Hvor meget kan du tjene?

Det spørgs­mål, folk re­elt ger­ne vil ha­ve svar på, er, kan kryp­tova­lu­ta gø­re mig rig? Ja, må­ske.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Med de kæm­pe stig­nin­ger, der var på Bitco­in og an­dre kryptovalutaer i 2017, vil de fle­ste men­ne­sker ger­ne vi­de, hvil­ket ud­byt­te de kan for­ven­te at få, hvis de in­ve­ste­rer. Kort sagt: Kan kryp­tova­lu­ta gø­re dig rig?

Ja, må­ske. I skri­ven­de stund hav­de kryptovalutaer det ik­ke for godt med et dyk for Bitco­in på næ­sten 50% i for­hold til dens ATH på 20.000 dol­lars. Al­le, der køb­te i de­cem­ber 2017 el­ler ja­nu­ar 2018, har haft et tab.

Men der fin­des sta­dig men­ne­sker, som er “bul­lish (s. 21) om Bitco­in’s frem­tid. En ana­ly­ti­ker, Kay Van-pe­ter­sen fra Saxo Bank, har spå­et, at Bitco­in kun­ne nå op på 100.000 dol­lars ved ud­gan­gen af 2018. Og kryp­tova­lu­ta en­tre­pre­nør Juli­an Hosp gav CNBC sin for­ud­si­gel­se i de­cem­ber 2017, in­den mar­ke­det dyk­ke­de.

“Jeg tror, vi vil se Bitco­in nå op på 60.000 dol­lars, men vi vil og­så se den ram­me 5.000”, ud­tal­te han.

Un­der ar­bej­det på den­ne bog, var vi end­nu ik­ke nå­et til det ni­veau, men man­ge an­dre tror, at Bitco­in vil fal­de til 8.000 dol­lars el­ler la­ve­re, in­den den ret­ter sig igen og be­gyn­der at sti­ge.

Det for­hol­der sig på til­sva­ren­de må­de med an­dre kryptovalutaer. Man­ge af dem er bun­det op på pri­sen på Bitco­in med handel mel­lem dem. Så når Bitco­in pri­sen fal­der, gør pri­sen på den an­den va­lu­ta det og­så. Re­a­li­stisk set kun­ne he­le mar­ke­det stå over for en om­fat­ten­de kor­rek­tion med brat fal­den­de pri­ser.

Det vir­ker ik­ke sand­syn­ligt (om­end ik­ke umu­ligt), at kryp­tova­luta­er­nes tid er for­bi. Selv til 8.000 dol­lars er Bitco­in sta­dig et ek­stremt vær­di­fuldt ak­tiv. Sand­he­den er, at vi her be­fin­der os på ukendt ter­ri­to­ri­um, og in­ve­sto­rer, re­ge­rin­ger og bør­ser re­a­ge­rer på, hvad der fo­re­går, før før­ste gang. Det gør selvsagt investering i kryp­tova­lu­ta til et lu­ne­fuldt uhy­re.

Det ta­get i be­tragt­ning er det van­ske­ligt at si­ge, hvor meget du kan tjene, da det i vidt om­fang be­ror på den pris, du kø­ber en va­lu­ta til, og hvor­dan mar­ke­det ud­vik­ler sig det år. Ser man på de fo­re­gå­en­de år, er det mu­ligt at op­nå ge­vin­ster på fle­re tu­sind pro­cent, men det er og­så mu­ligt at ta­be næ­sten alt.

Som al­tid er det bed­ste råd, vi kan gi­ve dig, at hol­de øje med mar­ke­det, kø­be, når pri­sen er lav og me­re sta­bil, og prø­ve at sæl­ge ud for at sco­re en ge­vinst, når pri­sen sti­ger. Vær for­be­redt på at ta­be pen­ge, og in­ve­ster kun så meget, som du kan tå­le at mi­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.