Li­teco­in

KEND DI­NE MØN­STER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Li­teco­in blev lan­ce­ret i 2013 af Char­lie Lee, som og­så var meget en­ga­ge­ret i ud­vik­lin­gen af Bitco­in.mønt­en blev de­sig­net til at sup­ple­re Bitco­in - tænk på Li­teco­in som sølv og Bitco­in som guld.

Va­luta­ko­de:

LT.

Li­teco­in blev skabt for at lø­se nog­le af Bitco­ins pro­ble­mer. For det før­ste har Li­teco­in hur­ti­ge­re transak­tion­s­ti­der, et øget an­tal mønt­er og la­ve­re transak­tions­ge­by­rer. I ny­e­re tid har Li­teco­in og­så lan­ce­ret Li­te­pay, en be­ta­lings­pro­ces­sor,

Max. an­tal:

84.000.000 LTC

der til­la­der for­bru­ger­ne at be­ta­le for va­rer i bu­tik­ker , der ac­cep­te­rer et Li­teco­in de­bet­kort. Li­te­pay vil bli­ve ac­cep­te­ret i al­le bu­tik­ker, der ta­ger Visa. Li­teco­in har slå­et Bitco­in i pris, men man­ge si­ger, at det skyl­des, at Li­teco­in har

2017 pris­æn­dring:

5.046%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

li­teco­in.com

fi­re gan­ge så man­ge mønt­er - alt­så er de kun en fjer­del værd i for­hold til Bitco­in. Ti­den vil vi­se, hvad der er rig­tigt, men Li­teco­in er vel­e­tab­le­ret og har vist go­de af­kast i tid­li­ge­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.