SÅDAN FUN­GE­RER WAL­LETS

Hvis du skal be­skyt­te din va­lu­ta, må du ha­ve en sik­ker wal­let - vi gi­ver dig et over­blik over mu­lig­he­der­ne.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Kapitel 4 -

Al­le kryptovalutaer bli­ver op­be­va­ret i en wal­let, som får det til at ly­de som en slags fy­sisk op­be­va­ring med mønt­er in­de­ni. Det er tem­me­lig mis­vi­sen­de, da en kryp­tova­lu­ta wal­let på in­gen må­de lig­ner en tra­di­tio­nel teg­ne­bog og ik­ke har no­get in­de­ni.

Som vi så i for­bin­del­se med blockchain (s. 8), er der ik­ke ta­le om en fy­sisk op­ba­re­ing af co­ins. Der­i­mod hol­der den fæl­les net­værks­pro­tokol re­de på al­le transak­tio­ner og der­med, hvor co­ins be­fin­der sig.

En wal­let er så­le­des ik­ke no­get til at ha­ve co­ins i, men der­i­mod din unik­ke net­værksadres­se. Og end­nu me­re vig­tigt rum­mer den­ne wal­lett di­ne kryp­te­rings­nøg­ler, hvor du an­ven­der den pri­va­te nøg­le til at ve­ri­fi­ce­re, at det er dig, mens din of­fent­li­ge nøg­le er den, mid­ler­ne sen­des til. En wal­let har på den må­de me­re til fæl­les med en email ap­pli­ca­tion.

Det er den pri­va­te nøg­le, som det er vig­tigt at ha­ve be­skyt­tet. Er den ik­ke det, kan du hver­ken sen­de pen­ge el­ler træk­ke di­ne pen­ge ud. Og da det kun er dig, der har et ek­sem­plar af den, er det umu­ligt at gen­ska­be den.

Der ek­si­ste­rer for­skel­li­ge slags wal­let af­hæn­gigt af, hvor­dan du øn­sker at op­be­va­re din kryp­tova­lu­ta. De fun­ge­rer al­le sam­men på sam­me må­de. Den wal­let, du væl­ger, skal blot væ­re kom­pa­ti­bel med den va­lu­ta, du væl­ger, men det er og­så den ene­ste be­græns­ning. Vi vil se på de for­skel­li­ge slags wal­let, hvor­dan man bru­ger dem, og hvil­ke der pas­ser bedst til di­ne be­hov.

Sen­de og mod­ta­ge mid­ler

At sen­de og mod­ta­ge mid­ler er stort set det sam­me på al­le wal­lets. For at mod­ta­ge mid­ler fin­der du sim­pelt­hen din wal­lets of­fent­li­ge adres­se, og så bru­ger tred­je­par­ter (el­ler til­med dig selv) den­ne adres­se til at sen­de mid­ler til din wal­let. Det er gan­ske en­kelt at få den­ne adres­se. Hvis du f.eks. bru­ger Bi­nan­ce, skal du ba­re gå til

Funds, Ba­lan­ces og klik­ke på Depo­sit-knap­pen ved si­den af en hvil­ken som helst va­lu­ta. Så får du din wal­let-adres­se.

At sen­de mid­ler er li­ge så en­kelt. På din wal­let væl­ger du Wit­hdraw el­ler Send. Du skal så ind­ta­ste en mod­ta­ger wal­le­tadres­se og de mid­ler, du øn­sker at sen­de, og så er det gjort.

Det vig­tig­ste valg hand­ler om, hvil­ken ty­pe wal­let du øn­sker. Lad os ta­ge et kig på for­de­le­ne og ulem­per­ne ved hver af dem.

On­li­ne wal­let

En on­li­ne wal­let er må­ske den ty­pe wal­let, der er nem­mest at bru­ge. On­li­ne wal­lets “in the cloud” føl­ger som re­gel med, når du op­ret­ter en kon­to hos en børs. For­de­len ved den slags wal­lets er, at de er nem­me at bru­ge, og de gi­ver dig en be­kvem må­de at kø­be va­lu­ta på. Skul­le du mi­ste di­ne kon­toop­lys­nin­ger, kan de genop­ret­tes og der­med gi­ve dig ad­gang til di­ne mid­ler.

Ulem­pen er, at din pri­va­te nøg­le op­be­va­res “i sky­en” på en an­dens ser­ver. Skul­le den bli­ve ha­ck­et, er der en ri­si­ko for, at din pri­va­te nøg­le kan bli­ve stjå­let og der­med di­ne mid­ler.

Softwa­re wal­lets

Softwa­re wal­lets in­stal­le­res og kø­res på din com­pu­ter. Din pri­va­te nøg­le bli­ver op­be­va­ret lo­kalt og er ik­ke tru­et af et stør­re ha­ck på en børs. Og den er be­skyt­tet af en pas­sp­hra­se, som du selv la­ver.

Tun­ge­re softwa­re wal­lets, så­som Bitco­in Co­re ( bitco­in.org/ en/download), skal down­lo­a­de he­le blockchain til din com­pu­ter, hvil­ket bli­ver til fle­re hund­re­de gi­ga­bytes. Min­dre wal­lets be­nyt­ter sig af Sim­pli­fied Pay­ment Ve­ri­fi­ca­tion (SPV), hvil­ket be­ty­der, at de bru­ger din of­fent­li­ge nøg­le til at kor­ri­ge­re din sta­tus ud fra net­vær­ket.

Exo­dus ( www.exo­dus.io/ re­lea­ses) er en en­kel wal­let, som un­der­støt­ter en lang ræk­ke kryptovalutaer og gør det let at sen­de og mod­ta­ge pen­ge.

Ulem­pen ved softwa­re wal­lets er, at hvis din com­pu­ter cras­her el­ler bli­ver stjå­let, er din of­fent­li­ge nøg­le og­så for­s­vun­det. Af den grund er du nødt til re­gel­mæs­sigt at la­ve ba­ck­ups på din softwa­re wal­lets. Exo­dus har en ind­byg­get sik­ker­heds­ba­ck­up, som gør det mu­ligt at genop­ret­te din wal­let på en ny com­pu­ter en­ten gen­nem et ve­ri­fi­ce­ret email link el­ler ved ind­tast­ning af en pas­sp­hra­se på tolv ord, som du kan be­hol­de og gem­me; op­be­va­ring i en bank­boks el­ler et pen­ge­skab kan væ­re en god idé, så du kan få fat i den, når det er på­kræ­vet.

De fin­des wal­lets til de­sk­top com­pu­ters, og der er og­så man­ge ap­ps til smartp­ho­nes så­som den for­trin­li­ge BRD ( bre­a­dapp.com).

Pa­pir wal­lets

Pa­pir wal­lets gi­ver den ul­ti­ma­ti­ve sik­ker­hed. Du la­ver bå­de den of­fent­li­ge og pri­va­te nøg­le, som du så prin­ter og gem­mer et el­ler an­det sik­kert sted. Wal­let­ge­ne­ra­tor.net la­ver Bitco­in wal­lets. Da dis­se nøg­ler al­drig er on­li­ne el­ler på softwa­re, er de ex­cep­tio­nelt sik­re. At mod­ta­ge va­lu­ta er let nok: Du ud­le­ve­rer ba­re din of­fent­li­ge nøg­le. At sen­de va­lu­ta er lidt van­ske­li­ge­re, og for det me­ste må du im­por­te­re din pri­va­te nøg­le til en softwa­re wal­let som f.eks. Exo­dos og sen­de der­fra.

Ulem­pen ved pa­pir wal­lets er, at hvis du mi­ster dem, er det umu­ligt at genop­ret­te din pri­va­te nøg­le. Hvis du væl­ger den ud­vej, vil det væ­re klogt at ha­ve en ba­ck­up wal­let et sik­kert sted så­som et pen­ge­skab.

Hardwa­re wal­lets

Hardwa­re wal­lets, så­som Trezor ( trezor.io) slut­tes til din com­pu­ter via USB og op­be­va­rer sik­kert din pri­va­te nøg­le og slut­ter dig til kryp­tova­lu­ta net­vær­ket. Da hardwa­re wal­lets er of­fli­ne det me­ste af ti­den, er de ex­cep­tio­nelt sik­re. Og med hardwa­re wal­lets er der sæd­van­lig­vis en mu­lig­hed for genop­ret­ning ved brug af en lang og sik­ker sæt­ning, så du kan få di­ne mid­ler til­ba­ge, hvis din wal­let er gå­et tabt el­ler be­ska­di­get.

Det er ty­pisk sto­re in­ve­sto­rer, der bru­ger hardwa­re wal­lets og op­be­va­rer dem i sik­re pen­ge­ska­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.