Hvor får man go­de råd?

Du be­hø­ver ik­ke at gø­re det he­le selv – der er man­ge ste­der, hvor du kan få go­de råd.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Hvis vi går ud fra, at du nu er pa­rat til at kø­be, vil dit næ­ste spørgs­mål højst sand­syn­ligt væ­re, hvor du så skal in­ve­ste­re di­ne pen­ge? Men det spørgs­mål er der ik­ke no­get en­kelt svar på, da mar­ke­dets om­skif­te­lig­hed be­ty­der, at det æn­drer sig fra dag til dag, hvor du får mest ud af at an­brin­ge di­ne pen­ge. Hvis du over­ho­ve­det skal op­nå en fortje­ne­ste og in­ve­ste­re for­nuf­tigt, så er det at hol­de sig op­da­te­ret med de se­ne­ste in­for­ma­tio­ner den bed­ste må­de at fin­de ud af, hvor du skal kø­be op, og hvor­når du skal sæl­ge ud. Her vil vi se på nog­le af de må­der, du kan få go­de rå­de på.

Be­gynd lang­somt

Før du in­ve­ste­rer no­get som helst, så giv dig tid til at un­der­sø­ge mar­ke­det. Læs om de for­skel­li­ge co­ins, tjek nyhe­der­ne og hold dig ori­en­te­ret på de so­ci­al me­di­er. Du kan bru­ge vo­res han­dy guide om in­ve­ste­rings­ter­mer (s. 20-21) til at for­dy­be dig i kryp­tova­luta­ens ver­den og bli­ve for­tro­lig med den, in­den du skil­ler dig af med di­ne pen­ge.

Find nyhed­s­kil­der

At hol­de sig up-to-da­te med de se­ne­ste nyhe­der om den co­in, du er in­ter­es­se­ret i, er nøg­len til at fin­de ud af, hvad der kun­ne ske med pri­sen. Vi an­be­fa­ler, at du bru­ger Goog­le Alerts ( www. goog­le.co.uk/alerts). Du skal ha­ve en Goog­le kon­to for at bru­ge den­ne ser­vi­ce, men det er nemt og gra­tis at få. Ba­re søg på det, du er in­ter­es­se­ret i og klik på Cre­a­te Alert knap­pen. Så får du hver dag til­sendt et sam­men­drag af nyhe­der, der mat­cher di­ne sø­ge­kri­te­ri­er, så du kan hol­de dig ori­en­te­ret om, hvad der sker. Vo­res li­ste (ne­den­for) over an­be­fa­le­de nyhed­s­kil­der kun­ne og­så væ­re en hjælp.

Brug de so­ci­a­le me­di­er

Twit­ter er fuld af eks­per­ter, der al­le sam­men meget nyt­tigt de­ler ud af fi­nan­si­el­le råd om for­skel­li­ge co­ins in­klu­siv di­a­gram­mer med for­ven­te­de “sup­port le­vel” og “re­si­stan­ce le­vels” (se s. 20-21). Ba­re brug Twit­ters search til at fin­de den co­in, du er in­ter­es­se­ret i; the top Twe­ets sections har som re­gel de bed­ste råd. Vo­res li­ste (til høj­re) over de vig­tig­ste per­so­ner at føl­ge skul­le og­så væ­re en hjælp.

Tjek mar­kedspri­ser­ne

Brug co­in­mar­ketcap.com for at tjek­ke pri­sen på en va­lu­ta. Det­te si­te gi­ver dig di­a­gram­mer over pris­ud­s­ving, hand­len med en gi­ven va­lu­ta (tra­ding vo­lu­me) og dens sam­le­de vær­di (mar­ket cap) og vi­ser dig de se­ne­ste da­ges pris­ud­s­ving i pro­cen­ter. Kom­bi­ne­ret med et hvil­ket som helst di­a­gram, der vi­ser dig “sup­port le­vel” og “re­si­stan­ce le­vel”, kan du så reg­ne ud, om det er det rig­ti­ge tids­punkt at in­ve­ste­re el­ler ik­ke.

Brug man­ge kil­der

For hver gang du stø­der på en, der si­ger, at pri­sen på en va­lu­ta er ved at eks­plo­de­re, er der en, der hæv­der, at pri­sen er ved at kol­lap­se. Læs der­for man­ge for­skel­li­ge kil­der og find nog­le, du har til­lid til om­kring den va­lu­ta, du har valgt, så vil du væ­re i stand til at træf­fe en af­gø­rel­se om, hvor­dan du skal gå vi­de­re, på et me­re kva­li­fi­ce­ret grund­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.