Hvor­dan mar­ke­der ma­ni­p­u­le­res

Da det er et helt ur­e­gu­le­ret mar­ked, kan pri­ser­ne på kryp­tova­lu­ta ma­ni­p­u­le­res vold­somt - her for­tæl­ler vi, hvad og hvor­dan man skal pas­se på.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Ak­tiebør­ser er stærkt re­gu­le­re­de med sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger til at for­hin­dre, at kon­kur­ser brin­ger mar­ke­det i knæ. Den slags sik­ker­heds­net gør det re­la­tivt sik­kert at spe­ku­le­re på ak­tie­mar­ke­det.

Kryptovalutaer har ik­ke no­gen form for ind­byg­get be­skyt­tel­se, og mar­ke­det er fuld­stæn­digt ur­e­gu­le­ret. Hand­len bli­ver kun sus­pen­de­ret af en børs, hvis den me­ner, at der fo­re­går no­get mistæn­ke­ligt, el­ler den ik­ke kan over­kom­me mæng­den af transak­tio­ner, men der ek­si­ste­rer in­gen le­ga­le krav om at stop­pe hand­len.

For­di kryp­tova­lu­ta er den­ne nye wild west, er det mu­ligt at ma­ni­p­u­le­re et mar­ked ved en­ten at løf­te el­ler sæn­ke pri­sen på en va­lu­ta. For det me­ste er det au­to­ma­ti­se­re­de bots, der bæ­rer skyl­den.

Bot skan­da­len i 2013

Til­ba­ge i 2013 steg pri­sen på Bitco­in på kort tid fra 150 dol­lars til 1.000 dol­lars, og man me­ner nu, at en en­kelt per­son var an­svar­lig for den­ne stig­ning og tjen­te mil­li­o­ner un­der­vejs. I føl­ge Neil Gan­dal, JT Ham­ri­ck, Ty­ler Mo­o­re og Ta­li Ober­man, som har un­der­søgt sa­gen, var det to bots, kald­tet Mar­kus og Wil­ly, der var an­sva­re­li­ge for pris­stig­nin­gen.

Ved at ana­ly­se­re mil­li­o­ner af transak­tio­ner fra den nu he­den­gang­ne børs Mt. Gox Bitco­in fandt de nog­le mistæn­ke­li­ge ak­ti­vi­te­ter. I føl­ge de­res re­de­gø­rel­se fandt de ud af, at da Mt. Gox blev ha­ck­et, var nog­le bots i stand til at hand­le med Bitco­in, som de ik­ke var i be­sid­del­se af, mens de un­der­vejs ma­ni­p­u­le­re­de pri­sen.

Til Te­chcrunch ud­tal­te for­sker­ne: “Den of­fent­ligt rap­por­te­re­de om­sæt­ning på Mt. Gox in­klu­de­re­de svin­del­transak­tio­ner­ne og sig­na­le­re­de der­med til mar­ke­det, at der fandt en om­fat­ten­de handel sted. Selv om man ser

bort fra svin­de­len, var den gen­nem­snit­li­ge om­sæt­ning på al­le stør­re bør­ser, der hand­ler med Bitco­in og USD, langt hø­je­re på de da­ge, hvor bots var ak­ti­ve. Den til­hø­ren­de vækst i hand­len, som ik­ke hav­de med bots at gø­re, var pro­fi­ta­bel for Mt. Cox, da den ind­kas­se­re­de ge­by­rer for transak­tio­ner­ne.”

Den slags ak­ti­vi­tet vil­le hur­tigt bli­ve stop­pet på en of­fent­lig ak­tiebørs. Selv om der ge­ne­relt er sket for­bed­rin­ger med hand­len af kryptovalutaer, fo­re­går der sta­dig en mas­se ma­ni­pu­la­tion med pri­ser­ne.

Wash tra­ding

Man kal­der det “wash tra­ding”, når in­de­ha­ve­re af kryp­tova­lu­ta sæl­ger til sig selv. Dis­se transak­tio­ner duk­ker op på bør­ser­ne og kan, hvis de bli­ver be­mær­ket, få det til at se ud, som om mar­kedspri­sen er ste­get. De kan og­så bru­ges til at be­ta­le kom­mis­sion i smug, og kom­pen­se­re folk uden at be­hø­ve gø­re det åbent.

Den slags svin­del og mis­vi­sen­de ak­ti­vi­tet bli­ver ak­tivt be­kæm­pet, og man­ge bør­ser vil spot­te og stop­pe dem, men der er og­så bør­ser, der ik­ke gør det. Hold øje med de se­ne­ste rap­por­te­rin­ger om wash tra­ding, da det in­di­ke­rer, at en co­ins pris pres­ses kun­stigt i vej­ret.

Spoo­fing

Spoo­fing (nar­re)er et an­det ud­bredt tri­ck, der bru­ges til at ma­ni­p­u­le­re mar­ke­det. Ved den­ne slags bed­rag er der ta­le om, at no­gen iværk­sæt­ter en handel, som de ik­ke har til hen­sigt at fuld­fø­re og der­for an­nu­le­rer, in­den den går igen­nem. Ved at gi­ve et højt bud på et stort an­tal co­ins sig­na­le­res til mar­ke­det, at ef­ter­spørgs­len ef­ter den va­lu­ta er vok­sen­de, og det får pri­sen til at sti­ge.

Ved om­vendt at til­by­de at kø­be en stor mæng­de co­ins til ud­salgs­pri­ser sig­na­le­res til mar­ke­det, at pri­sen er på vej til at fal­de, og det får man­ge men­ne­sker til at sæl­ge ud af de­res va­lu­ta.

På den må­de kan spoo­fers med nok co­ins ma­ni­p­u­le­re mar­ke­det og tjene på pris­stig­nin­ger og kø­be til­ba­ge til en la­ve­re pris.

Pump and dump

“Pump and dump” svin­del bru­ges til at løf­te pri­sen på en co­in (pump). Når nye in­ve­sto­rer så be­gyn­der at by­de på den va­lu­ta, vil de, der stod bag “the pump”, skyn­de sig at sæl­ge ud af de­res co­ins til den hø­je pris (dump) og sco­re en kæm­pe ge­vinst, mens de nye in­ve­sto­rer en­der med at ha­ve be­talt en over­pris for de­res co­ins.

Dis­se “pump and dump” pla­ner er i reg­len or­ga­ni­se­ret nø­je af grup­per. Grup­per­ne sam­ler tu­sind­vis af kø­be­re og ko­or­di­ne­rer op­kø­bet af en va­lu­ta, hvor den kø­bes og på hvil­ket tids­punkt. Det hø­je ef­ter­spørgsels­ni­veau får pri­sen på en co­in til at sti­ge og til­træk­ker an­dre kø­be­re.

Pump and dump-grup­pen ko­or­di­ne­rer så, hvor­når den på­gæl­den­de co­in skal sæl­ges igen, så der bli­ver solgt sto­re mæng­der, in­den pri­sen på den fal­der igen.

Wha­les

Kryp­tova­lu­ta “wha­les” be­skyl­des of­te for mar­keds­ma­ni­pu­la­tio­ner. Da de be­sid­der sto­re mæng­der af va­luta­er, kan de let­te­re wash tra­de, pump and dump el­ler spoof for at ma­ni­p­u­le­re pri­ser­ne. Så hold øje med ad­vars­ler om ak­ti­ve “hva­ler”, så du ik­ke bli­ver fan­get i de­res net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.