Prak­ti­se­ren­de la­e­ger Po­li­ti­et

BT - - NYHEDER -

Prak­ti­se­ren­de la­e­ger er ik­ke om­fat­tet af kon­flik­ten, da de er selv­sta­en­digt er­hvervs­dri­ven­de, som har en overenskomst med re­gio­ner­ne. Din la­e­ge sam­ar­bej­der imid­ler­tid med ho­spi­ta­ler­ne om for ek­sem­pel prø­ve­svar på blod­prø­ver, så prø­ve­svar kan bli­ve for­sin­ke­de/ud­skudt. Po­li­ti­folk er tje­ne­ste­mands­an­sat­te, og der­for kan de ik­ke bli­ve ud­ta­get til strej­ke el­ler lo­ck­out. Men ad­mi­ni­stra­ti­ve funk­tio­ner, som va­re­ta­ges af for ek­sem­pel HK’ere, vil bli­ve ramt. Det ga­el­der for ek­sem­pel ATK-ope­ra­tø­rer, så po­li­tiets fo­to­vog­ne vil alt­så bli­ve ta­get ud af drift un­der en even­tu­el kon­flikt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.