IOTA

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

IOTA (In­ter­net of Thin­gs Ap­pli­ca­tion) blev op­ret­tet i 2016 og er­stat­te­de blockchain-tek­no­lo­gi­en med Tang­le. En ny form for di­stri­bu­tion - et “re­vo­lu­tio­ne­ren­de ny blokfrit di­stri­bu­tions­sy­stem, der for før­ste gang gør det mu­ligt at over­fø­re vær­di­er uden ge­by­rer”. I mod­sæt­ning til da­gens blok­kæ­der er sy­ste­met de­cen­tra­li­se­ret og

Va­luta­ko­de:

MIOTA

selv­re­gu­le­ren­de med “per­son­til-per­son”-kon­takt. Med an­dre ord bru­ger net­vær­ket ik­ke mi­ne­re. I ste­det skal en­hver, der øn­sker at gen­nem­fø­re en transak­tion, god­ken­de to gan­ge. Net­vær­ket vok­ser så­le­des i sam­me tem­po som an­tal­let af per­so­ner, der fo­re­ta­ger transak­tio­ner. Og når an­tal­let af bru­ge­re sti­ger, øges net­vær­ket og­så. Det­te er an­der­le­des end blockchain, hvor an­tal­let

Max an­tal:

2.779.530.283 MIOTA

af bru­ge­re kan brem­se net­vær­ket, hvis der ik­ke er nok mi­ne­re til at kla­re pres­set. Og da hver kun­de ud­fø­rer sit eget ar­bej­de, er der in­gen grund til at be­ta­le ge­by­rer, som hvis ar­bej­det blev gjort af an­dre. Som et re­sul­tat ser IOTA ud til at væ­re ska­ler­bar og en in­ter­es­sant va­lu­ta på man­ge for­skel­li­ge om­rå­der. IOTA har haft suc­ces med Ci­sco, Volkswa­gen, Mi­cro­soft,

2017 pris­æn­dring:

501%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

iota.org

Hu­awei og Sams­ung, der al­le er med på mar­keds­plad­sen. Som føl­ge her­af hav­de den til­knyt­te­de va­lu­ta, MIOTA, et stærkt 2017. Selv­om pri­sen faldt i be­gyn­del­sen af 2018, er det en in­ter­es­sant - og an­den ty­pe- va­lu­ta.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.