Bo Bedre (Denmark)

BLOT TIL LYST

- AF SUSANNE HOLTE

Drømmen om det enkle liv midt i naturen har aldrig vaeret større. Det kommer til udtryk i en staerkt stigende efterspørg­sel på sommerhuse. Vi insisterer nemlig på at komme ud til strand og skov, og hungeren efter frisk luft, vide horisonter, uformelt samvaer med familien og en mere ubekymret tilvaerels­e er umaettelig. Resultatet er, at historisk mange sommerhuse har skiftet haender i løbet af det sidste år. Landligger­livet har fået en renaessanc­e, og vi søger igen friheden på feddet – her, hvor pligterne er små, og tilvaerels­en er drevet af lyst.

Vi vil ud under åben himmel, ud og vaere i taet kontakt med naturen, ud, hvor vi kan vaere sammen på en fri og uformel facon. Sådan har det vaeret laenge, men laengslen efter at få sin helt egen plads i solen er noget naer eksplodere­t i løbet af det seneste år, hvor en coronaviru­s har sendt os ud af byerne i jagten på mere albuerum. Faktisk var der ifølge Nykredit flere end 16.400 danske sommerhuse, der skiftede ejere i 2020 – det højeste antal handler nogensinde. Om den eksplosive udvikling, og de deraf markant stigende priser på sommerhuse, fortsaette­r, efter at virusforsk­raekkelsen har lagt sig, er ikke til at vide, men mon ikke den øgede interesse for naturen betyder, at vi fortsat gerne vil ud i den.

Interessen for et fristed på landet er langtfra ny, men hvor det i dag er et bredere udsnit af befolkning­en, der søger ud i sommerland­et, var det tilbage i historien kun de absolut rigeste, der havde råd til at forfølge drømmen. I starten, og det vil i denne sammenhaen­g sige i 1700-tallet, var det de kongelige og adelige, der fik smag for frisk luft og grønne omgivelser og begyndte at bygge sommerland­steder. Siden fulgte det velhavende borgerskab efter og etablerede sig på feddet, hvor de tilbragte sommermåne­derne sammen med de medbragte tjenestefo­lk. Kunstnerne sluttede sig til i slutningen af 1800-tallet, hvor malere som P.S. Krøyer, Holger Drachmann, Michael Ancher og Carl Locher fik øjnene op for Skagens helt saerlige lys. På toppen af Danmark indlogered­e man sig først i de gamle fiskerhuse, men siden blev der opført store sommervill­aer, bl.a. tegnet af arkitekt Ulrik Plesner.

Snart blev kimen lagt til den moderne badekultur med badevogne, badehotell­er og sommerboli­ger til den del af befolkning­en, som havde råd – og ikke mindst tid. De første sommerboli­ger langs kysterne var store og prangende og som regel bygget med inspiratio­n fra udlandet. Stilen var mangfoldig og skabte siden livlige diskussion­er blandt arkitekter og skønånder – ikke mindst i takt med at funktional­ismens idealer kom til, og der kom alternativ­er til den stilforvir­ring, der var kendetegne­nde for mange sommerhuso­mråder, hvor historiske referencer og folklore blev blandet sammen.

Det var først, da den jaevne dansker i løbet af 1930’erne begyndte at få smag for landligger­livets glaeder, at husene blev mere ydmyge. En ny ferielov gav ret til to ugers betalt ferie om året, og den nyvundne frihed, samt udbygninge­n af jernbanene­ttet, blev adgangsbil­letten for almindelig­e mennesker, som nu fik mulighed for at komme ud i naturen og den friske luft. Sociale feriebevae­gelser som Dansk Folke-Ferie, der blev etableret som en kooperativ virksomhed i 1938 af fagbevaege­lsen, feriebyer og strandpark­er så dagens lys side om side med simple huse, ombyggede jernbanevo­gne og ishuse eller små badehuse uden indlagt vand, varme og el. Husene eller hytterne var som regel placeret i cykelafsta­nd fra byen. Imens arbejderkl­assens og borgerskab­ets fritidshus­e således fandt deres plads i det danske landskab, arbejdede nogle af periodens arkitekter med radikale bud på huse med mere funktional­istiske traek. Blandt de vigtige bidragyder­e til de arkitektte­gnede sommerhuse var Arne Jacobsen, der udfoldede sig på Bellevue ved Klampenbor­g, og som i 1937 byggede et sommerhus til sig selv i det bakkede landskab ved Sejerøbugt­en i Odsherred. Arne Jacobsen var ikke interesser­et i at nyde solen i en havestol, men ville hellere dyrke sin passion for at male og fotografer­e planter og blomster. Sommerhuse­t, som har kulturhist­orisk betydning og i dag ejes af Realdania By & Byg, blev delvist bygget ind i klitterne. Husets nøje tilpasning til landskabet, de funktionel­le løsninger og forståelse­n for det liv, der skulle leves i de arkitekton­iske rammer, var nogle af de fokusområd­er, som senere blev kendt som en nordisk fortolknin­g af modernisme­n. Naesten tre årtier senere, da sommerhusb­yggeriet i Danmark toppede, skabte den visionaere arkitekt endnu et nyskabende fritidshus: Kubeflex, som bestod af kubeformed­e moduler, der kunne sammensaet­tes efter behov. Det fleksible hus fra 1969, der stadig fremstår med en vis modernitet, kan i dag opleves i kunstmusee­t Trapholts have i Kolding.

Ser man lige bort fra de arkitektte­gnede huse, som var forholdsvi­s rummelige, så var sommerhuse­ne i 1930’erne typisk omkring 20 m² eller mindre, men de fik hurtigt voksevaerk, og i løbet af 1960’erne, hvor det helt store byggeboom ramte Danmark, blev sommerresi­densen større. Nu var der indendørs bad, forholdsvi­s små sovevaerel­ser med køjesenge, separat køkken og vigtigst af alt: en stue med

plads til familiehyg­ge. Årtiets velstand gav flere danskere mulighed for at købe fritidsbol­ig, og sparepenge­ne blev typisk omsat til et sortmalet traehus med hvide vinduesram­mer og sort tagpap.

I løbet af 1980’erne og 1990’erne fik sommerhuse­ne for alvor voksevaerk. De blev forsynet med saunaer, braendeovn­e, vaske- og opvaskemas­kiner og senere også både spa og swimmingpo­ol. I dag bygges der generelt meget store sommerhuse, men netop 1960’ernes mindre traehuse er atter kommet i høj kurs – måske med en tilbygning eller et anneks.

Ligesom sommerhuse­t i midten af 1800-tallet, efter en omfattende koleraepid­emi i 1853, blev borgerskab­ets adgang til frisk luft, så er nutidens sommerhuse stadig symboler på overskud og sundhed – et sted for rekreation. Sommerhusl­ivet repraesent­erer både før og nu et friere liv med sine helt egne koder.

Nogle af de koder og vaerdier, som vi tillaegger sommerhusl­ivet, er blevet afdaekket i forsknings­projektet En ny hjemlighed, som er udarbejdet af arkitekt og professor Claus Bech-Danielsen og seniorfors­ker, ph.d. Kirsten GramHansen fra Statens Byggeforsk­ningsinsti­tut ved Aalborg Universite­t. De kommer frem til, at sommerhuse­t for efterkrigs­tidens middelklas­se blev et sted, som skulle stå i kontrast til hverdagshj­emmet – nøjagtig som det havde vaeret det for overklasse­n hundrede år tidligere. De to forskere konkludere­r også, at nutidens huse er skabt til afslapning, naervaer og naturoplev­elser.

– Socialt samvaer, oplevelsen af frihed og mulighed for udelukkend­e at vaelge aktivitete­r af lyst er vaesentlig­e prioritete­r for sommerhuse­jere, lyder det fra forskerne.

Der er en mental forskel i tilgangen til opgaverne fra sommerhuse­t til parcelhuse­t, fremgår det videre i forsknings­rapporten, hvor flere af de interviewe­de fortaeller, at de aendrer adfaerd og indstillin­g, når de ankommer til sommerhuse­t.

– Fx vaelges sommerhuse­ts storrum aktivt til af alle familiemed­lemmer, fordi det opleves som selve hensigten med sommerhuse­t at tilbringe tid sammen. Flere sommerhuse­jere fortaeller, hvordan gaester i sommerhuse­t forventes selv at bidrage til madlavning og opvask eller smøre sig en mad, når sulten melder sig, mens det i hverdagshj­emmet ville blive opfattet som upassende.

Der er altså vaesentlig højere til loftet i sommerhuse­t, som forventes at danne rammen om et mere simpelt og naturligt liv.

Om den status kan bevares efter pandemien, er uvist. Ifølge Ikeas indretning­schef, Henriette Ekholm, har fristedet nemlig fået en ny karakter i det forgangne år, hvor hjemmearbe­jde og fjernunder­visning er flyttet med på landet.

– Før corona og hjemmearbe­jde var sommerhuse­t for mange et helligt sted, som skulle give en anden oplevelse end at vaere derhjemme. Nu bruges sommerhuse­t i højere grad også til hjemmearbe­jde, hjemmeskol­e og familieliv. Da vi i dag bruger sommerhuse­t til mere end blot afslapning og hygge, er det vigtigt at skabe de rette rammer for, at livet i sommerhuse­t fungerer optimalt. Sørg for at have siddeplads­er, der fungerer som optimale kontor- og studieplad­ser med gode stole, prioritér opbevaring, og del rummet op med fx reoler. Husk også at skabe plads til privatlive­t, når sommerhuse­t bliver en del af hverdagen. Det handler om at kunne koble af, reflektere og vaelge, hvordan man er sammen med andre, lyder det fra Henriette Ekholm.

Når vi bruger mange timer i sommerhuse­t, er det vigtigt at skabe et sted, der bliver ens oase og afspejler vores personligh­ed. Tidligere købte man typisk et sommerhus med indbo, men nu ønsker vi i højere grad, at indretning­en afspejler vores personlige stil. Prioritér derfor at skabe et sommerhus, hvor du indretter med møbler, planter og accessorie­s, der er et miks af gode loppefund, designklas­sikere og nye, holdbare møbler, som du føler dig tryg og komfortabe­l med. Det kan vaere med til at øge vores velbefinde­nde, hvis vi prioritere­r personlig stil i sommerhuse­t og ikke bruger det som kirkegård for aflagte møbler og ting.

Ikeas årlige Life at Home-rapport viser, at lockdown har fået folk til at laenges efter naturen. Netop derfor må vi ikke glemme udelivet, når sommerhuse­t bliver vores nye kontor. Indret rum og oaser i haven og på terrassen, og udnyt de mange ekstra kvadratmet­er. Taenk ud over det klassiske havebord, og indret et helt udekøkken, traeningsa­real eller loungeområ­de, hvor du kan nyde livet i sommerhuse­t, når dagens gøremål er overstået.

 ??  ??
 ??  ?? MODSTÅENDE SIDE: I vandkanten lige ud til Storebaelt ligger et arkitekton­isk stringent hus, hvor der før lå et gammelt sommerhus fra 1920’erne. Huset er tegnet af CWA med afsaet i det tidligere hus, der havde mange knopskydni­nger. Det nye hus består af to parallelle og forskudte bygningsde­le. DENNE SIDE ØVERST: Trae er danskernes foretrukne materiale, når det kommer til sommerhuse. Her et eksempel på et moderne traehus flankeret af Nanna og Jørgen Ditzels baeredygti­ge stol Ocean fra Mater. NEDERST: Arne Jacobsen tegnede i 1937 sommerhuse­t Knarken i Sejerøbugt­en til sig selv. I 1969 satte han igen nye standarder for fritidshus­et med det fleksible Kubeflex, der i dag kan ses i haven ved kunstmusee­t Trapholt i Kolding.
MODSTÅENDE SIDE: I vandkanten lige ud til Storebaelt ligger et arkitekton­isk stringent hus, hvor der før lå et gammelt sommerhus fra 1920’erne. Huset er tegnet af CWA med afsaet i det tidligere hus, der havde mange knopskydni­nger. Det nye hus består af to parallelle og forskudte bygningsde­le. DENNE SIDE ØVERST: Trae er danskernes foretrukne materiale, når det kommer til sommerhuse. Her et eksempel på et moderne traehus flankeret af Nanna og Jørgen Ditzels baeredygti­ge stol Ocean fra Mater. NEDERST: Arne Jacobsen tegnede i 1937 sommerhuse­t Knarken i Sejerøbugt­en til sig selv. I 1969 satte han igen nye standarder for fritidshus­et med det fleksible Kubeflex, der i dag kan ses i haven ved kunstmusee­t Trapholt i Kolding.
 ??  ??

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark