Hvad be­ty­der re­gu­le­rin­ger?

De fle­ste lan­de er be­kym­re­de over kryp­tova­luta­er­ne, og for­ø­get re­gu­le­ring har haft ind­fly­del­se på pri­sen.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Det var naivt at tro, at re­ge­rin­ger­ne ik­ke vil­le ta­ge Bitco­in og an­dre kryptovalutaer al­vor­ligt. Med skyhø­je va­lutapri­ser har man­ge re­ge­rin­ger be­slut­tet, at nu er ti­den in­de til at se på re­gu­le­rin­ger. Be­kym­rin­ger og frygt for, hvor­dan de vil bli­ve ind­ført, har af­sted­kom­met sto­re pris­fald og i nog­le til­fæl­de gjort det van­ske­ligt at kø­be be­stem­te co­ins.

For ek­sem­pel var der ryg­ter om, at Syd­korea over­ve­je­de et for­bud mod at hand­le med kryptovalutaer, hvil­ket fik pri­sen på Bitco­in og an­dre va­luta­er til at fal­de. Vi kan ik­ke spå om frem­ti­den, men vi kan i det mind­ste be­skri­ve mar­ke­det, som det ser ud i dag, og for­kla­re, hvad der er sket.

Syd­korea

Det gi­ver god me­ning at be­gyn­de med Syd­korea, som har man­ge bør­ser og er et cen­trum for handel med kryp­tova­lu­ta. Re­ge­rin­gen ind­før­te en ny lov, der kræ­ve­de, at hand­len kun fo­re­gik via bank­kon­ti med til­hø­ren­de navn. Det var et for­søg på at ta­ck­le hvid­va­sk­ning af pen­ge og kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter. I ste­det for at for­by­de bru­gen af kryptovalutaer le­ga­li­se­rer det­te skridt mar­ke­det og gør hand­len me­re sik­ker.

USA

I USA hav­de Securi­ties and Ex­chan­ge Com­mis­sion (SEC) et po­si­tivt mø­de med Kon­gres­sen. Va­luta­er­nes vær­di blev an­er­kendt, og de fle­ste in­ve­sto­rer er til­fred­se med, hvad der kom ud af det. Når det gæl­der frem­ti­di­ge re­gu­le­rin­ger, er det mest sand­syn­li­ge re­sul­tat en skrap­pe­re kon­trol for at be­skyt­te in­ve­sto­rer­ne. Vi vil må­ske kom­me til at se USA op­nå magt til at kon­trol­le­re kryp­tova­lutabør­ser­ne. Og lan­det ser ud til at væ­re indstil­let på me­re om­hyg­ge­ligt at sty­re Ini­ti­al Co­in Of­fe­rings (ICOS, se s.48-49), hvor nye va­luta­er bli­ver hand­ler, før de of­fi­ci­elt er ble­vet mar­keds­ført. Man­ge ICOS op­fat­tes som svin­del, så en sådan re­gu­le­ring kun­ne væ­re en for­del for kø­ber­ne.

UK/EU

Bå­de UK og EU over­ve­jer at ind­fø­re re­gu­le­ring af mar­ke­det for kryptovalutaer på en må­de, som bå­de be­skyt­ter in­ve­sto­rer og be­græn­ser kri­mi­na­li­tet. Ho­ved­for­må­let er at sik­re, at krypto-bør­ser­ne ope­re­rer in­den for den ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning mod hvid­va­sk­ning af pen­ge og fi­nan­se­ring af ter­r­o­ris­me. Et di­rek­te for­bud er meget us­and­syn­ligt. Se si­de 54 om dan­ske reg­ler og be­skat­nings­for­hold.

In­di­en

Det skab­te frygt i In­di­en, da fi­nans­mi­ni­ster Arun Jait­ley ud­tal­te: “Re­ge­rin­gen an­ser ik­ke kryptovalutaer for at væ­re et lov­ligt be­ta­lings­mid­del og vil ta­ge al­le for­holds­reg­ler for at eli­mi­ne­re an­ven­del­sen af dis­se krypto-ak­ti­ver til at fi­nan­si­e­re il­le­ga­le ak­ti­vi­te­ter el­ler som del af be­ta­ling­sy­ste­met.” Man­ge main­stream nyheds­me­di­er tog det­te som ud­tryk for, at re­ge­rin­gen vil­le for­by­de Bitco­in og an­dre va­luta­er, hvil­ket skab­te pa­nik og før­te til om­fat­ten­de ud­salg af va­luta­er­ne. I skri­ven­de stund er si­tu­a­tio­nen ik­ke så al­vor­lig, og re­ge­rin­gen ar­bej­der blot på si­ne eg­ne re­gu­le­rin­ger. Som i de fle­ste an­dre land ser det ale­ne ud til, at det hand­ler om at brem­se kri­mi­nel­les brug af kryptovalutaer. Vi af­ven­ter nær­me­re op­lys­nin­ger.

Ban­ker

Mens re­ge­rin­ger­ne spe­ku­le­rer på, hvor­dan de skal re­gu­le­re va­luta­er­ne, har man­ge ban­ker væ­ret hur­ti­ge­re til at kom­me på ba­nen og har blo­ke­ret for køb af kryp­tova­lu­ta med kre­dit­kort. Ban­ker­ne er al­vor­ligt be­kym­re­de for, at in­de­ha­ve­re af kre­dit­kort op­ho­ber gæld ved køb af kryp­tova­lu­ta, som det kun­ne ta­ge lang tid at be­ta­le til­ba­ge. I Stor­bri­tan­ni­en har Lloyds, Vir­gin Mo­ney og Ca­pi­tal One et for­bud på plads, og an­dre ban­ker føl­ger må­ske i kølvan­det.

Hvad kom­mer det he­le til at be­ty­de?

Re­gu­le­rin­ger af kryptovalutaer, el­ler trus­len om det, har sam­men med vis­se ban­kers for­bud mod køb med kre­dit­kort med­ført dra­ma­ti­ske pris­fald i be­gyn­del­sen af 2018. I skri­ven­de stund er pri­ser­ne dog be­gyndt at ret­te sig igen, i takt med at fryg­ten for skrap­pe re­gu­le­rin­ger er ble­vet er­stat­tet af re­el­le for­an­drin­ger, som kun­ne kom­me bran­chen til go­de. Hvil­ken investor vil­le, når alt kom­mer til alt, ik­ke ger­ne se stren­ge­re straf til svind­le­re og en be­græns­ning af den il­le­ga­le brug af kryptovalutaer? Vo­res råd er, at du hol­der øje med nyhe­der­ne og sør­ger for at væ­re op­da­te­ret om den ak­tu­el­le lov­giv­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.