Op- og ned­t­u­re med Bitco­ins

Her er nog­le af de mest op­sigtsvæk­ken­de hi­sto­ri­er om den meget svin­gen­de va­lu­ta.

Bitcoin – og andre digitale valutaer (Denmark) - - Indhold -

Da Bitco­ins blev lan­ce­ret, var de ik­ke meget værd. Fak­tisk tog det så lang tid at øge i vær­di­en, at folk for­fal­ske­de de­res ad­gangs­ko­der og pri­va­te nøg­ler, tab­te mil­li­o­ner el­ler de glem­te de­res be­hold­nin­ger, for si­den at op­da­ge, at de var ble­vet en for­mue værd. Her er nog­le ek­semp­ler: Ja­mes Howells be­gynd­te tid­ligt med Bitco­in og sam­le­de 7.500 mønt­er i 2009. Da han spild­te en drink på den bær­ba­re com­pu­ter, der rum­me­de hans wal­let, tog han hard­di­sken ud og op­be­va­re­de den i en skuf­fe i åre­vis. Helt glem­te Bitco­in, og smed dre­vet ud i 2013. Da han kom i tan­ke om sa­gen vi­ste det sig, at hans wal­let hav­de den svim­len­de vær­di af £ 4,6 mio. (ca. 38 mio kr.) I de­cem­ber 2017 var hans mønt­er tæt på en vær­di af £80 mio. (ca. 670 mio. kr). Howells, der bor i Newport, for­sø­ger nu at fin­de dre­vet på det lo­ka­le depo­ne­rings­sted, hvor han af­le­ve­re­de det.

Bitco­in-pizza

Den 22. maj 2010 køb­te Laszlo Ha­ny­ec to Do­mi­no- pizza­er til 10.000 BTC. Den­gang sva­re­de det til om­kring $41. I dag gi­ver twit­ter-kon­to­en @bitco­in_pizza dag­li­ge op­da­te­rin­ger af, hvor meget pizza­er­ne er værd i da­gens pen­ge: en top blev nå­et i de­cem­ber 2017 med $193.300.650.

Su­percom­pu­ter

Phi­lip Ne­u­mei­er køb­te 15 Bitco­ins i 2013 for $260, og så pri­sen sti­ge til næ­sten $300.000 i de­cem­ber 2017. Desvær­re for Ne­u­mei­er kan han ik­ke hu­ske det kom­plek­se pas­sword som han har brug for for at få si­ne pen­ge ud.

Han har for­søgt hyp­no­se til at hjæl­pe hukom­mel­sen og har si­den byg­get en su­percom­pu­ter, der skal knæk­ke ko­den. Den lan­ge com­pu­ter er pla­ce­ret in­de i en 1200 li­ters vand­tank for at kø­le den ned. Desvær­re er od­dse­ne imod ham - han er er i gang med et pro­jekt, der kan va­re 300 år.

“Jeg vil nok væ­re om­kring 332 år, når det lyk­kes - for­hå­bent­lig vil Bitco­ins væ­re no­get værd og­så til den tid” , sag­de Ne­u­mei­er til Wall Stre­et Jour­nal.

Over­ra­sken­de mil­li­o­nær

Rap­pe­ren “50 Cent” ind­gav kon­kurs­be­gæ­ring i 2015, for­di han hav­de mi­stet he­le sin for­mue. Al­li­ge­vel vi­ste det sig, at han var Bitco­in- mil­li­o­nær. Til­ba­ge i 2014 ud­gav “50 Cent” et al­bum kal­det Ani­mal Am­bi­tion og til­bød mu­lig­he­den for at be­ta­le i Bitco­in. Han fik 700 Bitco­ins på det­te tids­punkt og glem­te stort set sa­gen. Det var først, da Bitco­in be­gynd­te at do­mi­ne­re over­skrif­ter­ne, at han op­da­ge­de, at han hav­de på en for­mue: om­kring $8 mio. i star­ten af ja­nu­ar. Det var ik­ke en dår­lig over­ra­skel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.