Hvad er mining?

Mi­ners er bå­de com­pu­ter­ne, der be­ar­bej­der over­førs­ler, og me­to­den til at ska­be va­lu­ta i kryp­tova­luta­sy­ste­met.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Vi har set, hvor­dan blockchain fun­ge­rer med en ræk­ke mi­ners, der ve­ri­fi­ce­rer net­vær­ket, men hvad får de selv ud af det? Det er her, det bli­ver smart med kryptovalutaer, for­di de ved hjælp af mining sy­ste­met til­by­der be­løn­ning til dem, der ta­ger del i det. Hver gang en ny blok bli­ver fø­jet til kæ­den, ge­ne­re­rer kryp­tova­luta­en nye co­ins, som går til dem, der skab­te blok­ken. På den må­de får mi­ners mu­lig­hed for at tjene “gra­tis” pen­ge som be­ta­ling for de­res com­pu­ter­ar­bej­de. Der­for har mi­ners en in­ter­es­se i at kon­kur­re­re med hi­an­den, da den, der ska­ber blok­ken, lø­ber med he­le ge­vin­sten. Den­ne kon­kur­ren­ce be­ty­der, at folk bli­ver me­re op­sat på at bru­ge res­sour­cer på de­res mi­ners og på den må­de hjæl­per med til at hol­de net­værks­ha­stig­he­den op­pe.

I takt med at fle­re ser­ve­re mel­der sig ind, kom­mer der fle­re ko­pi­er af pro­tokol­len, hvil­ket for­mind­sker chan­cer­ne for fejl og gør der­med net­vær­ket og kryp­tova­luta­en me­re sik­ker. Kryp­tova­luta­er­ne er de­sig­net til kun at ska­be et be­græn­set an­tal co­ins. Når an­tal­let af blok­ke vok­ser, for­mind­sker net­vær­ket be­løn­nin­gen og gør mining me­re kom­pli­ce­ret. Det skul­le ef­ter­føl­gen­de for­ø­ge kon­kur­ren­cen og hjæl­pe med til at for­hø­je pri­sen på ak­ti­ver­ne.

En fri øko­no­mi

Såvel som at bli­ve be­løn­net af net­vær­ket kan mi­ners fast­sæt­te et ge­byr for en transak­tion i den på­gæl­den­de kryp­tova­lu­ta. Det er nor­malt en vis pro­cent af over­førs­lens vær­di. Mi­ners kan ig­no­re­rer over­førs­ler med et lil­le ge­byr, men så kan af­sen­de­ren for­hø­je ge­by­ret for at gø­re transak­tio­nen me­re til­lok­ken­de. På den må­de har mi­ners en ek­stra grund til at be­ar­bej­de transak­tio­ner og kan tjene fle­re pen­ge for hver blok, de ska­ber. Og det er vig­tigt, for det kan væ­re en kost­bar for­ret­ning at mi­ne. He­le Bitco­in net­vær­ket er esti­me­ret til at ha­ve et år­ligt strøm­for­brug på om­kring 32TWH, hvil­ket er om­trent det sam­me som he­le Dan­mark.

Del­ta­gel­se i grup­per

Du kan godt få mining softwa­re til at kø­re på din com­pu­ter med et gra­fik­kort, der er i stand til at be­ar­bej­de og ska­be blok­ke. For at væ­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge be­nyt­ter mi­ners sig i reg­len af et net­værk af com­pu­te­re for at op­nå en for­del ved at slå de­res com­pu­ter-kraft sam­men. Det kan en­ten ske i form af spe­ci­al­byg­get hardwa­re byg­get ind i et da­ta­cen­ter el­ler i form af fle­re ma­ski­ner for­bun­det med hin­an­den i en mining grup­pe. Når man til­slut­ter sig grup­pen, får man en vis an­del af fortje­ne­sten ba­se­ret på, hvor meget “pro­ces­sing po­wer” man har bi­dra­get med.

En mi­ner el­ler en mi­ner-grup­pes chan­ce for at suc­ces af­hæn­ger af kon­kur­ren­ce­ni­veau­et og pro­ces­sens svær­heds­grad. De me­re etab­le­re­de net­værk er van­ske­li­ge­re at kom­me ind i, for­di sto­re fir­ma­er læg­ger fle­re res­sour­cer ind i dem, hvor­i­mod der er min­dre kon­kur­ren­ce om ny­e­re og min­dre va­luta­er og der­for lev­ner de stør­re mu­lig­he­der for en­kelt­per­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.