Tips og tri­cks til at spot­te en vin­der (el­ler ta­ber)

Det er ik­ke nemt at spot­te den næ­ste co­in, der sti­ger i vær­di, men der er nog­le sig­na­ler, man kan at hol­de øje med.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Hvis du skal tjene pen­ge på kryptovalutaer, bli­ver du nødt til at spot­te vin­der­ne. Det enk­le råd er at kø­be, når pri­sen er lav, og sæl­ge, når pri­sen er høj. Kun­sten er at spot­te det, og det er slet ik­ke så let at få styr på. Men der er sig­na­ler, man skal hol­de øje med, som kan hjæl­pe dig med at væl­ge vin­der­ne og und­gå ta­ber­ne. Du skal væ­re indstil­let på at la­ve no­get re­search ved at føl­ge de råd, vi gav dig på si­de 22.

Mar­ket cap

Et godt sted at be­gyn­de med er co­in­mar­ketcap.com. Det­te vig­ti­ge web­s­i­te træk­ker på tal fra al­le de sto­re bør­ser og gi­ver dig en bil­le­de af en gi­ven co­ins til­stand. “The mar­ket cap fi­gu­re” for­tæl­ler dig, hvor meget de co­ins, der er i cir­ku­la­tion, er værd. Du kan og­så se det mak­si­ma­le ud­bud, som er det sam­le­de an­tal co­ins, der no­gen­sin­de vil bli­ve skabt. Ved at gan­ge det mak­si­ma­le ud­bud med den ak­tu­el­le pris, kan du se, hvad den sam­le­de mar­ket cap vil­le væ­re.

Du kan for­sø­ge dig med for­skel­li­ge co­in pri­ser for at se, hvad det vil­le be­ty­de for det sam­le­de mar­ket cap. Ud fra det kan du få en idé om , hvad der er en ri­me­lig vær­di. For ek­sem­pel hav­de Bitco­in i skri­ven­de stund en mar­ket cap på 161 mia dol­lars (den hø­je­ste af al­le kryptovalutaer) ba­se­ret

på et ud­bud af 16,838,600 co­ins. Va­luta­en Tron hav­de 65,748,192,476 co­ins i cir­ku­la­tion. For at nå op på Bitco­in’s mar­ket cap, skul­le hver af den­ne va­lutas co­ins væ­re ste­get til 2.46 dol­lars fra de 5 cents, den blev hand­let til.

An­tal­let af co­ins, som Tron har, be­ty­der, at det er us­and­syn­ligt, at den vil nå op på sam­me pris per co­in som Bitco­in, el­lers vil­le dens mar­ket cap væ­re astro­no­misk.

Der fin­des ik­ke no­gen na­gel­fa­ste reg­ler, men ved at se på dis­se tal, kan du reg­ne ud, hvor en co­ins re­a­li­sti­ske over­græn­se lig­ger.

Tra­ding vo­lu­me

Tra­ding vo­lu­me for­tæl­ler dig, hvor stor en fak­tisk om­sæt­ning, en gi­ven va­lu­ta har. Det hjæl­per dig til at iden­ti­fi­ce­re ef­ter­spørgs­len og få en idé om, hvor po­pu­lær va­luta­en er. I di­a­gram­met på co­in­mar­ketcap. com kan du se et døgns tra­ding vo­lu­me dag for dag og på den må­de se, om va­luta­ens po­pu­la­ri­tet er sta­bil, sti­gen­de el­ler fal­den­de. Det sid­ste kun­ne ty­de på, at den­ne co­in er på vej ud.

Op- og ned­t­u­re

Ved hjælp af di­a­gram­met på co­in­mar­ketcap.com kan du se pri­sen på en co­in holdt op­pe imod en­ten USD el­ler Bitco­in (BTC). Selv om al­le va­luta­er har de­res uund­gå­e­li­ge op- og ned­t­u­re, og in­gen af dem er im­mu­ne over for ma­ni­pu­la­tion, kan du hol­de øje med mistæn­ke­li­ge ak­ti­vi­te­ter. En gi­gan­tisk stig­ning ef­ter­fulgt af et hur­tigt fald, der ik­ke ret­ter sig op, ty­der på, at der kan væ­re ta­le om ma­ni­pu­la­tion. Hold især øje med nye co­ins, der ik­ke har meget hi­sto­rie, men er ste­get hur­tigt i pris, da de er ho­ved­mål for ma­ni­pu­la­tion.

Co­ins som al­min­de­lig­vis hand­les i spe­ci­fik­ke om­rå­der med små ud­s­ving mel­lem den ned­re græn­se (sup­port le­vels) og den øv­re græn­se (re­si­stan­ce le­vel), er of­te en me­re sik­ker investering. Kun­sten er at kø­be, når den er ne­de, og ind­kas­se­re ge­vin­sten, når den er på top­pen.

Hvis du sam­men­lig­ner de to oven­stå­en­de di­a­gram­mer, kan du se for­skel­len mel­lem en på­li­de­lig co­in, Et­he­re­um, og en co­in, Bitcon­nect, hvis ska­be­re nu bli­ver tru­et med mang­fol­di­ge sags­an­læg.

Hvad bru­ges en co­in til og af hvem?

På co­in­mar­ketcap.com kan du al­min­de­lig­vis fin­de et link til en va­lutas of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de. Her skul­le du væ­re i stand til at fin­de do­ku­men­ta­tion og “whi­te pa­pers” om va­luta­en. Det kan væ­re meget tek­nisk, men det kan godt be­ta­le sig at væ­re in­for­me­ret om en va­lu­ta, så du kan se, hvad den er i stand til, og hvad der er for­de­len ved den.

Der bur­de og­så væ­re en “De­ve­l­o­per’s ro­ad­map”, der vi­ser, hvor­dan den på­gæl­den­de co­in vil ud­vik­le sig. Hvis dis­se in­for­ma­tio­ner ik­ke er der el­ler er meget tyn­de, så pas på. Vær li­ge­le­des for­sig­tig med en co­in med et tyndt og pri­mi­tivt si­te - det af­slø­rer mang­len­de pro­fes­sio­na­lis­me, hvil­ket i sid­ste en­de kun­ne be­ty­de, at va­luta­en slår fejl.

Ta­be­re og vin­de­re

Til­ba­ge til co­in­mar­ketcap.com, hvor du kan bru­ge dets Tren­ding tool til at se de stør­ste vin­de­re og ta­be­re in­den for den sid­ste ti­me, det sid­ste døgn el­ler den sid­ste uge. Vær for­sig­tig med co­ins med vold­som­me stig­nin­ger, da det pe­ger i ret­ning af ma­ni­pu­la­tion. Pas li­ge­le­des på en co­in med et stort pro­cen­tu­elt fald, da det an­ty­der, at den er ved at slå fejl og er på vej ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.