Sådan fun­ge­rer bør­ser­ne

Hvis du øn­sker at kø­be kryp­tova­lu­ta, skal du gø­re det gen­nem en børs - vi for­kla­rer dig, hvor­dan de fun­ge­rer.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Meget lig, når du kø­ber frem­med va­lu­ta, kø­ber du og­så kryptovalutaer gen­nem on­li­ne bør­ser. De er op­ret­tet for at gi­ve dig alt, hvad du har brug for, for at kun­ne kø­be de co­ins, du øn­sker. Men der er nog­le re­strik­tio­ner i den må­de, de fun­ge­rer på, og i hvad du kan gø­re. Vi vil ta­ge et kig på mu­lig­he­der­ne og gi­ve dig et over­blik over vo­res fo­re­truk­ne bør­ser, så du har no­get at be­gyn­de med.

Kom­me i gang

For at bli­ve re­gi­stre­ret på en børs, skal du op­ret­te en kon­to og frem­vi­se en el­ler an­den form for le­gi­ti­ma­tion som f.eks. en scan­ning af dit pas. Før din kon­to er ble­vet god­kendt, kan du ik­ke hand­le va­luta­er. Den­ne god­ken­del­se går som re­gel hur­tigt, men hvis der er man­ge, der re­gi­strer sig sam­ti­dig, kan der godt gå fle­re uger, in­den den går igen­nem. Når du først er re­gi­stre­ret, kan du be­nyt­te den be­ta­lings­form, du selv øn­sker.

Cash el­ler krypto?

Det før­ste, du skal ta­ge stil­ling til, er, hvor­dan du vil be­ta­le for kryp­tova­lu­ta. De to mest an­vend­te mu­lig­he­der er en­ten af bru­ge al­min­de­lig va­lu­ta (cash) el­ler at bru­ge kryp­tova­lu­ta. Beg­ge har hver de­res for­de­le og ulem­per.

Med cash er det (for det me­ste) li­ge ud ad lan­de­vej­en; du sæt­ter pen­ge ind på din kon­to via ban­ko­ver­før­sel el­ler et til­hø­ren­de kre­dit­kort. Så be­ta­ler du det be­løb, der kræ­ves for at kø­be den mæng­de af va­luta­en, du ger­ne vil ha­ve. Der­ef­ter be­ta­ler du et ge­byr til bør­sen for over­førs­len.

Selv om det er en­kelt at bru­ge “rig­ti­ge” pen­ge, har det dog og­så si­ne ulem­per. For det før­ste er man­ge kryptovalutaer par­ret med US dol­lars, hvil­ket kan på­fø­re dig et ek­stra vek­sel­ge­byr. For det an­det har man­ge bør­ser en græn­se for, hvor meget du kan kø­be, især hvis du bru­ger et kre­dit­kort. Og en­de­lig er det ik­ke al­le kryptovalutaer, der kan kø­bes med pen­ge.

I dis­se til­fæl­de må du kø­be den va­lu­ta, du ger­ne vil ha­ve, ved at bru­ge en an­den va­lu­ta. Bitco­in er som den stør­ste prak­tisk talt an­ven­de­lig til al­le transak­tio­ner, men Et­he­re­um and Li­teco­in er og­så po­pu­læ­re valg.

Stan­dar­d­ru­ten er her at kø­be Bitco­in, Et­he­re­um el­ler Li­teco­in på en børs, hvor det er let at be­ta­le med pen­ge, for så at over­fø­re dis­se va­luta­er til en an­den børs. Er du først dér, kan du kø­be den va­lu­ta, du ger­ne vil ha­ve fat i, og be­ta­le over­før­sels­ge­byr med den va­lu­ta, du brug­te til transak­tio­nen.

Hvis du i ste­det kø­ber med kryp­tova­lu­ta, gi­ver det dig mu­lig­hed for væl­ge mel­lem et stør­re ud­valg af va­luta­er. Ulem­pen er, at du al­min­de­lig­vis bli­ver nødt til at be­ta­le et ge­byr for at få den før­ste va­lu­ta, et over­før­sels­ge­byr, og der­næst end­nu et over­før­sels­ge­byr for at få den va­lu­ta, du er ude ef­ter.

Af den grund er det i reg­len bedst at kø­be den før­ste va­lu­ta med det la­vest mu­li­ge ge­byr, så­som Li­teco­in el­ler Et­he­re­um, hvor­i­mod Bitco­in’s hø­je ge­byr kan gø­re den dyr at an­ven­de.

Va­ri­e­ren­de pri­ser

Hver børs har si­ne eg­ne pri­ser på hver en­kelt va­lu­ta, og der kan væ­re tem­me­lig stor for­skel på dem. Det kan der­for se for­del­ag­tigt ud at gå på jagt ef­ter et godt til­bud, men i det lan­ge løb ud­lig­nes ud­gangs­pri­ser­ne, og vi me­ner, at det klo­ge­ste er at fin­de ud af, hvil­ken børs du bedst kan li­de og hol­de dig til den.

Op­be­va­ring af di­ne pen­ge

Når du op­ret­ter en kon­to hos en børs, får du au­to­ma­tisk en wal­let til al­le de va­luta­er, den un­der­støt­ter. Di­ne pen­ge op­be­va­res så i dis­se wal­lets. Det er meget be­kvemt, men ulem­pen er, at hvis bør­sen bli­ver ha­ck­et , er der en ri­si­ko for, at din kryp­tova­lu­ta bli­ver stjå­let. Al­ter­na­ti­vet er at over­fø­re di­ne pen­ge til en of­fli­ne wal­let el­ler et an­det sy­stem og op­be­va­re dem dér. Det vil på­fø­re dig nog­le over­før­sels­ge­by­rer, men det kun­ne væ­re en pris, der var værd at be­ta­le for den ek­stra sik­ker­hed, du får.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.