­ge her­af an­slås det, at kun 78% af de 17 mil­li­o­ner Bitco­ins er i om­løb. Det be­ty­der at om­kring 2 mil­li­o­ner Bitco­ins er tabt - med en mar­keds­vær­di sva­ren­de til om­kring 16 mia. pund el­ler over 134 mil­li­ar­der kro­ner. Det er man­ge pen­ge. Det sto­re pro­blem med Bitco­in og an­dre va­luta­er er, at sik­ker­he­den be­ty­der, at der fak­tisk ik­ke er no­gen mu­lig­hed for at genop­ret­te dis­se da­ta. At for­sø­ge at ha­cke den pri­va­te nøg­le er så van­ske­ligt, at det vil­le ta­ge tu­sind­vis af år at genop­ret­te en tabt nøg­le ved hjælp af den nu­væ­ren­de hardwa­re. Hvis den pri­va­te nøg­le var let at gen­ska­be, vil­le til­li­den for­svin­de. Så kan man gø­re no­get?

Recove­ry-fir­ma­er

En tabt pri­vat nøg­le er ik­ke nød­ven­dig­vis slut­nin­gen på hi­sto­ri­en, og der fin­des virk­som­he­der, der kan hjæl­pe med at gen­ska­be tab­te Bitco­ins. Tri­ck­et er, at sy­ste­mer­ne har brug for en hjæl­pen­de hånd. Så hvis du kan hu­ske de­le af ad­gangs­ko­den til din pri­va­te nøg­le, kan du gi­ve recove­ry-tje­ne­ster en hjæl­pen­de hånd. Der er sta­dig in­gen ga­ran­ti for suc­ces, men det gi­ver et lil­le håb.

Frem­ti­den

Com­pu­ter­tek­no­lo­gi­en æn­drer sig ha­stigt. Hvad der er umu­ligt i dag, kan væ­re mu­ligt i frem­ti­den. Vi kan let kom­me ind i en pe­ri­o­de, hvor den nu­væ­ren­de kryp­to­gra­fi ik­ke læn­ge­re er sik­ker. Per­so­ner med ak­ti­ve wal­lets kan flyt­te til et sy­stem med hø­je­re sik­ker­hed - til­pas­set Bitco­in. Wal­lets, der ik­ke er ak­ti­ve el­ler ik­ke kan flyt­tes, kan så bli­ve mål for per­so­ner og virk­som­he­der, der sø­ger at gen­fin­de dis­se tab­te mønt­er. Det an­det spørgs­mål er: hvad sker der med Bitco­ins, når vi dør? Det enk­le svar er, at med min­dre du ef­ter­la­der op­lys­nin­ger til di­ne ar­vin­ger, vil di­ne mønt­er væ­re væk for evigt. Der­for kan vi ik­ke stærkt nok an­be­fa­le at pla­ce­re di­ne Bitco­ins i en sik­ker wal­let, der har genop­ret­tel­ses­mu­lig­he­der for dig el­ler di­ne fa­mi­lie­med­lem­mer (se si­de 46).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.