Bitco­in Cash

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Bitco­in Cash er lidt af en be­syn­der­lig­hed. Den er og­så kendt som “Hard Fork”. Bag­grun­den var en stor dis­kus­sion i Bitco­in­sam­fun­det om Bitco­ins ska­ler­bar­hed, hvor nog­le ud­vik­le­re men­te, at der var en bed­re må­de at be­hand­le fle­re transak­tio­ner hur­ti­ge­re på. Som et re­sul­tat af dis­se dis­kus­sio­ner blev Bitco­in­pro­jek­tet op­delt i to, hvil­ket

Va­luta­ko­de:

BCH

ef­ter­lod den op­rin­de­li­ge va­lu­ta som den var og skab­te den nye Bitco­in Cash-va­lu­ta. En af for­de­le­ne ved Bitco­in Cash er dens stør­re blok­stør­rel­se, hvil­ket gør det mu­ligt at be­hand­le fle­re transak­tio­ner. Ved split­tel­sen hav­de Bitco­in Cash og Bitco­in i juli 2017 sam­me transak­tions­hi­sto­rie. Det be­tød, at en­hver, der hav­de Bitco­in på det tids­punkt, eje­de sam­me an­tal Bitco­in Cash.

Max an­tal:

21.000.000 BCH

Her­ef­ter fik Bitco­in Cash eg­ne blok­ke og transak­tio­ner. Da Bitco­in Cash bru­ger den sam­me mining-al­go­rit­me som Bitco­in, er den ble­vet po­pu­lær hos mi­ne­re, som kun­ne skif­te fra den ek­si­ste­ren­de va­lu­ta til den nye. Kom­pa­ti­bi­li­te­ten har og­så be­ty­det, at Bitco­in Cash er po­pu­lær ved de fle­ste veks­lin­ger. Al­li­ge­vel en ad­var­sel: send ik­ke Bitco­in Cash til en Bitco­in Wal­let.

2017 pris­æn­dring:

513%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

Bitco­in Cash steg hur­tigt i pris, især ef­ter at Co­in­ba­se blev til­knyt­tet. Si­den er pri­sen dog fal­det. Spørgs­må­let er: hvil­ket for­mål tje­ner Bitco­in Cash i virkeligheden - og hvor man­ge tror, at den op­rin­de­li­ge Bitco­in gi­ver bed­re vær­di? Til trods dis­se be­kym­rin­ger har Bitco­in Cash haft en re­la­tivt høj pris.

www.bitco­in­cash.org

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.