Rip­ple

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Rip­ple (XRP) er en lidt mær­ke­lig va­lu­ta, der ik­ke lig­ner no­get an­det. Det er et be­ta­lings-han­dels­net­værk, der blev in­tro­du­ce­ret i 2012 for at gi­ve fi­nan­si­el­le in­si­tu­tio­ner mu­lig­hed for græn­se­over­skri­den­de

Va­luta­ko­de:

XRP

be­ta­lin­ger bil­li­ge­re, hur­ti­ge­re og sik­re­re. Det lover om­gå­en­de over­før­sel og kan og­så bru­ges ved va­luta­om­reg­ning. Transak­tio­ner kan hånd­te­res ved hjælp af net­vær­kets mønt, XRP. Der er imid­ler­tid ik­ke krav om, at det­te skal bru­ges. Så på man­ge må­der er kon­cep­tet

Max an­tal:

100.000.000.000 XRP

ik­ke et spe­ci­elt vær­di­fuldt. Når det er sagt, hjæl­per net­vær­kets kva­li­tet med at for­stær­ke XRP som en vær­di­en­hed. Rip­ple støt­ter ik­ke mining. På den må­de er XRP blot et ak­tiv, der kan hand­les på sam­me må­de som ak­tier. Rip­ple har gjort det godt og fle­re fi­nan­si­el­le in­sti­tu­tio­ner

2017 pris­æn­dring:

36.018%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

rip­ple.com

er in­vi­te­ret med i net­vær­ket. Som føl­ge her­af steg pri­sen på XRP i 2017. 2018 star­te­de med et drop, men va­luta­en vil sta­dig kun­ne sta­dig gø­re det godt i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.