Newy­or­kco­in

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Li­ge­som i hi­sto­ri­en om Bitco­in for­svandt og­så ska­be­ren af Newy­or­kco­in og har ik­ke la­det hø­re fra sig si­den. Trods det­te er pro­jek­tet ble­vet en del af kryp­to­mar­ke­det. Selv om nav­net an­ty­der, at mønt­en er knyt­tet til by­en New York, kan NYC over­fø­res overalt. Iføl­ge den of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de er den gra­tis at bru­ge, uden

Va­luta­ko­der:

NYC

ge­by­rer og op til 20 gan­ge hur­ti­ge­re end Bitco­in. Der er fle­re fy­si­ske bu­tik­ker (i New York), der ac­cep­te­rer va­luta­en som be­ta­ling. Der er pla­ner om Nyc-atm-ma­ski­ner i 2018 plus en yder­li­ge­re stig­ning i an­tal­let af bu­tik­ker, der ac­cep­te­rer mønt­en. Med ac­cept fra nog­le stør­re bør­ser og wal­lets ser NYC ud som en gan­ske in­ter­es­sant mønt.

Max an­tal:

Ik­ke be­kræf­tet

I 2017 fik NYC stor vækst, da mønt­en til­trak sig be­ty­de­lig op­mærk­som­hed. Men som du kan se på gra­fen, faldt pri­sen mas­sivt ef­ter høj­de­re­kor­den. Den­ne ty­pe mønt er nor­malt be­kym­ren­de, for­di pri­sen kan væ­re “pum­pet” til et ure­a­li­stisk ni­veau. Spørgs­må­let er nu: kan Newy­or­kco­in fin­de et ri­me­ligt ni­veau og fast­hol­de det? Hvis det sker, kan ac­cep­ten fra “den

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

newy­or­kco­in.net

vir­ke­li­ge ver­den”og fra­væ­ret af transak­tions­ge­by­rer gø­re den ek­stremt po­pu­lær med god vækst. Der er dog en ri­si­ko for, at kur­sen vil fal­de end­nu me­re. Det­te er en mønt, det er værd at hol­de øje med, men vær meget for­sig­tig, hvis du plan­læg­ger at kø­be.

2017 pris­æn­dring

305.523%

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.