Dash

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Dash op­le­ve­de nog­le fan­ta­sti­ske af­kast i 2017 og top­pe­de med lidt over $1.000 pr. mønt mod $11 ved årets start. Selv om pri­sen faldt i star­ten af 2018, sam­men med al­le an­dre va­luta­er, er Dash fort­sat en stor spil­ler og en in­ter­es­sant mønt. Nav­net kom­mer fra ‘Di­gi­tal Cash’ og for­kla­rer for­må­let med mønt­en - de­sig­net til at er­stat­te kon­tan­ter. En for­del

Va­luta­ko­de:

Dash

er, at den un­der­støt­ter to ty­per transak­tio­ner. “Pri­va­te­send” er den mest kon­tant­lig­nen­de. Ved den­ne pro­ces bli­ver med­del­el­ser om­dan­net til en transak­tion med fle­re out­puts. Der­ved slø­res det, hvor mid­ler­ne er kom­met fra og hvor de skal hen. I re­la­tion til det sti­gen­de an­tal re­gu­le­rin­ger og øn­sket om “pri­vat­li­vets fred” er Dash in­ter­es­sant. Sy­ste­met til­by­der og­så “In­stant­send”

Max an­tal:

18.900.000 Dash

til hur­ti­ge transak­tio­ner. Det­te lig­ner og­så fy­si­ske kon­tan­ter. An­dre va­luta­er har læn­ge­re transak­tion­s­ti­der på grund af kom­plek­si­te­ten ved blo­ck­chains og do­ku­men­ta­tion. Ud­over de tra­di­tio­nel­le “mi­nings-no­des”, der ska­ber nye blok­ke, an­ven­der Dash et se­kun­dært sy­stem af Ma­ster­no­des. Hver Ma­ster­no­de skal in­de­hol­de 1.000 Dash og er an­svar­li­ge for

2017 pris­æn­dring:

9.264%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

www.dash.org

“Pri­va­te­send”, “In­stant­send” og sty­ring. 10% af blo­ck­rewards går au­to­ma­tisk ind i “de­po­tet”, som fi­nan­si­e­rer Dash-ud­vik­ling, im­ple­men­te­ring og me­d­ar­bej­de­re. Dash et in­ter­es­sant pro­jekt som er værd at føl­ge for at se, om det kan ven­de til­ba­ge til en god vækst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.