EOS

KEND DI­NE MØNT­ER

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

EOS er et ek­stremt in­ter­es­sant pro­jekt. Ud­vik­let af et fir­ma, blo­ck.one, skal EOSblo­ck­chain væ­re fri­gi­vet til open sour­ce den 1. ju­ni 2018. Pro­jek­tet er langt me­re end en ba­sisva­lu­ta og er de­sig­net til at væ­re en ska­ler­bar plat­form for smar­te kon­trak­ter og de­cen­tral lag­ring. Og det er de­sig­net til at vok­se uden de

Va­luta­ko­de:

EOS

pro­ble­mer, som Bitco­in har op­le­vet - alt imens man vil fjer­ne transak­tions­ge­by­rer­ne. Ud over den vær­di, som EOS­mønt­en gi­ver, bru­ges den og­så som “ak­tie” i net­vær­ket. Så at eje 1% af Eos-mønt­er­ne gi­ver dig ret til at bru­ge 1% af net­vær­kets til­gæn­ge­li­ge mu­lig­he­der. Og Eos-ejer­skab gi­ver ejer­ne mu­lig­hed for at stem­me om og del­ta­ge i

Max an­tal:

900.000.000 EOS

blo­ck­chains og sty­re­for­mer. EOS be­skri­ves som det før­ste de­cen­tra­le ope­ra­tiv­sy­stem, der kan præ­ste­re de­cen­tra­li­se­re­de ap­ps. Det gi­ver et meget spæn­den­de per­spek­tiv. I skri­ven­de stund vil Et­he­re­um kun­ne bru­ges til at del­ta­ge i det før­ste 1mia dol­lar sto­re Eos-salg (eos.io/in­structions), in­den Eos-net­vær­ket lan­ce­res of­fi­ci­elt. At del­ta­ge er no­get

2017 pris­æn­dring:

768%

Of­fi­ci­el web­s­i­te:

eos.io

me­re kom­plekst end i an­dre va­luta­er, men til gen­gæld ser EOS lidt an­der­le­des end kon­kur­ren­ter­ne. Vi an­be­fa­ler, at du læser in­fo på EOSweb­s­te­det nø­je, in­den du træf­fer din be­slut­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.