Stel­lar

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Stel­lar er et net­værk de­sig­net til ud­veks­ling af pen­ge. Da det blev lan­ce­ret, var det ba­se­ret på Rip­ple, men va­luta­ens grund­læg­ge­re har si­den fo­re­ta­get fle­re be­ty­de­li­ge æn­drin­ger af ko­den. I mod­sæt­ning til Rip­ple, som er et kom­merci­elt sel­skab, er Stel­lar ba­se­ret på åben til­gang og er en non-pro­fit or­ga­ni­sa­tion, hvil­ket har gjort sy­stem­tet sær­ligt

Va­luta­ko­de:

XLM

suc­ces­fuld i ud­vik­ling­s­lan­de­ne. Net­vær­ket har imid­ler­tid og­så få­et op­mærk­som­hed fra sto­re virk­som­he­der, og IBM med­del­er, at Stel­lar skal væ­re ry­gra­den i fir­ma­ets nye græn­se­over­skri­den­de be­ta­lings­net­værk. Det er den ind­byg­ge­de va­lu­ta, Stel­lar Lu­mens (XLM), som spil­ler en vig­tig rol­le i det dag­li­ge brug af net­vær­ket. For det før­ste bru­ges mønt­er­ne som an­ti-spam. Ved at

Max an­tal:

103.669.352.049 XLM

opkræ­ve et min­dre ge­byr (0.00001 Lu­mens), bli­ver kri­mi­nel­le af­skræk­ket fra at over­svøm­me mar­ke­det med transak­tio­ner. For det an­det skal al­le del­ta­ge­re i net­vær­ket ha­ve mindst en Lu­mens, som hjæl­per med at ve­ri­fi­ce­re kon­ti. In­den for net­vær­ket kan fæl­les va­luta­er veks­les (f.eks. GBP til USD), men hvor der ik­ke er no­get di­rek­te mar­ked, kan Lu­mens fun­ge­re som “va­lu­ta-bro­byg­ger.” Som

2017 pris­æn­dring:

14.440%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

www.stel­lar.org

an­dre kryptovalutaer vok­se­de Lu­mens hur­tigt i 2017, men gik til­ba­ge i be­gyn­del­sen af 2018. I skri­ven­de stund er pri­sen stort set sta­bi­li­se­ret, og op­mærk­som­he­den fra IBM gør Stel­lar til et in­ter­es­sant em­ne og net­vær­ket bur­de ha­ve go­de mu­lig­he­der. Hvis pri­sen sta­bi­li­se­rer sig el­ler sti­ger, kan Stel­lar vi­se sig at væ­re en god mønt på langt sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.