Hvad sker der, når den sid­ste Bitco­in er ud­stedt?

Der er kan kun ud­ste­des et be­græn­set an­tal mønt­er - hvad er kon­se­kven­sen af det?

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Bitco­in og an­dre kryptovalutaer er ba­se­ret på græn­ser for, hvor man­ge mønt­er, der ud­ste­des. Hos Bitco­in kan der f.eks. kun ud­ste­des 21 mil­li­o­ner mønt­er. Men hvad sker der, når græn­sen er nå­et? Vil net­vær­ket bry­de sam­men el­ler vil pri­sen fal­de? Her ser vi på nog­le mu­li­ge sce­na­ri­er.

Ik­ke me­re mining

I øje­blik­ket får Bitco­ins mi­ne­re en mønt­be­løn­ning for at ska­be nye blok­ke. Det­te er et ret vold­somt af­kast i for­hold til den nu­væ­ren­de pris på Bitco­in, hvil­ket gør det ret at­trak­tivt for folk at bru­ge en stor sum pen­ge på mining-hardwa­re.

Når Bitco­in-græn­sen er nå­et, vil der ik­ke bli­ve pro­du­ce­ret fle­re mønt­er, med min­dre al­go­rit­men æn­dres.

Det­te fo­re­kom­mer dog us­and­syn­ligt og af go­de grun­de.

At ha­ve en be­græn­set mæn­ge er det, der gi­ver Bitco­in og an­dre kryptovalutaer de­res “guld­lig­nen­de” vær­di. Be­græn­set ud­bud be­ty­der, at ak­ti­ver­ne na­tur­lig­vis er me­re vær­di­ful­de. Der­for vil pri­sen på Bitco­in sand­syn­lig­vis gå op.

Pro­ble­met med Bitco­in er, at sy­ste­met kræ­ver mi­ne­re til at god­ken­de transak­tio­ner: in­gen mi­ne­re be­ty­der in­tet net­værk, hvil­ket igen be­ty­der, at Bitco­in ik­ke har no­gen vær­di.

Fær­re mi­ne­re

Sand­he­den er, at det vil ta­ge lang tid at kom­me til 21 mil­li­o­ners-græn­sen, da sy­ste­met øger “mi­ne­ar­bejds­pro­ble­met” og sæn­ker be­løn­nin­gen. Esti­ma­ter, der er ba­se­ret på den nu­væ­ren­de mining og de sti­gen­de van­ske­lig­he­der, ty­der på, at den sid­ste Bitco­in vil bli­ve ud­stedt om­kring 2140. Ved lang­som­me­re mining for­år­sa­get af øge­de van­ske­lig­he­der vil mi­ner­ne ha­ve stør­re om­kost­nin­ger og få min­dre be­løn­nin­ger. Det sy­nes da sand­syn­ligt, at der vil væ­re fær­re mi­ne­re i frem­ti­den, idet nog­le nok vil gi­ve op, for­di om­kost­nin­ger­ne til hardwa­re og elek­tri­ci­tet op­ve­jer be­løn­nin­gen. Det­te vil sand­syn­lig­vis be­ty­de, at fær­re og me­re kon­cen­tre­re­de mi­ne­re vil ta­ge en stør­re an­del af de re­ste­ren­de Bitco­ins.

Når al­le Bitco­in er ble­vet mi­ned, er der sta­dig spørgs­må­let om transak­tions­ge­by­rer til­ba­ge. Dis­se opkræ­ves af mi­ne­re for at flyt­te pen­ge rundt. Det be­ty­der, at man kan tjene pen­ge ale­ne på ge­by­ret, hvis man er ef­fek­tiv nok.

Med de nu­væ­ren­de hardwa­re- og el-om­kost­nin­ger er det­te ik­ke mu­ligt i dag, men som tek­no­lo­gi­en skri­der frem, er det sand­syn­ligt, at sta­dig hur­ti­ge­re og me­re ef­fek­ti­ve per­so­ner vil kom­me på ba­nen. Så i 2140 (el­ler når den sid­ste Bitco­in er ud­stedt), vil vi sand­syn­lig­vis sta­dig ha­ve et ro­bust sy­stem med hur­ti­ge mi­ne­re, der kan tjene pen­ge på transak­tio­ner­ne

Kort sagt er af­slut­nin­gen på hi­sto­ri­en om Bitco­in langt væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.