Hånd­la­vet luksus

Bolig Magasinet - - BØRNENES HAVE -

Ved Javi ha­ve­sto­len

er der ka­e­let for de­tal­jer­ne med smukt hånd­la­vet fletva­erk. Hver stol er flet­tet i hån­den, hvil­ket kom­mer til ud­tryk i den luk­suri­ø­se kva­li­tet og kom­fort. Sto­len er la­vet af Fsc®-ma­er­ket euka­lyp­tus, så du kan ny­de smuk­ke tra­e­møb­ler og pas­se på sko­ve­ne sam­ti­dig.

DE­DI­KE­RET hånd­va­erk

Du har købt et hånd­la­vet og unikt mø­bel. Hvert en­kelt bord er frem­stil­let i hån­den, og hver en­kelt bord­pla­de har sit eget in­di­vi­du­el­le ud­tryk og kan der­for va­ri­e­re i bå­de far­ve og ud­se­en­de.

Fi­ber­ce­ment er et sta­er­kt, råt og na­tur­ligt ma­te­ri­a­le. Det er og­så et or­ga­nisk ma­te­ri­a­le, som bli­ver på­vir­ket af lys og dag­lig brug. Det kan med­fø­re, at nog­le om­rå­der bli­ver ly­se­re el­ler mør­ke­re, og der kan og­så op­stå for­skel­le i struk­tur og over­fla­de. Der fin­des ik­ke to bord­pla­der, som er 100 % ens.

Li­ving in­si­de out

Ek­stra­va­gan­ce på ter­ras­sen.

Det er ren skøn­hed med luk­suri­ø­se havemøbler, der li­ge så godt kun­ne ha­ve stå­et in­den­dørs. Da­em­pe­de to­ner ska­ber en ufor­styr­ret hel­hed og or­ga­ni­ske linjer i sto­lens run­de­de rygstyk­ke føl­ger bor­dets blø­de kur­ve. Det­te er med til at gi­ve de luk­suri­ø­se møb­ler en skøn ro­lig­hed og ska­be fan­ta­sti­ske ram­mer til den per­fek­te uden­dørs stue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.