Tron

KEND SI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

En re­la­tiv ny mønt, Tron (TRX), blev først lan­ce­ret i sep­tem­ber 2017. Al­li­ge­vel er den en af de mest in­ter­es­san­te nye mønt­er og fik en for­nuf­tig vækst mod årets ud­gang. Pri­ser­ne gik til­ba­ge i star­ten af 2018, men Tron er fort­sat loven­de. Tron

Va­luta­ko­de:

TRX

blev grund­lagt af Justin Sun. Net­vær­ket er de­sig­net til at bru­ge blockchain-tek­no­lo­gi til at til­la­de ind­holds­ska­be­re at få be­ta­ling for at de­le de­res ar­bej­de. Brug af blockchain be­ty­der, at Tron kan skæ­re mel­lem­man­den væk - tænk på det som et

Max an­tal:

100.000.000.000 TRX

di­stri­bu­tions­net­værk, der gør det mu­ligt for folk at få ad­gang til ind­hold uden at gå gen­nem en ud­by­der el­ler en bu­tik. Ind­holds­ska­be­re kan så få pen­ge di­rek­te fra for­bru­ger­ne. Tron har gjort sto­re for­ret­nin­ger. I Ki­na er den til­meldt Bo­a­feng (det ki­ne­si­ske

2017 pris­æn­dring:

2.515%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

tron.net­work

Net­flix) med me­re end 200 mil­li­o­ner bru­ge­re. I skri­ven­de stund gør Trons la­ve pris den til et at­trak­tivt køb, for­ud­sat at mønt­en ven­der til­ba­ge til væk­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.