NEM

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

NEM er en ny blockchain-plat­form, der blev lan­ce­ret 21. marts 2015. Et af dens af­gø­ren­de prin­cip­per er at kon­trol­le­re og ha­ve til­lid til del­ta­ger­ne i net­vær­ket. Fra an­dre blo­ck­chains ved man, hvor af­gø­ren­de det­te er for sy­ste­met. NEM bru­ger et “om­døm­me”-sy­stem kal­det Ei­gen­trust ++, som bru­ger

Va­luta­ko­de:

XEM

én en­heds kva­li­tet som et mål for he­le net­vær­ket. Der­u­d­over bru­ger NEM en “proof of im­portan­ce” (POI) -al­go­rit­me til ti­me­stamp-transak­tio­ner. Med Nem-net­vær­ket skal hver en­hed hol­de 10.000 Xem-mønt­er, hvor an­tal­let af transak­tio­ner, der er fo­re­ta­get til og fra Wal­lets, og­så med­ta­ges. Sy­ste­met er de­sig­net til at op­mun­tre

Max an­tal:

Ik­ke op­lyst

bru­ge­re til at hand­le med XEM i ste­det for at hol­de og gem­me dem. Yder­li­ge­re funk­tio­ner om­fat­ter sik­ker email­kor­re­spon­dan­ce og mul­ti­kon­ti, hvor transak­tio­ner skal god­ken­des af fle­re bru­ge­re. Det­te for­bed­rer sik­ker­he­den og be­ty­der, at ta­bet af en wal­let ik­ke nød­ven­dig­vis be­ty­der, at ka­pi­tal kan fø­res ud. NEM bli­ver brugt i en kom­merci­el

2017 pris­æn­dring:

29.841%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

nem.io

blockchain kal­det Mi­jin, som bli­ver te­stet af pen­ge­in­sti­tut­ter i Ja­pan. Va­luta­en XEM op­le­ve­de et høj­de­punkt i de­cem­ber 2017, men pri­sen er si­den fal­det i be­gyn­del­sen af 2018. Dens tek­no­lo­gi og nye ar­bejds­me­to­de gør XEM til en in­ter­es­sant mønt, for­ud­sat at pri­sen kan sta­bi­li­se­re sig og even­tu­elt sti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.