Bru­ges kryptovalutaer af kri­mi­nel­le?

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Kapitel 1 -

En af be­kym­rin­ger­ne an­gå­en­de kryptovalutaer er, at de bru­ges af kri­mi­nel­le til at flyt­te pen­ge rundt og be­ta­le for ulov­li­ge va­rer og tje­ne­stey­del­ser. Der er helt sik­kert nog­le be­vi­ser på, at det sker, for­di ano­ny­mi­te­ten, de gi­ver, gør det van­ske­li­ge­re for re­ge­rings­in­sti­tu­tio­ner at spo­re, hvor pen­ge­ne kom­mer fra, og hvor de går til. Men for de fle­ste men­ne­sker er der end­nu ik­ke meget, man kan kø­be med kryptovalutaer, og på et el­ler an­det sta­die skal de veks­les til­ba­ge til cash. Af den grund er man­ge re­ge­rin­ger be­gyndt at re­gu­le­re om­veks­lin­gen af kryptovalutaer med krav om, at al­le kon­to­er skal væ­re for­sy­net med ve­ri­fi­ce­re­de nav­ne og adres­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.