Der­for fal­der se­xly­sten i par­for­hol­det

BT - - DEBAT -

KLUMME

Sex er vig­tigt. Nog­le vil end­da si­ge, at sex er en uund­va­er­lig in­gre­di­ens i et­hvert par­for­hold. Men hvor­dan kan det så va­e­re, at det er ret al­min­de­ligt, at se­xly­sten aen­drer sig og med ti­den bli­ver en man­gelva­re in­den for det etab­le­re­de par­for­holds ram­mer? Og hvad kan man gø­re for at ved­li­ge­hol­de et sundt og ak­tivt se­xliv? SOM PSYKOLOG MØ­DER jeg of­te kvin­der, der forta­el­ler mig, at de ik­ke la­en­ge­re har lyst til sex med de­res part­ner. Der­for har jeg gjort mig en del tan­ker om grun­de­ne til kvin­ders da­len­de se­xlyst — blandt an­det med in­spira­tion fra Est­her Pe­rel, som er eks­pert i sex og par­for­hold.

Ma­end så­vel som kvin­der kan mi­ste se­xly­sten, men et ty­pisk sce­na­rie er dog, at kvin­den mi­ster ly­sten til sin mand, hvil­ket er fru­stre­ren­de for beg­ge og be­la­sten­de for par­for­hol­det.

Vir­ke­lig­he­den er langt me­re nu­an­ce­ret end det ste­reo­ty­pe bil­le­de af man­den som evigt se­xvil­lig og kvin­den som den, der luk­ker for det var­me vand, ef­ter­hån­den som par­for­hol­det skri­der frem. Der er me­get me­re på spil end ty­pi­ske køns­kli­chéer, men der er dog for­skel på ma­ends og kvin­ders se­xlyst. FOR MAN­GE MA­END er sex en må­de at ska­be in­ti­mi­tet på, mens det for kvin­der sna­re­re er så­dan, at in­ti­mi­tet er en for­ud­sa­et­ning for ly­sten til sex. Og den in­ti­mi­tet, som kvin­der be­hø­ver, kan let bli­ve ud­for­dret af al­min­de­li­ge dy­na­mi­k­ker i det mo­no­ga­me par­for­hold. For det me­ste er sex no­get, der fly­der frit i de før­ste fa­ser af et par­for­hold. I be­gyn­del­sen er der mas­ser af lyst til hin­an­den. Man har al­drig ho­ved­pi­ne, er al­drig for tra­et og har al­drig for travlt. In­tet stop­per li­den­ska­bens ud­fol­del­se, og ly­sten be­sej­rer alt. Nog­le par for­mår at hol­de gej­sten ved li­ge, men for man­ge an­dre en­der sex med at bli­ve und­ta­gel­sen sna­re­re end reg­len. NOG­LE MI­STER HELT ly­sten, men for man­ge er det ik­ke den ge­ne­rel­le se­xlyst, der for­svin­der – det er sna­re­re ly­sten til li­ge net­op den ud­kår­ne part­ner, der dam­per af med ti­den. Ik­ke nød­ven­dig­vis for­di man vil ha­ve sex med al­le mu­li­ge an­dre, men der sker ty­pisk nog­le aen­drin­ger med for­hol­det og med part­ne­ren, som be­ty­der, at han ik­ke rig­tig la­en­ge­re ta­en­der. Man druk­ner i hver­dags­plig­ter, dag­li­ge ru­ti­ner, lo­gi­sti­ske spørgs­mål, tøjvask og bør­ne­pas­ning.

Må­ske vil man med ti­den gø­re min­dre ud af sig selv — og det ga­el­der beg­ge par­ter. Kvin­den ta­en­der of­te på, at man­den ta­en­der på hen­de. Der­for er det helt cen­tralt for kvin­dens se­xlyst, at hun gør no­get ud af sig selv. På den må­de kan hun fø­le sig se­xet og ha­ve fø­lel­sen af, at man­den ta­en­der på li­ge net­op hen­de. Det er ik­ke ba­re sex — det er hen­de, det hand­ler om. SE­XLY­STEN FOR­SVIN­DER UD af par­for­hol­det, når vi bli­ver for for­ud­si­ge­li­ge og ma­ge­li­ge. Det er net­op, når der er en vis af­stand og mystik, at vi til­tra­ek­kes af part­ne­ren. Man kan ty­de­ligt se, om et par li­ge har mødt hin­an­den, el­ler om de har va­e­ret sam­men i åre­vis. Ny­fo­rel­ske­de par har en ka­em­pe nys­ger­rig­hed og in­ter­es­se for hin­an­den. De gør sig uma­ge for hin­an­den, de er op­slugt af hin­an­den, de luk­ker re­sten af ver­den ude, og de byg­ger en stem­ning op. Den form for op­ma­er­k­som­hed ta­en­der de gni­ster, som ba­e­rer se­xly­sten frem.

I be­gyn­del­sen af et par­for­hold ved man ik­ke helt, hvor man har hin­an­den. Det er ens rol­le at gø­re sig uma­ge og kur­ti­se­re. Se­ne­re i et par­for­hold til­fø­jes en ra­ek­ke an­dre rol­ler. Prak­ti­ske rol­ler, fora­el­drerol­ler og rol­len som tro­fast støt­te og bed­ste ven — alt sam­men rol­ler, der ik­ke for­bin­des med sex. VI TA­EN­DER PÅ part­ne­ren, når han er selv­sta­en­dig — når han er i sit es og ik­ke har brug for dig til at hol­de ham op­pe. Man la­en­ges, når man er ad­skilt fra sin part­ner i en pe­ri­o­de. Man bli­ver dra­get, når man er ude blandt an­dre men­ne­sker og ser, hvor­dan part­ne­ren ser ud igen­nem an­dres øj­ne.

Der­for er det vig­tigt for se­xli­vet, at du gør dig uma­ge og ik­ke ta­ger din part­ner for gi­vet. Det er bå­de vig­tigt for dit eget syn på dig selv og for din part­ners bil­le­de af dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.