2HISTORISK TRI­UMF

26-åri­ge Mi­cha­el Val­gren le­ve­re­de på for­mi­da­bel vis en hi­sto­risk tri­umf med sej­ren i for­års­klas­si­ke­ren Am­stel Gold Ra­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Na­dia Guld­ba­ek Welch | nawe@bt.dk

Flot. Fan­ta­stisk. Van­vit­tigt. Og helt vildt stort. Det er blot nog­le af de ord, der kan sa­et­tes på 26-åri­ge Mi­cha­el Val­grens sejr.

Med ar­me­ne i vej­ret og knyt­te­de na­e­ver kun­ne dan­ske­ren i ren eu­fori rå­be sin vin­derg­la­e­de ud ef­ter at ha­ve sat al­le de sto­re fa­vo­rit­ter godt og grun­digt på plads. Ef­ter­føl­gen­de kun­ne han så stil­le sig på po­di­et som vin­der af cy­kel­lø­bet. Tak­ke­de Fuglsang for sej­ren Et stort øje­blik for Asta­na-ryt­te­ren, der dog med en me­get yd­myg fa­con øn­ske­de at tak­ke en an­den dan­sker for sej­ren – nem­lig Jakob Fuglsang, der sør­ge­de for, at det ik­ke gik stil­le for sig de sid­ste ki­lo­me­ter.

»Han råb­te til mig i ra­dio­en, hvor han skreg ’kom nu, kom nu! Du skal af­slut­te det her!’ Og det gjor­de jeg, så jeg er rig­tig glad for mig selv og for hol­det,« sag­de en ty­de­ligt glad og rørt Mi­cha­el Val­gren ef­ter sit livs stør­ste sejr til den frem­mød­te pres­se.

Al­le­re­de fre­dag spå­e­de han, at hvis hel­det og be­ne­ne var med ham, så kun­ne han gå he­le vej­en. No­get, han i den grad fik ret i, da han ef­ter et sta­er­kt sam­ar­bej­de med Jakob Fuglsang ful­dend­te tri­um­fen.

»Jakob sat­te fi­na­len op for mig, og så blev det en per­fekt dag for os. Jakob og jeg ar­bej­de­de godt sam­men, og han var su­per­sta­erk. Han gjor­de de an­dre ryt­te­re tra­et­te, så jeg kun­ne kom­me med mit an­det go­de an­greb,« for­tal­te en ty­de­ligt rørt dan­sker på det ef­ter­føl­gen­de pres­se­mø­de. Søn­dag var han hold­kap­ta­jn for Asta­na sam­men med net­op Jakob Fuglsang, der slut­te­de som num­mer ot­te i lø­bet, og de to vi­ste et sublimt sam­ar­bej­de. Fuglsang stak fra su­per­grup­pe I lø­bets slut­fa­se sad net­op de to i en grup­pe, der blandt an­det og­så be­stod af Pe­ter Sa­gan og Alejan­dro Val­ver­de. Her valg­te Jakob Fuglsang at kø­re va­ek på lø­bets sid­ste stig­ning, men det lyk­ke­des for Val­ver­de at kø­re dan­ske­ren op. Med

’’ Jakob sat­te fi­na­len op for mig, og så blev det en per­fekt dag for os Mi­cha­el Val­gren

fi­re ki­lo­me­ter igen an­greb Mi­cha­el Val­gren, men det fik han ik­ke lov til uden kamp, for Pe­ter Sa­gan kør­te dan­ske­ren op. Det slog dog ik­ke Mi­cha­el Val­gren ud. Tva­er­ti­mod. For med to ki­lo­me­ter igen sat­te dan­ske­ren ind med end­nu et an­greb, og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.