’ VI MØD­TE OLE HEN­RIK­SEN I EN TOILET-KØ’

BT - - TV -

sam­men med. Det he­le var me­get Hol­lywood-ag­tigt og over­va­el­den­de,« til­fø­jer Mil­le med et stort grin.

Tors­dag ef­ter­mid­dag, ef­ter de hav­de va­e­ret til koreo­gra­fi-tra­e­ning hos po­p­stjer­nen Ari­a­na Gran­des fa­ste tra­e­ner Ri­cki Ja­ck­son, hav­de An­dreas et spøjst mø­de i en toilet-kø på en re­stau­rant.

»Jeg skul­le på toilet­tet, og plud­se­lig mø­der jeg Ole Hen­rik­sen. Han hav­de ik­ke set ’X Fa­ctor’, men blev me­get be­gej­stret, da jeg for­tal­te om det, og han bad mig sen­de vo­res mu­sik, så han kun­ne tra­e­ne til det,« forta­el­ler An­dreas. På be­søg hos ple­je­fa­mi­lie Mil­le var sid­ste år på ud­veks­ling i Los An­ge­les, så de har og­så haft tid til at kø­re ud og be­sø­ge hen­des ple­je­fa­mi­lie, som var me­get over­ra­ske­de over at få be­søg fra Dan­mark.

»De vid­ste ik­ke, at jeg hav­de vun­det ’X Fa­ctor’, så de blev me­get, me­get

SO­LEN I DAG MÅ­NEN I DAG

gla­de,« ly­der det fra Mil­le Has­senkam.

Pla­ce On Eart­hs ’X Fa­ctor’-men­tor Tho­mas Bla­ch­man er ik­ke med i Los An­ge­les, men har al­li­ge­vel fulgt med un­der­vejs. Tors­dag tik­ke­de der en sms ind fra den skal­de­de dom­mer, der vil­le hø­re, hvor­dan de hav­de det. Lør­dag send­te han igen et bil­le­de fra sin fe­rie med sin dat­ter, som han for ti­den er i New York med.

Grup­pen fly­ver i dag hjem til Dan­mark, hvor de skal fin­de ud af, hvad der så skal ske.

»Mil­le og jeg skal først og frem­mest til­ba­ge i sko­len og fin­de ud af det he­le. Og så skal vi i gang med en mas­se kon­cer­ter,« si­ger Kat­hri­ne.

»Vi er hjem­me den 17., så spil­ler vi de før­ste kon­cer­ter den 20., og i be­gyn­del­sen af maj skal vi så i stu­di­et og ind­spil­le vo­res vin­der-ep. Jeg ved ik­ke, hvor­dan vi skal nå det he­le, men det skal nok gå,« slut­ter An­dreas.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.