Drop nu det frås

BT - - DEBAT -

MED PO­LI­TISK KANT

DET ER SKUF­FEN­DE. De al­li­e­re­de må sa­et­te sig ned nu, kig­ge hin­an­den i øj­ne­ne og la­eg­ge en stra­te­gi. Der er in­gen snup­tags­løs­nin­ger, og vi er for la­engst for­bi pe­ri­o­den med den ak­ti­vi­sti­ske uden­rigs­po­li­tik, hvor vi med Bush og Fogh i spid­sen tro­e­de, at vi kun­ne om­dan­ne he­le Mel­le­mø­sten til et de­mo­kra­tisk pa­ra­dis ved at in­ter­ve­ne­re. Og kon­flik­ten i Sy­ri­en er kom­pleks med et va­eld af ak­tø­rer, som har vidt for­skel­li­ge dags­or­de­ner, bå­de hvad an­går øko­no­mi, re­li­gion og ter­ri­to­ri­er. Men vi kan ik­ke ba­re sid­de på vo­res ha­en­der la­en­ge­re, for As­sad vil bli­ve ved med at gri­ne os op i an­sig­tet, hvis vi ik­ke får lagt en hel­hjer­tet og sam­men­ha­en­gen­de

Nu skal po­li­ti­ker­ne igen dis­ku­te­re løn og pen­sion. Til sig selv, vel at ma­er­ke.

ET BOR­GER­FOR­SLAG HAR få­et un­der­skrif­ter i ti­tu­sind­vis og skal der­for be­hand­les i fol­ke­tings­sa­len. Man­ge er usik­re og util­fred­se med de pri­vil­e­gi­er, som føl­ger med li­vet som po­li­ti­ker, isa­er for mi­ni­stre. Hos en del men­ne­sker er der en op­le­vel­se af, at po­li­ti­ke­re kan ra­ge til sig, li­ge til de skam­mer sig. Og at den gra­en­se lig­ger langt va­ek. Det skal vi ret­te op på, og lad os gø­re det straks.

Jeg sy­nes, at vi skal be­nyt­te bor­ger­for­sla­get til at gø­re rent bord med åben­hed, gen­nem­sig­tig­hed og enk­le reg­ler. Og så skal lu­ge­jer­net frem. Vi skal fjer­ne no­get af det pam­perukr­udt, som Kar­sten Høn­ge Po­li­tisk ord­fø­rer (SF) STATS­MI­NI­STE­REN vok­ser i den po­li­ti­ske un­der­skov. Va­ek med dob­belt­løn, skat­te­frie til­la­eg, gul­dran­de­de pen­sio­ner og mi­ni­ster­frås. VA­EK MED DOB­BELT­LØN!

Der skal va­e­re loft over po­li­ti­ke­res løn, så de kun kan mod­ta­ge ve­der­la­get for det hø­jest be­tal­te fuld­tidsjob. Det vil si­ge, at et fol­ke­tings­med­lem, der og­så er med­lem af en kom­mu­nal­be­sty­rel­se, kun kan mod­ta­ge be­ta­ling fra job­bet som fol­ke­tings­med­lem. SF er imod dob­belt­man­da­ter, og hvis po­li­ti­ke­re va­el­ger at ha­ve to Af­skaf pam­per­pen­sio­ner! Frem­over skal po­li­ti­ke­res pen­sio­ner lig­ne de for­hold, som re­sten af be­folk­nin­gen har gen­nem ar­bejds­mar­keds­ord­nin­ger og for­sik­rin­ger po­li­ti­ske hverv, bør der va­e­re en gra­en­se for, hvor me­get man kan tje­ne på en po­li­tisk kar­ri­e­re. IN­TET EFTERVEDERLAG TIL po­li­ti­ke­re i nye job!

Frem­over skal det ik­ke va­e­re mu­ligt for po­li­ti­ke­re at mod­ta­ge eftervederlag, hvis de går di­rek­te vi­de­re til et nyt løn­net ar­bej­de. Reg­ler­ne for fol­ke­tings­med­lem­mer in­de­hol­der en be­gra­ens­ning for, hvor me­get man kan tje­ne ek­stra, men der bør slet ik­ke va­e­re mu­lig­hed for løn ved si­den af. Det sam­me skal ga­el­de for borg­me­stre og re­gionrå­ds­for­ma­end. SLUT MED SKAT­TE­FRIE til­la­eg! Hvert år mod­ta­ger fol­ke­tings­med­lem­mer Po­li­tisk kant bli­ver på skift skre­vet af In­ger Støj­berg In­te­gra­tions­mi­ni­ster (V) Hen­rik Da­hl Fol­ke­tin­get (LA) Met­te Gjer­skov Tid­li­ge­re mi­ni­ster (S) Kar­sten Høn­ge Po­li­tisk ord­fø­rer (SF) – af Carsten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982 62.000 kro­ner i skat­te­frit til­la­eg. De skal blandt an­det da­ek­ke ud­gif­ter til ho­tel, trans­port, for­plej­ning og an­det i for­bin­del­se med det po­li­ti­ske ar­bej­de. Det­te skat­te­frie til­la­eg skal er­stat­tes med en ord­ning, hvor fak­ti­ske ud­gif­ter re­fun­de­res, gan­ske som man gør på an­dre ar­bejds­plad­ser. AF­SKAF PAM­PER­PEN­SIO­NER!

Frem­over skal po­li­ti­ke­res pen­sio­ner lig­ne de for­hold, som re­sten af be­folk­nin­gen har gen­nem ar­bejds­mar­keds­ord­nin­ger og for­sik­rin­ger. Det ga­el­der bå­de op­tje­ning af pen­sion, men og­så vil­kår om pen­sion til børn og ae­g­te­fa­el­ler. De sa­er­li­ge lu­kra­ti­ve mi­ni­ster­pen­sio­ner skal helt af­skaf­fes. PO­LI­TI­KER­NE HAR RIG­TIG go­de løn­for­hold, og vi skal pas­se på, at vi ik­ke fjer­ner os fra be­folk­nin­gens le­ve­vil­kår. Det kan til gen­ga­eld va­e­re sva­ert at fin­de grup­per at sam­men­lig­ne sig med. Skal det va­e­re hånd­va­er­ke­ren, la­e­re­ren, la­e­gen el­ler kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­ren? Med et slag på ta­sken vil jeg ga­et­te på, at over 5.000 of­fent­ligt an­sat­te har hø­je­re løn end med­lem­mer af Fol­ke­tin­get. La­eg der­til i tu­sind­vis af pri­vat an­sat­te.

Sel­ve løn­ni­veau­et kan va­e­re o.k., men vi skal ryd­de op i ui­gen­nem­sku­e­li­ge sa­er­ord­nin­ger i for­hold til skat­te­be­ta­ling og fa­vorab­le pen­sio­ner. De­bat­ten om po­li­ti­ke­res øko­no­mi ven­der til­ba­ge som en yoyo, man prø­ver at ka­ste fra sig. Det lyk­kes ik­ke. Lad os nu slå søm­met i og kom­me vi­de­re med me­re til­lid mel­lem va­el­ge­re og po­li­ti­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.