Stran­det i Egyp­ten si­den fre­dag

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen | bopo@bt.dk

Om­kring 151 dan­ske­re og sven­ske­re, der har holdt fe­rie i det sol­ri­ge Sharm el-Sheikh, ven­der i dag en­de­lig hjem til Dan­mark ef­ter at ha­ve va­e­ret stran­det i Egyp­ten si­den fre­dag.

De 151 pas­sa­ge­rer er kun­der hos At­lan­tis Rej­ser, der skul­le ha­ve flø­jet si­ne ga­e­ster hjem med fly­sel­ska­bet Da­nish Air Trans­port (DAT). Den op­rin­de­li­ge plan var, at fly­et skul­le af­gå fra Sharm el-Sheik med desti­na­tion Kø­ben­havn fre­dag ef­ter­mid­dag, men tek­ni­ske pro­ble­mer gjor­de, at pas­sa­ge­rer måt­te ven­te he­le we­e­ken­den på at kom­me hjem til Dan­mark.

Kom­mu­ni­ka­tions­ch­ef­for At­lant is Rej­ser Per­nil­le Am­mitzbøll si­ger, at der er ta­le om en me­get uhel­dig og helt ek­stra­or­di­na­er si­tu­a­tion. Men kun­der­nes sik­ker­hed har haft før­ste­pri­o­ri­tet.

»Først og frem­mest vil jeg si­ge, at vi er me­get ke­de af si­tu­a­tio­nen. Det er me­get sja­el­dent med så vold­som en for­sin­kel­se. Nor­malt er vi i luf­ten ef­ter 24 ti­mer. Der er et tek­nisk pro­blem, og kap­ta­j­nen vur­de­rer, at det ik­ke er klogt at fly­ve af sik­ker­heds ma es­si­ge år­sa­ger ,« si­ger Per­nil­le Am­mitzbøll.

Ga­ester­ne har va­e­ret ind­lo­ge­ret på et fi­re­stjer­net ho­tel med all in­clu­siv, hvor rej­sesel­ska­bet da­ek­ker al­le ud­gif­ter. Da kap­ta­j­nen gen­nem­gik fly­et for an­den gang lør­dag, var den gal igen.

»Han kon­sta­te­rer, at fly­et ik­ke er klar, og han vil ik­ke ta­ge af sted i et fly, der ik­ke le­ver op til hans for­vent­nin­ger ,« si ger­kom­mu­ni­ka­tions­che­fen.

AR­KIV­FO­TO

Bil­le­de af luft­hav­nen i Sharm elSheikh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.