Et­he­re­um

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Et­he­re­um er en an­den ty­pe va­lu­ta, da det er en plat­form de­sig­net til at le­ve­re “smar­te” kon­trak­ter. Med en smart kon­trakt etab­le­rer du be­tin­gel­ser­ne for en transak­tion. For ek­sem­pel, hvis et pro­dukt le­ve­res til en per­son, går be­ta­lin­gen

Va­luta­ko­de:

ETH

for det på­gæl­den­de pro­dukt au­to­ma­tisk igen­nem. Det er vig­tigt, at smar­te kon­trak­ter hånd­hæ­ves af blockchain og ik­ke kan om­di­ri­ge­res, æn­dres el­ler op­da­te­res. Det gør dem sær­ligt be­tyd­nings­ful­de for virk­som­he­der, for­di det gi­ver gen­nem­sig­tig­hed og sik­ker­hed for hånd­hæ­vel­se. Den

Max an­tal:

Ik­ke be­slut­tet

til­hø­ren­de va­lu­ta, ETH, bli­ver brugt til be­ta­ling af ge­by­rer og ser­vi­ces i Et­he­re­um­net­vær­ket. I be­tragt­ning af den styr­ke, hvor­med Et­he­re­um kan le­ve­re til virk­som­he­der­ne, er det ik­ke un­der­ligt, at mønt­en er ste­get så meget i po­pu­la­ri­tet. Den kla­re­de sig flot i 2017, og Et­he­re­um fik

2017 pris­æn­dring:

9.162%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

og­så en stærk start i 2018, men dyk­ke­de i fe­bru­ar.når det er sagt: Et­he­re­um til­by­der no­get an­det end de fle­ste an­dre kryptovalutaer, er der en god chan­ce for, at den vil ven­de stærkt til­ba­ge. Det er et plus, at den ar­bej­der i “den rig­ti­ge ver­den” - der­for er den værd at føl­ge.

www.et­he­re­um.org

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.