Hun faldt uden for al­le kas­ser

Julie Fa­ger­holt vil­le va­e­re de­sig­ner, så blev hun den per­fek­te hus­mor – og så kre­a­tiv chef

BT - - NAVNE - Sa­rah Skarum | skr@ber­ling­s­ke.dk

Julie Fa­ger­holt ta­ler helst ik­ke. Og slet ik­ke om sig selv. På må­den, hvor hun en­gang hav­de en co­ach, som skul­le la­e­re hen­de det, men som gav op. Han skul­le ha­ve la­ert hen­de at hol­de ta­le og pra­e­sen­te­re sit ma­er­ke Heart­Ma­de, men det var en umu­lig op­ga­ve, men­te han.

Hun faldt uden for al­le kas­ser, og på man­ge må­der forta­el­ler det fint hi­sto­ri­en om hen­de. Ik­ke at pas­se ned i al­le kas­ser­ne, men at ska­be sin egen, for­di man ved, hvad man vil: Hun vil­le va­e­re de­sig­ner. Hun vil­le ik­ke ta­le om tøj, hun vil­le de­sig­ne det. Hun er el­lers en god hi­sto­rie. Julie Fa­ger­holt, som i mor­gen fyl­der 50 år, er vok­set op i et kre­a­tivt hjem i Nord­s­ja­el­land med en mor, der var sko­lela­e­rer, og en far, ar­ki­tekt Niels Fa­ger­holt, der var pro­fes­sor på aka­de­mi­et i in­du­stri­elt de­sign.

Fra hun var ti, hav­de hun egen sy­ma­ski­ne og sy­e­de kon­stant. Hun har al­tid vidst, at hun vil­le va­e­re de­sig­ner. Så me­get, at hun gik på EFG én ene­ste dag, før hun meld­te sig ud og meld­te sig ind på fi­re teg­ne­kur­ser som for­be­re­del­se til op­ta­gel­se på De­signsko­len.

Som 18-årig kom hun ind, som en af de yng­ste. Blev gift med god­se­je­ren Ivan Re­edtz-Thott, da hun var 20, og flyt­te­de på lan­det. Hun fik sit før­ste barn som 24-årig. Hun gjor­de sin sko­le fa­er­dig, men blev fuld­tids­hus­mor med en am­bi­tion om at va­e­re den per­fek­te af slagsen.

Til­ba­ge til by­en

En fry­ser fyldt med pluk­ke­de aen­der. Ny­strøg­ne du­ge. Det var nu ik­ke nok i la­eng­den, og hun ind­ret­te­de et lil­le va­er­k­sted på lan­det, hvor­fra hun solg­te si­ne de­signs til ven­ner og be­kend­te.

Da hun blev skilt i 1997, flyt­te­de hun ind til by­en.

Hun mød­te Ja­cob Grøn­lyk­ke, som er en del af fa­mi­li­en Grøn­lyk­ke, der stod bag Lø­gis­mo­se før sal­get, og de to fik en dat­ter sam­men. De bor med ud­sigt over Kon­gens Ha­ve.

Hun tog ide­en fra va­er­k­ste­det på lan­det og en del af kun­de­kred­sen med sig og star­te­de i 1998 ma­er­ket Heart­Ma­de/Julie Fa­ger­holt, hvor am­bi­tio­nen var at la­ve tøj i en god kva­li­tet og med go­de snit. Julie Fa­ger­holt har al­drig kom­men­te­ret det of­fent­ligt, men det er in­gen hem­me­lig­hed, at kron­prin­ses­se Mary har va­e­ret en tro­fast kun­de.

De før­ste år solg­te Julie Fa­ger­holt sit tøj fra en bu­tik i en bag­gård i Pi­le­stra­e­de, se­ne­re ud­vi­de­de hun til fle­re bu­tik­ker, markeder i man­ge lan­de, agen­ter og stort salg. Men hun ka­em­pe­de og­så med, hvor­dan hun skul­le sik­re tid til det, hun el­ske­de: Den kre­a­ti­ve pro­ces.

Løs­nin­gen blev, at hun solg­te fir­ma­et og blev an­sat som kre­a­tiv chef, hvil­ket i en år­ra­ek­ke gav hen­de over­skud til at de­sig­ne fle­re kol­lek­tio­ner in­klu­si­ve en un­der­linje, Tag­ged by Bex, i sam­ar­bej­de med sin dat­ter.

I de se­ne­re år er hun og­så ble­vet ek­stremt flit­tigt op­da­te­ren­de på In­s­ta­gram, hvor hun la­eg­ger bil­le­der op af sit eget tøj, men og­så af, hvad hun op­le­ver. For det visu­el­le er hen­des sprog, her er hun tryg – og hun me­strer vir­tuost at ska­be et uni­vers, man øn­sker at flyt­te ind i.

For ny­lig valg­te hun at fra­tra­e­de som kre­a­tiv chef for Heart­Ma­de. Hun har – ik­ke så over­ra­sken­de – end­nu ik­ke haft lyst til at snak­ke om, hvad hun nu skal la­ve. Vi er nu el­lers en del, der er ret nys­ger­ri­ge ef­ter at vi­de, hvor­dan hun vil bru­ge sit sto­re ta­lent.

FO­TO: LIN­DA KA­STRUP

Julie Fa­ger­holt har for­søgt at la­e­re at sa­el­ge sig selv. Men co­a­chen op­gav.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.