Hvad er en ICO?

En ICO er en god må­de at kom­me først ind på en ny va­lu­ta, men pas på svin­del.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Når en ny va­lu­ta bli­ver lan­ce­ret, fo­re­går der som re­gel en ICO (Ini­ti­al Co­in Of­fe­ring). Dis­se ICOS gi­ver in­ve­sto­rer mu­lig­hed for at væ­re tid­ligt ude og op­kø­be co­ins, in­den va­luta­en og det til­hø­ren­de net­værk of­fi­ci­elt er ble­vet mar­keds­ført.

I man­ge hen­se­en­der kan ICO sam­men­lig­nes med en IPO (Ini­ti­al Public Of­fe­ring) på ak­tie­mar­ke­det. Med en IPO be­slut­ter et fir­ma sig for at sæl­ge ak­tier til en på for­hånd fast­sat pris, før de hand­les of­fent­ligt.

Så er ICOS en god må­de at in­ve­ste­re på? Sva­ret af­hæn­ger af bå­de va­luta­en og til­bud­det.

Hvor­for ha­ve en ICO?

En ICO er en må­de, hvor­på et selv­skab bag en ny va­lu­ta får ind­tæg­ter ved at sæl­ge co­ins di­rek­te. De pen­ge, det ind­brin­ger, kan så gå til ud­vik­ling, fuld­fø­rel­se af pro­jek­tet el­ler ska­bel­se af an­dre til­fø­jel­ser.

Det er en smart må­de at ge­ne­re­re pen­ge på, da re­sul­ta­tet er, at de før­ste in­ve­sto­rer hå­ber på at sco­re en ge­vinst, når va­luta­en of­fi­ci­elt bli­ver mar­keds­ført og hand­let. Et godt ek­sem­pel på det er Et­he­re­um, som hav­de en ICO, der ge­ne­re­re­de 18 mill. dol­lars i Bitco­in og sat­te pri­sen på Et­her co­in til 0.40 dol­lars. I skri­ven­de stund er Et­he­re­um tæt på 1,000 dol­lars pr. Et­her.

I for­bin­del­se med en ICO, ud­sen­der sel­ska­ber­ne et “whi­te pa­per”, som be­skri­ver hen­sig­ter­ne med og ud­vik­lings­må­le­ne for pro­jek­tet, her­un­der hvor­når det vil bli­ve mar­keds­ført, det mini­mum be­løb, der skal rej­ses, og hvad va­luta­en vil kun­ne bru­ges til. Hvis mini­mums­be­lø­bet ik­ke bli­ver nå­et, skul­le pen­ge­ne bli­ve be­talt til­ba­ge til in­ve­sto­rer­ne.

Vi si­ger skul­le, da der har væ­ret en mas­se kon­tro­ver­ser om­kring ICOS, som har væ­ret det re­ne svin­del. En del af pro­ble­met er, at ICOS ik­ke er un­der­lagt no­gen form for re­gu­le­ring. Så selv om de lig­ner og op­fø­rer sig som IPOS, ek­si­ste­rer der ik­ke en in­stans, man kan hen­ven­de sig til, hvis det he­le går galt. I Ki­na har man af den grund for­budt ICOS, og i an­dre lan­de ser det og­så ud til, at der kom­mer skrap­pe­re reg­ler.

Hvor­dan fun­ge­rer ICO?

En ICO fast­sæt­ter, hvor meget du skal be­ta­le i en ek­si­ste­ren­de va­lu­ta, og den be­løn­ning, du vil få med den nye va­lu­ta. Som re­gel kø­rer ICOS på Et­he­re­um net­vær­ket som en “smart con­tra­ct”. Ved smart con­tra­cts er han­dels­be­tin­gel­ser­ne ind­lej­ret i plat­for­men, så når du over­fø­rer et vist be­løb f.eks. i Et­he­re­um’s Et­her va­lu­ta, sæt­ter smart con­tra­ct det an­tal co­ins til si­de, som du skal ha­ve i det nye sy­stem. En god smart con­tra­ct kan og­så sør­ge for til­ba­ge­be­ta­lin­gen, hvis man ik­ke når op på mini­mums­be­lø­bet. Det er sådan, det fun­ge­rer i et

velaf­prø­vet, te­stet og på­li­de­ligt sy­stem, når der ik­ke er ta­le om svin­del.

Hvor­dan spot­ter man svin­del?

At spot­te ICO svin­del er van­ske­ligt men ik­ke umu­ligt. Du prø­ver at fin­de be­vis på, at der fo­re­går no­get lu­sket, hvil­ket be­ty­der, at du la­ver din re­seach. Det er især vig­tigt at læ­se det nye pro­jekts “whi­te pa­per” for at fin­de ud af, hvad den nye va­lu­ta skal kun­ne gø­re, hvor­dan den fun­ge­rer, og hvad der er må­le­ne med pro­jek­tet.

Man­ge fa­ke ICOS vil nær­mest væ­re blot­tet for op­lys­nin­ger og ba­re bru­ge de so­ci­a­le me­di­er til at la­ve pr for den nye va­lu­ta i et for­søg på at få den til at se po­pu­lær ud og på den må­de til­træk­ke pen­ge.

Find ud af, om der er et mini­mum in­ve­ste­rings­mål, og hvad de, der står bag det, vil få ud af det. Det er nor­malt, at de, der har ud­vik­let en co­in, får et fast an­tal co­ins, men som re­gel først ef­ter et vist an­tal år. ICOS, hvor ejer­ne får en mas­se co­ins og kan hjem­ta­ge fortje­ne­sten med det sam­me, bør om­gås med en god po­r­tion skep­sis. Med den slags ICOS rej­ser svind­ler­ne først en mas­se pen­ge, la­ver så en mas­se re­k­la­me for den nye va­lu­ta (a pump s. si­de 21, in­den de skil­ler sig af med de­res an­del og for­svin­der med end­nu fle­re pen­ge.

Skal du in­ve­ste­re i en ICO?

Det er van­ske­ligt for os at si­ge, om du skal bru­ge pen­ge på en ICO el­ler la­de væ­re. På den ene si­de kan ud­byt­tet væ­re fæ­no­me­nalt, hvis du kø­ber tid­ligt ind af en va­lu­ta, der vi­ser sig at væ­re po­pu­lær.

På den an­den si­de kan ICOS og­så væ­re enormt ri­si­kab­le, da du ka­ster dig ud i no­get helt ukendt. Uden no­gen hi­sto­ri­ske da­ta er det prak­tisk ta­get umu­ligt at si­ge, hvil­ken vej en ny va­lutas pris vil ta­ge.

Der­for er vi nødt til at ad­va­re al­le, som ik­ke er indstil­let på at la­ve en mas­se for­ar­bej­de, og som ik­ke er pa­rat til at ta­be det he­le. For de fle­ste men­ne­sker er en ICO nok en lidt for stor ri­si­ko at ta­ge, og investering i etab­le­re­de va­luta­er, hvor man kan få fle­re råd og hi­sto­ri­ske da­ta, er me­re for­nuf­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.