Eks­pert sky­der SF-for­slag ned

BT - - NYHEDER -

Når te­le­fo­nen ly­ser op i fri­ti­den med en email fra ar­bejds­gi­ve­ren, fø­ler man­ge me­d­ar­bej­de­re sig for­plig­tet til at sva­re, me­ner SF. Det ska­ber et stres­set sam­fund, og som løs­ning vil par­ti­et ha­ve ret­ten til fri­tid skre­vet ind i funk­tio­na­er­loven. Hvis man be­sva­rer email i fri­ti­den, er der ta­le om ar­bej­de, og det skal man ha­ve løn for, si­ger Ole Has­sel­balch, pro­fes­sor i ju­ra ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Al­li­ge­vel kom­mer det ik­ke til at gø­re en for­skel at aen­dre i loven, vur­de­rer han. »Funk­tio­na­e­rer har al­le­re­de ret­ten til at af­vi­se at ar­bej­de i fri­ti­den, men de bru­ger den ik­ke. Pro­ble­met skyl­des ar­bejds­kul­tu­ren og ik­ke lov­giv­nin­gen,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.