Klar til ga­e­ster? Daek for­å­rets fi­ne­ste bord.

For­ka­el di­ne ga­e­ster med et smukt bord, der em­mer af fest og for­år. Snup eks­per­ter­nes al­ler­bed­ste tips.

Bolig Magasinet - - INDHOLD - Tekst Per­nil­le An­cher Sty­ling Ka­rens Fo­to Lea Jes­sen

DAEK BORD MED MAS­SER AF FOR­ÅRS­FE­E­LING

1. Skab en ro­lig ba­se med en ens­far­vet dug, og leg i ste­det løs med an­dre ele­men­ter. La­eg fx en far­ve­rig lø­ber midt på bor­det, og brug se­ri­vet­ter i fle­re far­ver.

2. Bland for­skel­ligt ser­vi­ce. Hold dig til de sam­me nu­an­cer, men va­elg ger­ne hånd­la­vet ser­vi­ce. Of­te er der små for­skel­le i form, tyk­kel­se el­ler gla­sur, som gi­ver liv på en diskret må­de.

3. Giv bor­det en fin for­år­svi­be med items i klart og far­vet glas, der la­der ly­set skin­ne igen­nem.

4. Un­der­streg far­ve­te­ma­et med farverige lys, el­ler køb stof, og sy selv dug og ser­viet­ter, så du får li­ge de for­årsnu­an­cer, som du drøm­mer om.

5. Brug små tri­cks til at ska­be liv på en ro­lig, la­ek­ker må­de. Brug fx sam­me ving­las overalt, men i for­skel­li­ge far­ver, og mi­ks fle­re slags be­stik fx enk­le, stil­re­ne kni­ve og me­re de­ko­ra­ti­ve gaf­ler.

6. Sa­et gang i sam­ta­len! Sørg for, at der er no­get på bor­det, der stik­ker lidt ud, fx vil­de, farverige va­ser el­ler unik­ke vin­tage­fund. Det ska­ber sam­ti­dig et per­son­ligt ud­tryk.

7. Gør hver en­kelt plads til no­get sa­er­ligt med en ku­vert­buket, en sed­del med sø­de ord el­ler må­ske en smuk pa­pir­blomst, som ga­e­sten kan ta­ge med hjem.

EKS­PER­TER­NE

An­drea Ve­nø Bend­sen og Lou­i­se Ei­chhøil­und står bag ser­vi­ce­ud­lej­nings­fir­ma­et ‘Ka­rens’, der er opkaldt ef­ter Louises mor­mor. Fir­ma­et ud­le­jer ser­vi­ce til virk­som­he­der og pri­va­te og ska­ber bord­da­ek­nin­ger til små og sto­re ar­ran­ge­men­ter. Må­let er at da­ek­ke smuk­ke bor­de, der styr­ker na­er­va­e­ret og sam­ta­len mel­lem ga­ester­ne. Be­søg @ka­rens­bord og Ka­rens­bord.dk.

VA­ELG BLOM­STER MED WAUW-EF­FEKT

1. Sa­et far­ve­te­ma­et med sa­e­so­nens blom­ster. Så er du og­så sik­ker på, at ud­tryk­ket va­ri­e­rer fra fest til fest.

2. Gå ef­ter farverige buket­ter, der fyl­der og gi­ver blik­fang.

3. Sørg for, at ga­ester­ne kan se hin­an­den. Va­elg der­for en­ten ef­ter hø­je buket­ter, som ga­ester­ne kan kig­ge un­der, el­ler la­ve buket­ter, som de kan se henover.

4. Skru helt op for for­års­stem­nin­gen med let­te, luf­ti­ge buket­ter, der er lidt til­fa­el­digt bun­det – na­er­mest som en nypluk­ket grøf­te­kants­buket.

5. Lad ger­ne nog­le af blom­ster­ne va­e­re lan­ge og strit­te lidt ek­stra ud. Det gi­ver me­re fo­kus til de en­kel­te blom­ster og tra­ek­ker ga­ester­ne ta­et­te­re på.

6. Frem­ha­ev far­ver­ne ved at mi­ks af­skår­ne blom­ster med farverige pa­pir­blom­ster, som kan bru­ges igen og igen.

1 La­eg en lil­le ga­ve ved hver ku­vert, så ga­ester­ne fø­ler sig ek­stra vel­kom­ne. Den smuk­ke, rosa pa­pir­blomst er la­vet af Vero­ni­ca Hod­ges.

2 Dyrk års­ti­den, og brug de blom­ster, der er i sa­e­son til bor­det. Sav­ner du in­spira­tion, så be­søg fx Vil­de­vi­o­ler.dk, Bre­de­ha­vekiosk.dk el­ler Ha­ge­nuhre.com.

3 Er di­ne for­års­gre­ne ik­ke sprun­get ud? Snyd dig til loo­k­et med blom­ster i pa­pir. Kop­pen er fra Wauw design og blom­ster­ne la­vet af Vero­ni­ca Hod­ges.

Va­ser og ly­ses­ta­ger er vin­tage­fund, mens ly­se­ne er fra Ester & Erik og dug, lø­ber og ser­viet­ter sy­et af Ka­rens. Idé Va­elg en ek­stra lang dug, og lad den lø­be ned på gul­vet. Det for­la­en­ger bor­det og gør ud­tryk­ket til no­get sa­er­ligt.

Vin­tage­fund har et sa­er­ligt ud­tryk, som gi­ver dit bord det der lil­le ek­stra.

Idé Sa­et gang i snak­ken om bor­det med farverige vin­tage­fund, der gi­ver wauw-ef­fekt. De må ger­ne va­e­re lidt vil­de og stik­ke ud.

Tal­ler­ke­ner og kop­per er fra Wauw design, skå­le­ne fra Ty­bo Art and Craft og vand­g­las­se­ne la­vet af Sia Mai, mens ving­las, un­der­kop og be­stik er vin­tage­fund. Buket­ter­ne er bun­det af Ha­ge­nuhre. Idé Hø­je buket­ter er ge­ni­a­le, for­di ga­ester­ne kan se hin­an­den og sam­ti­dig fø­ler sig om­fav­net af stem­nin­gen på bor­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.