Er det for sent at in­ve­ste­re?

Ef­ter at Bitco­in nå­e­de en pris på 20.000 dol­lars per co­in, spør­ger man­ge, om det nu er for sent at in­ve­ste­re.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Må­ske har du sid­det og fulgt pri­sen på Bitco­in og vil­le øn­ske, at du hav­de in­ve­ste­ret i den for fle­re år si­den, og tæn­ker, at det nu er for sent. Det er nær­lig­gen­de at tæn­ke, at hav­de jeg blot købt en mas­se Bitco­ins i 2010, vil­le jeg sand­syn­lig­vis væ­re man­ge­mil­li­o­nær i dag. Selv hvis du hav­de ven­tet og købt en mas­se for­skel­li­ge kryptovalutaer i ja­nu­ar 2017, vil­le du sta­dig ha­ve få­et et ud­byt­te på fle­re tu­sind pro­cent. Hvor el­lers kan man tjene så man­ge pen­ge?

Det kan godt se ud, som om fe­sten er for­bi, og du har mis­set chan­cen, men det er ik­ke nød­ven­dig­vis til­fæl­det. Det er dog nok fair at si­ge, at du er gå­et glip af chan­cen for den sto­re vær­di­stig­ning, men lad os ta­ge et kig på, hvor det sta­dig kun­ne væ­re for­nuf­tigt at in­ve­ste­re.

Du be­hø­ver ik­ke at kø­be he­le co­ins

En af de ting, der får folk til at op­gi­ve at kø­be Bitco­in, er den hø­je pris per co­in. At kø­be no­get som helst fo­re­kom­mer lat­ter­ligt dyrt og helt uden for al­min­de­li­ge men­ne­skers øko­no­mi­ske ræk­ke­vid­de. Men man be­hø­ver ik­ke kø­be he­le co­ins. Med Bitco­ins er det mind­ste, man kan kø­be 0.00000001 BTC, hvor BTC er va­luta­ens navn på en Bitco­in børs.

Du kan med an­dre ord in­ve­ste­re, hvad der pas­ser dig, og be­hø­ver ik­ke at be­kym­re dig om, hvor man­ge co­ins du går der­fra med. Det er vo­res råd, at du ig­no­re­rer an­tal­let af co­ins, som du har, og i ste­det tæn­ker på vær­di­en af den kryp­tova­lu­ta, du er i be­sid­del­se af. Det kan sam­men­lig­nes med en op­spa­rings­kon­to, hvor du fo­re­ta­ger et ind­skud, men ik­ke har no­gen fy­sisk re­præ­sen­ta­tion af det­te be­løb.

Det vig­ti­ge er ud­byt­tet ik­ke pri­sen

Pri­sen på kryptovalutaer er stort set ir­re­le­vant. Det er, hvor meget de sti­ger i vær­di, der er vig­tigt. For ek­sem­pel var pri­sen på Bitco­in i skri­ven­de stund ste­get med 842% i lø­bet af det sid­ste år. Så hvis du f.eks. hav­de in­ve­ste­ret £1.000 i Bitco­in for et år si­den, vil­le du ha­ve få­et £8.420 ud af din investering, hvad der jo ik­ke er så dår­ligt.

Men hav­de du i ste­det for købt Et­he­re­um, en an­den kryp­tova­lu­ta, vil­le du ha­ve få­et en vær­di­stig­ning på 9.053%, hvad der vil­le ha­ve ind­bragt dig £90.530 i ud­byt­te på din investering.

For sam­men­lig­nin­gens skyld: I skri­ven­de stund lå pri­sen på Et­he­re­um (ETH) på om­kring £760, mens pri­sen på Bitco­in var £7,000. Men va­luta­en med den hø­je vær­di vil­le al­li­ge­vel ha­ve gi­vet dig en min­dre fortje­ne­ste.

I prak­sis be­ty­der det, at der fin­des mas­ser af mu­lig­he­der, hvis blot man spot­ter dem.

Min­dre co­ins kun­ne gi­ve bed­re ud­byt­te

Selv om det er nemt at si­ge, at det hand­ler om in­ve­ste­rin­gen og den vær­di­stig­ning, man kan få ud af den, er det sta­dig ik­ke nemt for folk at kvan­ti­fi­ce­re. Man­ge co­ins bli­ver der­for hand­let ud fra de­res an­slå­e­de vær­di med Bitco­ins gå­en­de for at væ­re enorm dyr. Som føl­ge der­af kan de stær­ke­re va­luta­er kom­me ud for en af­ta­gen­de vær­di­stig­ning.

Hvis for ek­sem­pel Bitco­in igen steg med yder­li­ge­re 842% på et år, vil­le en en­kelt co­in ko­ste et gi­gan­tisk be­løb på om­kring £58.940. Der er dem, der me­ner, at det er sand­syn­ligt, og at Bitco­in vil en­de med at gå end­nu hø­je­re, ja til­med nå op på 1.000.000 dol­lars. Men den­ne op­fat­tel­se af Bitco­in som væ­ren­de ek­strem dyr be­ty­der, at folk of­te fø­ler sig bed­re til­pas med at kø­be bil­li­ge­re co­ins og ha­ve fle­re af dem.

Som den vel­kend­te for­ta­ler for kryptovalutaer Jo­hn Mca­fee si­ger: “Det er let­te­re for en co­in til 3 cent at sti­ge til 3 dol­lars, end det er for en co­in til 300 dol­lars at gå til 30.000 dol­lars”.

Det er ik­ke al­le va­luta­er, der er va­luta­er

Ik­ke al­le va­luta­er er fak­tisk va­luta­er. For ek­sem­pel er Rip­ple (XRP) et net­værk, der er de­sig­net til at gø­re det bil­ligt for ban­ker­ne at over­fø­re pen­ge rundt i ver­den. XRP co­ins er ik­ke nød­ven­di­ge for dis­se over­førs­ler, men har me­re ka­rak­ter af et loy­alty card. XRP fast­sæt­ter sin vær­di ud fra, hvor po­pu­lært dets be­ta­lings­net­værk er, hvor dets co­in bru­ges som et in­ci­ta­ment til mi­ners til at hol­de det kø­ren­de.

An­dre net­værk er skabt til at lø­se pro­ble­mer, mens co­ins kun er der som en si­de­ef­fekt. Der­for er det ik­ke al­le va­luta­er, der kan bru­ges på den sam­me må­de, selv om det er net­vær­kets po­pu­la­ri­tet, der er ud­slags­gi­ven­de for ef­ter­spørgs­len. Kig med an­dre ord på for­skel­li­ge mu­lig­he­der for at se, hvad der kun­ne sti­ge i vær­di.

Der er nye mu­lig­he­der

Der bli­ver hvert år mar­keds­ført nye kryptovalutaer, ja selv hver dag. Nog­le er go­de og an­dre er junk. Det er ik­ke al­tid nemt at ken­de for­skel på dem, og for hver ene­ste va­lu­ta, der er vær­di­fuld og har vækst­po­ten­ti­a­le, er der man­ge an­dre, der sim­pelt­hen vil fal­de i vær­di. Så sørg for at la­ve lidt re­search, før du in­ve­ste­rer, så du præ­cist ved, hvad du in­vol­ve­rer dig i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.