Dan­ske frem­med­kri­ge­re har få­et kon­tant­hja­elp

Mindst 84 frem­med­kri­ge­re har mod­ta­get en el­ler fle­re of­fent­li­ge ydel­ser, mens de var ud­rej­ste for at ka­em­pe for is­la­mi­sti­ske grup­per

BT - - NYHEDER - Chri­sti­an Han­sen | chans@bt.dk

Selv­om de er rejst ud af lan­det for at ka­em­pe for mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske grup­per, har de fle­ste al­li­ge­vel få­et penge med på rej­sen fra den dan­ske stat.

Mindst 84 så­kald­te frem­med­kri­ge­re har nem­lig mod­ta­get en el­ler fle­re of­fent­li­ge ydel­ser, mens de­va r ud­rej­ste. Det vi­ser nye tal fra Besk a ef tig el­ses mi­ni­ste­ri­et, skri­ver tv2.dk.

Mindst 150 per­so­ner fra Dan­mark me­nes at va­e­ret ta­get ud af lan­det for at ka­em­pe for mi­li­tan­te is­la­mi­ske grup­per i Sy­ri­en el­ler Irak si­den 2012. Ens aer lig grup­pe fra Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har dog holdt øje med frem­med­kri­ger­ne og kan nu op­gø­re om­fan­get af skat­te­be­talt støt­te til de ud­rej­ste.

PET op­ly­ser, at 56 pro­cent af de 150 frem­med­kri­ge­re, hvil­ket som mini­mum be­ty­der 84 per­so­ner, har mod­ta­get of­fent­li­ge ydel­ser. 44 pro­cent har mod­ta­get kon­tant­hja­elp, mens 43 pro­cent har mod­ta­get SU. Nog­le har og­så få­et ar­bejds­løs­heds­dag­pen­ge og an­dre før­tids­pen­sion.

Besk a ef tig el­ses mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) kal­der over for tv2.dk tal­le­ne for »rysten­de«, »uac­cep­tab­le« og »skra­em­men­de«. En tred­je­del er vendt hjem igen »Det kan man kun ta­ge skar­pt af­stand fra. Det er ik­ke me­nin­gen, at man skal kun­ne rej­se ud af Dan­mark og del­ta­ge i en kon­flikt, hvor man ka­em­per mod dan­ske va­er­di­er. Der­for har vi nu stram­met op og la­vet en lov­giv­ning, som gør, at det ik­ke kan la­de sig gø­re i frem­ti­den,« si­ger han.

PET vur­de­rer, at fle­re end en tred­je­del af frem­med­kri­ger­ne er vendt hjem til Dan­mark igen.

Kon­tant­hja­elp og dag­pen­ge er ud­be­talt af kom­mu­ner og a-kas­ser, der iføl­ge Ritzau si­den har rejst krav om til­ba­ge­be­ta­ling på 782.475 kro­ner.

Det blev i 2017 ulov­ligt at mod­ta­ge en lang ra­ek­ke ydel­ser, hvis po­li­ti­et hav­de be­slut­tet at ind­dra­ge ens pas, for­di man delt­og i ak­ti­vi­te­ter, som kan in­de­ba­e­re el­ler for­ø­ge fa­re for sta­tens sik­ker­hed.

Si­den har PET ar­bej­det på at op­trev­le og stop­pe ud­be­ta­lin­gen af ydel­ser til per­so­ner ud­rej­ste for at del­ta­ge i kon­flik­ten i Sy­ri­en og Irak.

’’ Det er ik­ke me­nin­gen, at man skal kun­ne rej­se ud af Dan­mark og del­ta­ge i en kon­flikt, hvor man ka­em­per mod dan­ske va­er­di­er. Tro­els Lund Poul­sen (V) Besk a ef tig el­ses mi­ni­ster

AR­KIV­FO­TO

Mindst 150 per­so­ner fra Dan­mark me­nes at va­e­ret ta­get ud af lan­det for at ka­em­pe for mi­li­tan­te is­la­mi­ske grup­per som Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.