Bolig Magasinet - - VI BE­SØ­GER -

De­sig­ner Gry Nis­sen har bo­et og ar­bej­det i ud­lan­det i me­re end 20 år. Der­for var hun på jagt ef­ter et til­flugts­sted hjem­me i Dan­mark, og blandt de mu­li­ge duk­ke­de et helt sa­er­ligt som­mer­hus op. Nem­lig det tid­li­ge­re trak­tør­sted ved Uls­lev Strand på Fal­ster, der har va­e­ret en stor del af hen­des fa­mi­lie­hi­sto­rie. – Som barn kom jeg på Uls­lev Strand om som­me­ren med mi­ne fora­el­dre, forta­el­ler Gry.

Det var og­så her, hun som ung tog hen, og her hen­des bedste­fora­el­dre kom om søn­da­gen og fik en duk­kert i hjem­me­strik­ket ba­de­tøj med ef­ter­føl­gen­de kaf­fe og ka­ge. Der­for var der ik­ke no­get at gø­re, Gry var nødt til at slå til. Af sam­me grund har hun be­va­ret man­ge af ele­men­ter­ne fra den­gang som tra­e­be­kla­ed­nin­gen på gulv, va­eg­ge og lof­ter i ser­ve­rings­lo­ka­let, der i dag er Grys spi­seog dag­ligstue. Men at kø­be et hus med så me­get hi­sto­rie gav og­så ekstra ar­bej­de.

– I Dan­mark er der en tra­di­tion for, at man kø­ber et gam­melt som­mer­hus med alt li­ge fra pot­ter og pan­der til so­fa og ha­ve­saks, så det tog mig nog­le år at ren­se ud i al­le de ting, der var i hu­set, og få det gjort til mit eget, hu­sker Gry.

COOL KØK­KEN I INDUSTRIST­IL

I dag er in­dret­nin­gen en blanding af vin­ta­ge­møb­ler, nu­ti­digt de­sign, kunst og kuri­ø­se de­tal­jer. En del af møb­ler­ne er købt af den tid­li­ge­re ejer, på om­kring­lig­gen­de her­re­går­de og på auk­tio­ner. Og da Gry har bo­et og rejst over he­le ver­den, rum­mer hu­set ting fra man­ge for­skel­li­ge lan­de og kul­tu­rer. Den sto­re, hvi­de tuli­p­an­va­se er fra hen­des liv i Am­ster­dam og de gam­le ta­bu­ret­ter fra hen­des tid i Ki­na, mens tupilak­ker og hval­finner stam­mer fra be­søg hos den grøn­land­ske del af hen­des fa­mi­lie. Og net­op mi­k­set sa­et­ter Gry stor pris på. Et som­mer­hus skal nem­lig hver­ken va­e­re for nyt el­ler for fint. Tva­er­ti­mod er det vig­tig­ste, at det fun­ge­rer og har et ro­ligt, ukom­pli­ce­ret ud­tryk. Og så må det en­de­lig ik­ke bli­ve for ‘smart’.

– Når man ar­bej­der i fas­hio­nin­du­stri­en, kan man godt gå hen og bli­ve lidt tra­et i kan­ten af al­tid at skul­le ram­me den sid­ste nye trend, forta­el­ler Gry.

Så selv om hun lø­ben­de får idéer til, hvad hun kun­ne gø­re ved hu­set, be­her­sker hun sig. Den stør­ste for­ny­el­se, hun har la­vet, er køk­ke­net. Her star­te­de hun helt for­fra og skab­te et en­kelt, råt køk­ken med hvi­de slag­ter­fli­ser på va­eg­ge­ne og en gam­mel, om­byg­get fa­briks­ba­enk fra Antwer­pen i ste­det for køk­ke­n­e­le­men­ter.

– Skuf­fer og ska­be i ar­bejds­ba­en­ken lug­ter sta­dig af olie og tja­e­re, og jeg sy­nes, at det er ret skønt med så­dan­ne re­fe­ren­cer i et som­mer­hus, si­ger Gry.

Fra spi­sestu­en er der ud­gang til ter­ras­sen, hvor to Aca­pulco-sto­le, et lil­le bord og en fan­ta­stisk ud­sigt over van­det ven­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.