Hvor­dan mi­ner man?

Man kan tjene co­ins ved at mi­ne, og dem kan du en­ten bru­ge, sæl­ge el­ler veks­le til an­dre va­luta­er.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Nu da vi har set, hvor nyt­tig mining kan væ­re (el­ler må­ske ik­ke), kan vi se på, hvor­dan man fak­tisk kom­mer i gang med at mi­ne. Tek­nisk set kan en hvil­ken som helst com­pu­ter bru­ges til mining, li­ge fra den bil­lig­ste lap­top til det mest avan­ce­re­de gear; men for at få mest mu­lig suc­ces og tjene flest mu­ligt pen­ge er det nød­ven­digt at ha­ve en com­pu­ter, der er til­stræk­ke­lig hur­tig.

Udsty­ret du skal ha­ve

Den me­ste mining softwa­re fun­ge­rer bedst, når den kø­rer ved hjælp af et gra­fik­kort. Gra­fik­kort er kon­stru­e­ret til at ud­fø­re be­stem­te op­ga­ver ek­stremt hur­tigt og over­går selv de hur­tig­ste al­min­de­li­ge com­pu­te­re.

Man­ge gra­fik­kort er ste­get i pris in­den for de se­ne­ste må­ne­der, for­di kryp­tova­lu­ta mi­ners har op­købt lag­re og for­ø­get ef­ter­spørgs­len.

At an­skaf­fe sig det rig­ti­ge gra­fik­kort er es­sen­ti­elt men langt­fra bil­ligt. Et Nvi­dia Ge­for­ce GTX 1070 er et godt sted at be­gyn­de. Sådan et kort er ek­stremt kraf­tigt, men du må indstil­le dig på at be­ta­le om­kring 4.000 kr. for det.

Et AMD Ra­deon RX 580 lig­ger på om­kring den sam­me pris som GTX 1070, men det kan væ­re svært at op­stø­ve på grund af krypto mi­ners op­køb af lag­re.

Hvis du ik­ke har no­get imod et lidt æl­dre kort, er AMD Ra­deon RX 480 et godt valg. Igen vil du sik­kert kom­me til at slip­pe om­kring 4.000 kr. for det­te kort. Selv om det er en æl­dre mo­del, er pri­sen på det ble­vet pres­set i vej­ret igen på grund ad op­køb af lag­re.

Dit valg af pro­ces­sor gør ik­ke den sto­re for­skel, så hvad som helst ny­e­re og i mel­lem­stør­rel­se skul­le kun­ne kla­re job­bet som f.eks. en In­tel Co­re i5-6400 el­ler en ny­e­re.

For at få en ek­stra høj yde­ev­ne kan du kø­re to gra­fik­kort sam­men, hvis din PC har du­al PCI-E x16 ex­pan­sion slots. Sørg og­så for, at du har til­stræk­ke­lig med po­wer: en 650W til 750W PSU er nød­ven­dig for du­al-gpu con­fi­gu­ra­tions, mens en 550W PSU skul­le væ­re nok til en sing­le GPU PC.

Hvis du ik­ke har lyst til at byg­ge din egen com­pu­ter, kan du ba­re kø­be en ga­m­ing PC med de nævn­te spe­ci­fi­ka­tio­ner. I skri­ven­de stund kun­ne en PC med et GTX 1070 gra­fik­kort og en i5 pro­ces­sor fås for un­der 10.000 kr.

Kom i gang

Hvis du ik­ke har lyst til at spen­de­re så man­ge pen­ge på mining gear, kan du ba­re gå i gang med den com­pu­ter, du har. Når du først er be­gyndt, kan du kø­re tal­le­ne igen­nem en mining kal­ku­la­tor for at se, hvor meget din com­pu­ter vil ind­brin­ge dig og på den må­de at fin­de ud af, om det er værd at fort­sæt­te.

1 DOWNLOAD OG INSTALLER MI­NER­GA­TE

Start med at gå til Mi­ner­ga­te.com og klik på knap­pen: Download & Start Mining. Kør in­stal­la­tion softwa­re og følg wizard for at in­stal­le­re Mi­ner­ga­te på din com­pu­ter. Det ta­ger kun nog­le få se­kun­der. Når det er fuld­bragt, så klik Fi­nish, og Mi­ner­ga­te vil lo­a­de.

2 OPRET EN BRUGERKONTO

Mi­ner­ga­te kræ­ver, at du op­ret­ter en kon­to. Klik på Cre­a­te Ac­co­unt og skriv din emailadres­se og et pas­sword to gan­ge. Klik på Re­gi­ster, når du har gjort det, og så vil Mi­ner­ga­te kom­me frem.

3 START SMART MINING

Når Mi­ner­ga­te lo­a­der, vil den au­to­ma­tisk star­te Smart mining for dig. Det er en au­to­ma­tisk pro­ces, der vil star­te mining af va­luta­en med den hø­je­ste vek­sel­kurs in­den for den sid­ste ti­me. På man­ge må­der er det den bed­ste må­de at bru­ge den­ne softwa­re på, da den skul­le gi­ve dig det stør­ste ud­byt­te. Men hvis du hel­ler selv vil væl­ge en va­lu­ta, så klik på pau­se-knap­per­ne un­der CPU Mining og GPU Mining.

4 TEST DIN PC

Mi­ner­ga­te har et ind­byg­get må­le­pro­gram, der for­tæl­ler dig, hvor vel­eg­net din com­pu­ter er til mining. Klik på fa­ne­bla­det Ben­ch­mark og klik så Start Ben­ch­mark. Ef­ter at den er lø­bet igen­nem nog­le få tests, vil du bli­ve præ­sen­te­ret for en sam­let sco­re, der vi­ser, hvor god din com­pu­ter er. Hvis din com­pu­ter ik­ke kla­rer sig så godt, bør du må­ske over­ve­je en op­gra­de­ring.

5 VÆLG DIN VA­LU­TA

For at star­te på at mi­ne den va­lu­ta, du har valgt, skal du klik­ke på fa­ne­bla­det Mi­ner. Ved si­den af hver va­lu­ta, vil du se en ko­lon­ne til CPU mining og en til GPU mining. Ved CPU mining kan du væl­ge, hvor man­ge pro­ces­so­rer du øn­sker at an­ven­de til op­ga­ven. For sta­bi­li­te­tens skyld an­be­fa­ler vi, at du hol­der mindst en pro­ces­sor co­re ude af mining pro­ces­sen. Hvis du ik­ke gø­re det, ri­si­ke­rerr du, at din com­pu­ter går i bag­lås og bli­ver umu­lig at bru­ge.

Ved GPU mining kan du væl­ge et in­ten­si­tets­ni­veau mel­lem 1 og 4. Et hø­je­re ni­veau vil bru­ge me­re strøm og ud­vik­le me­re var­me, men du får et stør­re ud­byt­te. Vo­res råd er, at du prø­ver dig frem med for­skel­li­ge indstil­lin­ger for at se, hvad du får ud af det. Når du er klar til det, så klik på Play i ko­lon­ner­ne med CPU and GPU.

6 DOWNLOAD FILER

Mi­ner­ga­te vil må­ske skul­le down­lo­a­de nog­le filer, in­den det kan be­gyn­de at be­hand­le transak­tio­ner, af­hæn­gig af hvil­ken va­lu­ta du væl­ger. Det kan væ­re ret om­fat­ten­de, og det kan godt ta­ge en god halv ti­me el­ler derom­kring, før pro­ces­sen går i gang, men det er kun nød­ven­dig før­ste gang, du be­gyn­der på at mi­ne en va­lu­ta, de ef­ter­føl­gen­de job går hur­ti­ge­re.

7 HOLD ØJE MED DI­NE TRANSAK­TIO­NER

Når du først er gå­et i gang med pro­ces­sen, kan du hol­de øje med ud­vik­lin­gen. Bå­de ved CPU og GPU mining kan du se din com­pu­ters hash ra­te, hvor det ne­der­ste tal vi­ser gen­nem­snit­tet. Læg dem sam­men for at se din to­ta­le hash ra­te. Med en kal­ku­la­tor (s.31) kan du bru­ge det­te tal til at se, hvor meget du kun­ne tjene.

Tal­le­ne til høj­re gi­ver dig fle­re op­lys­nin­ger om mining pro­ces­sen, og Un­con­fi­ned Ba­lan­ce vi­ser dig det be­løb, der i sid­ste en­de vil bli­ve ind­be­talt på din kon­to. Du kan klik­ke på pau­sek­nap­pen, når du øn­sker at stop­pe mining.

ADMINISTRER DIN WAL­LET 8

Klik på Wal­let for at se, hvad du har tjent. Du har en wal­let for hver va­lu­ta. Når til­go­de­ha­ven­der bli­ver ind­be­talt, kan du bru­ge knap­pen Wit­hdraw til at sen­de va­luta­en til et an­det sted, hvor du kan veks­le den til an­dre kryptovalutaer el­ler til­med veks­le den til al­min­de­lig pen­ge.

Hvis du ik­ke kan se din wal­let i app’en, kan du se din kon­to on­li­ne på mi­ner­ga­te.com. Du skal blot klik­ke Lo­gin og skri­ve din emailadres­se og dit pas­sword.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.