In­ve­ste­rings­ter­mer

Er det ik­ke til at for­stå, hvad der fo­re­går? Her er vo­res li­ste over de mest al­min­de­li­ge in­ve­ste­rings­ter­mer.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Når du la­ver re­search på kryp­tova­lu­ta, vil du sand­syn­lig­vis stø­de på mas­ser af for­kor­tel­ser og ter­mer. At vi­de, hvad de be­ty­der, vil gø­re det let­te­re for dig at træf­fe den rig­ti­ge in­ve­ste­rings­be­slut­ning.

ATH

All Ti­me High (ATH) re­fe­re­rer til den hø­je­ste pris, en co­in no­gen­sin­de har op­nå­et. Når du ser en den ak­tu­el­le pris for en co­in, så un­der­søg, hvor langt den er fra sin ATH, og om der er en chan­ce for, at den vil nå til­ba­ge der­til el­ler må­ske li­ge­frem over­gå den.

FUD

Fear, Un­certain­ty and Doubt (FUD) næv­nes of­te som for­kla­ring på et pris­fald. Grund­lig­gen­de er der ta­le om, at folk ser en ned­ad­gå­en­de pris el­ler læser en mas­se ne­ga­tivt i pres­sen og sæl­ger i pa­nik. For ek­sem­pel faldt pri­ser­ne fra den ene dag til den an­den, da man i Syd­korea be­gynd­te at ta­le om at re­gu­le­re kryptovalutaer. Kun­sten be­står i at ad­skil­le på­li­de­li­ge in­for­ma­tio­ner, som pe­ger på re­el­le år­sa­ger til pris­fald, fra pa­nik, der for­år­sa­ger et kortva­rigt pris­fald.

FOMO

The Fear Of Mis­sing Out (FOMO) be­skri­ver, hvor­dan folk er ban­ge for at gå glip af en chan­ce. Der­for kø­ber man­ge en kryp­tova­lu­ta, når den er på sit hø­je­ste (sit ATH), og der­ef­ter sæl­ger igen i pa­nik, når pri­sen går nedad. Fald ik­ke for det, men in­ve­ster kun, når mar­ke­det er rig­tigt til det.

HODL

Hold On for Dear Li­fe (HODL) er en for­kor­tel­se, der bru­ges af man­ge men­ne­sker. Den be­ty­der grund­lig­gen­de, at man skal ig­no­re­re, hvad der sker på kort sigt, da pri­sen på dit ak­tiv vil sti­ge på langt sigt og i sid­ste en­de gi­ve dig en fortje­ne­ste. Tag dog det­te råd med et gran salt, da der i nog­le til­fæl­de vil væ­re va­luta­er, der kol­lap­ser.

Stop loss or­der

Du kan la­ve en “stop loss or­der” på man­ge kryp­tova­lutabør­ser. Det er ba­salt set et krav om sæl­ge di­ne co­ins, når pri­sen fal­der til et be­stemt punkt, og det er en god må­de at mini­me­re di­ne tab på. Hvis du for ek­sem­pel sat­te din “stop loss or­der” til 15% min­dre end den pris, du gav, kun­ne du be­græn­se dit tab til 15%. Men vær for­sig­tig, for kryptovalutaer kan li­de af sto­re pris­ud­s­ving, så det er ik­ke nød­ven­dig­vis en god idé at sæl­ge ud tid­ligt. Og der er hel­ler ik­ke no­gen ga­ran­ti for, at du op­når den øn­ske­de salgs­pris, da pri­ser­ne kan fort­sæt­te med at fal­de.

Li­mit or­der

Li­mit or­der er en må­de at for­tæl­le bør­sen, at du vil kø­be co­ins til en be­stemt pris. Når

pri­sen ram­mer det ni­veau, går din or­dre igen­nem. Det kan væ­re en god må­de at sam­le co­ins op på, ef­ter at de fal­der fra de­res ATH.

Sup­port le­vel

The sup­port le­vel er en græn­se, der an­gi­ver den mind­ste­pris, som en va­lu­ta vil hav­ne på. Når den når det ni­veau, vil in­ve­sto­rer nor­malt op­kø­be co­ins for at hol­de pri­sen på det ni­veau og må­ske end­da pres­se den i vej­ret. Co­ins kan dog godt fal­de un­der det­te “sup­port le­vel” og fort­sæt­te med at fal­de i pris, og om­vendt kan en va­lutas sup­port le­vel for­hø­jes over tid.

Re­si­stan­ce le­vel

The re­si­stan­ce le­vel er den hø­je­ste pris, som en co­in ge­ne­relt for­bli­ver in­ter­es­sant ved. På det­te ni­veau sæl­ger man­ge men­ne­sker ud af den og hjem­ta­ger de­res pro­fit, hvil­ket of­te af­sted­kom­mer et pris­fald. Man­ge in­ve­sto­rer ope­re­rer i rum­met mel­lem “re­si­stan­ce le­vel” og “sup­port le­vel” og sco­rer fortje­ne­ster på hver cy­klus. Men co­ins kan pres­se sig over “re­si­stan­ce le­vel” og gør det en­ten for en tid el­ler me­re per­ma­nent og ska­ber der­i­gen­nem nye ni­veau­er for bå­de re­si­stan­ce og sup­port.

Bear

En “cryp­to bear” er en, der har et ne­ga­tivt syn på en va­lu­ta og for­ud­si­ger, at den vil fal­de i pris. Det er mu­ligt for dis­se “bjør­ne” at sco­re pen­ge på det­te pris­fald el­ler li­ge­frem på­vir­ke pri­sen nedad til et punkt, hvor de vil in­ve­ste­re.

Bull

En “bull” er det mod­sat­te af en “bear”. Ty­ren er vildt be­gej­stret for en va­lu­ta og prok­la­me­rer, at den vil sti­ge i vær­di. Ty­re­ne vil of­te selv ha­ve in­ve­ste­ret i en co­in og øn­sker, at den skal sti­ge. Mar­ke­der be­skri­ves ty­pisk som en­ten “bul­lish” (op­ad­gå­en­de) el­ler “bea­rish” (ned­ad­gå­en­de). Ved at se, hvil­ken af de to si­der der do­mi­ne­rer, kan du be­slut­te, hvor du vil in­ve­ste­re.

Wha­le

En “wha­le” er en, der be­sid­der sto­re mæng­der af kryp­tova­lu­ta. Hva­ler­ne er ble­vet be­skyldt for at ma­ni­p­u­le­re mar­ke­der­ne til de­res egen for­del ved at bru­ge den mæng­de va­lu­ta, de be­sid­der, til at kon­trol­le­re og do­mi­ne­re mar­ke­der­ne.

Mar­ket cap

Mar­ket cap re­fe­re­rer til den sam­le­de vær­di af en kryp­tova­lu­ta - hvor meget he­le va­luta­en er værd. Du kan of­te se den ak­tu­el­le mar­ket cap ud fra an­tal­let af co­ins i cir­ku­la­tion, og den to­ta­le mar­ket cap, som for­ud­sæt­ter, at al­le co­ins er ble­vet mi­net. Den før­ste vi­ser dig va­luta­ens sam­le­de ak­tu­el­le mar­keds­vær­di, den an­den, hvor meget he­le va­luta­en kun­ne væ­re værd i frem­ti­den.

Tra­ding vo­lu­me

Tra­ding vo­lu­me op­ly­ser dig om, hvor meget handel der er med en va­lu­ta. Ge­ne­relt sagt: jo hø­je­re vo­lu­men, jo me­re po­pu­lær er den på­gæl­den­de co­in, og jo me­re in­ter­es­se er der for den. Dog kan et højt vo­lu­men og­så væ­re ud­tryk for, at mar­ke­det er om­skif­te­ligt, og vi­se, at folk veks­ler va­lu­ta i ha­stigt tem­po.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.