Sådan sæl­ger du mønt­er­ne?

Vil du om­sæt­te din kryp­tova­lu­ta til al­min­de­lig va­lu­ta? Vi for­tæl­ler hvor­dan.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Når du sid­der og stu­de­rer din be­hold­ning af kryptovalutaer mel­der spørgs­må­let sig: Skal du sæl­ge og ven­de til­ba­ge (hel el­ler del­vist) til kon­tan­ter og få mest mu­ligt ud af det over­skud, du for­hå­bent­ligt har skabt? Sand­he­den er, at du bli­ver nødt til at gø­re det - på et el­ler an­det tids­punkt, hvis du vil ha­ve mest flek­si­bi­li­tet. Her ser vi på, hvor­dan du kan sæl­ge. Desvær­re er det ik­ke al­tid li­ge så let at få pen­ge ud, som det er at in­ve­ste­re dem, men vi vi­ser dig her mu­lig­he­der­ne. Igen vil vi bru­ge Bi­nan­ce og Co­in­ba­se for at for­kla­re, hvor­dan du kan sæl­ge og hæ­ve di­ne pen­ge.

Sælg dis­se først

Hvis du har va­luta­er, der kun kan hand­les med an­dre kryptovalutaer, skal du sæl­ge dis­se først. Når du sæl­ger, skal du sør­ge for, at du bli­ver be­talt i en va­lu­ta, som Co­in­ba­se un­der­støt­ter, så­som Bitco­in, Li­teco­in el­ler Et­he­re­um. I Bi­nan­ce: gå til Funds, Ba­lan­ces. Find den va­lu­ta, du vil sæl­ge, og klik der­ef­ter på Tra­de. Du får så en dro­p­down-me­nu, der spør­ger, hvil­ken va­lu­ta du vil hand­le med, som f.eks. BTC (Bitco­in) el­ler ETH (Et­he­re­um). Vælg den, du vil bru­ge: Et­he­re­um og Li­teco­in har la­ve­re ge­by­rer end Bitco­in, så de er for­nuf­ti­ge valg.

Start sal­get

Når du har be­slut­tet dig, kan du bru­ge salgs­funk­tio­nen på Bi­nan­ce. Ind­tast, hvor man­ge mønt­er du vil sæl­ge (når du skri­ver, vil Bi­nan­ce for­tæl­le dig mak­si­mum), og klik der­ef­ter på Sell. Det­te vil ud­lø­se or­dren, som det vil ta­ge et par mi­nut­ter at gen­nem­fø­re. Be­mærk, at hvis pri­sen på et

em­ne hur­tigt fal­der, har du mu­lig­vis pro­ble­mer med at sæl­ge og skal for­sø­ge igen. Du kan ju­ste­re salgs­pri­sen for at få et hur­ti­ge­re salg ved hjælp af Pri­ce-bok­sen, men vi an­be­fa­ler det ik­ke, med min­dre du vir­ke­lig ved, hvad du er i gang med.

Over­før­sel til Co­in­ba­se

Nu kan du over­fø­re di­ne en­he­der fra Bi­nan­ce til Co­in­ba­se. For at gø­re det­te skal du først gå til Co­in­ba­se og væl­ge Ac­co­unt. Vælg Re­cei­ve un­der den va­lu­ta, du vil mod­ta­ge. Klik på Show for at få vist din of­fent­li­ge nøg­le (adres­se), som du skal ko­pi­e­re. Til­ba­ge på Bi­nan­ce: klik på Funds, Ba­lan­ces. Ved den wal­let, som du vil sen­de til Co­in­ba­se, skal du klik­ke på Wit­hdrawal. Ind­tast den adres­se, du ko­pi­e­re­de fra Co­in­ba­se og den mæng­de va­lu­ta, du vil sen­de. Klik på Sub­mit. Du vil her­ef­ter se, hvor meget du skal be­ta­le i transak­tions­ge­byr. Over­førs­len ta­ger nog­le mi­nut­ter.

Sælg fra Co­in­ba­se

Med al­le di­ne en­he­der i Co­in­ba­se, kan du nu sæl­ge ud. Klik Buy/sell og der­ef­ter Sell. Vælg hvil­ken va­lu­ta du vil sæl­ge og brug i indstil­lin­gen EUR i din wal­let (du kan ik­ke få al­le va­luta­er i øje­blik­ket). Ind­tast det be­løb, du vil sæl­ge, og klik der­ef­ter på knap­pen Sell. Di­ne mønt­er vil bli­ve solgt til den ak­tu­el­le pris, mi­nus Co­in­ba­se-ge­by­ret, og du vil ha­ve eu­ro i din wal­let.

Ud­be­ta­ling fra Co­in­ba­se

For at ud­be­ta­le fra Co­in­ba­se skal du først fø­re et SEPA­depo­si­tum fra din bank til Co­in­ba­se. Hef­ter over­fø­res eu­ro til din kon­to. Vælg Ac­co­unt og Eur-op­tio­nen i din wal­let. Be­mærk, at der er ge­by­rer for over­før­sel af for­skel­li­ge va­luta­er. Læs me­re på ti­nyurl.com/co­in­ba­sese­pa com/co­in­ba­sese­pa.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.