Før­ste fød­sels­dag

BT - - NYHEDER -

ROYALT fyld­te 77 år, fejre­de hun sin fød­sels­dag på Mar­se­lis­borg Slot i Aar­hus om­gi­vet af prins Hen­rik og re­sten af fa­mi­li­en, der al­le vin­ke­de til de man­ge frem­mød­te. I år vil hun og fa­mi­li­en vin­ke til dan­sker­ne fra bal­ko­ner­ne på Ama­li­en­borg, men den­ne gang står hun uden Prin­sen ved sin si­de.

Selv­om det er før­ste ma­er­ke­dag uden prins Hen­rik, vur­de­rer Kjeld Hil­lingsø, at Dron­nin­gen er af­kla­ret om sin fød­sels­dag og he­le si­tu­a­tio­nen.

»Dron­nin­gen er me­get af­ba­lan­ce­ret. Man har ik­ke kun­net ma­er­ke no­get an­der­le­des. Jeg har op­le­vet man­ge en­ker, og Dron­nin­gen re­a­ge­rer fat­tet og ro­lig i si­tu­a­tio­nen – og si­tu­a­tio­nen kan jo ik­ke aen­dres,« si­ger Kjeld Hil­lingsø. Und­gå tap­per­hed Et godt råd fra sog­ne­pra­est, for­fat­ter og de­bat­tør Kat­hri­ne Lil­leør til Dron­ning Mar­gret­he: For­søg ik­ke at va­e­re tap­per.

Hun er­ken­der, at det før­ste år, ef­ter man har mi­stet, kan va­e­re hårdt. Men ved at om­gi­ve sig med si­ne na­er­me­ste og ik­ke ’va­e­re tap­per’ kan man må­ske fin­de en vej gen­nem sor­gen.

»Det før­ste år ef­ter et døds­fald er der uen­de­lig man­ge ma­er­ke­da­ge. Det er ik­ke kun den el­ske­des fød­sels­dag el­ler ens egen. Det er før­ste gang, la­er­ken syn­ger, og før­ste gang det sner uden ens el­ske­de. Det er alt sam­men en på­min­del­se om den­gang, man var sam­men sid­ste år,« si­ger Kat­hri­ne Lil­leør, der er sog­ne­pra­est ved Sankt Pauls Kir­ke i Kø­ben­havn.

Sor­gen er ufor­ud­si­ge­lig, og iføl­ge sog­ne­pra­e­sten må man der­for va­e­re tak­nem­me­lig for de da­ge, hvor man ik­ke fø­ler ta­bet mest. Selv­om ma­er­ke­da­ge­ne kan frem­stå sa­er­ligt smer­te­ful­de, er det ik­ke nød­ven­dig­vis de si­tu­a­tio­ner, hvor sor­gen er va­erst.

»Det er me­get in­di­vi­du­elt, hvor­dan man hånd­te­rer ma­er­ke­da­ge. I sor­gen bli­ver man sja­el­dent ked af det på de tids­punk­ter, som man først tro­e­de. En sør­gen­de kan tit fø­le sig ut­ryg og nø­gen over­for om­ver­de­nen, for­di ved­kom­men­de ik­ke ved, hvor­når sor­gen ram­mer,« for­kla­rer Kat­hri­ne Lil­leør.

Hen­des bed­ste råd til de ef­ter­lad­te er, at man det før­ste år ik­ke be­hø­ver at va­e­re tap­per.

Man skal prø­ve at om­gi­ve sig med de per­so­ner, som gør en glad, og iføl­ge Kat­hri­ne Lil­leør knyt­te sig til hå­bet om gen­syn.

»Dron­nin­gen og jeg selv le­ver i tro­en på, at vi skal se vo­res ka­e­re igen. Det er det krist­ne håb. Dø­den er ik­ke det sid­ste, og det ly­ser ind i vo­res sorg, for­di vi har en for­vent­ning om et gen­syn,« si­ger hun. Vil na­ep­pe vi­se sorg Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen, der er kon­ge­hu­s­eks­pert og hi­sto­ri­ker, for­ven­ter ik­ke, at Dron­nin­gen i of­fent­ligt vil gi­ve ud­tryk for sin sorg på sin fød­sels­dag.

»Det er nor­ma­li­te­ten, der ind­tra­ef­fer. Så­dan er Dron­nin­gen jo. Det her er, hvad der for­ven­tes af hen­de, det er hen­des pligt, så det gør hun,« si­ger han.

Iføl­ge Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen har Dron­nin­gen og­så vaen­net sig til of­fent­li­ge op­tra­e­de­ner uden Hen­rik ved sin si­de, da han de sid­ste år før sin død trak sig til­ba­ge fra ram­pe­ly­set. Han me­ner der­for, at det må­ske sna­re­re er Prin­sens ma­er­ke­da­ge, der vil ram­me Dron­nin­gen hårdt:

»Jeg ta­en­ker, at det nok sna­re­re vil va­e­re sva­ert for hen­de i de stun­der, hvor de to fo­re­tog sig no­get sam­men. Da Hen­rik net­op i de se­ne­re år valg­te ik­ke at stå ved hen­des si­de, så er jeg nok sna­re­re til­bø­je­lig til at tro, at det me­re er hans fød­sels­dag el­ler de­res bryl­lup­dag, der vil bli­ve sva­e­re for hen­de,« si­ger kon­ge­hu­s­eks­per­ten. Det bli­ver ga­ran­te­ret ik­ke så mun­tert og løs­slup­pent, som det kan bli­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.