ENE­STÅ­EN­DE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brønd­bys ty­ske ch­eftra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, er nor­malt en mand, der er sva­er at im­po­ne­re, men den lyd­mur, der ram­te ham fra de godt 25.000 Brønd­by-fans i går, er det vil­de­ste, han har op­le­vet. No­gen­sin­de.

»Der er in­gen tvivl om, at vo­res fans er på et an­det ni­veau. Vo­res hold bli­ver skub­bet af, at vi ik­ke har tabt la­en­ge, og fan­se­ne bli­ver skub­bet af, at de ik­ke har set hol­det pra­este­re så­dan i 13 år. Det er spe­ci­elt, og jeg har al­drig i mit liv hørt et sta­dion lar­me så me­get som i dag,« si­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger. »Nej.« Sagt kort og pra­e­cist. Kom igen, Dort­mund. Rut­sje­ba­ne­tur Men det var nu og­så lidt af en rut­sje­ba­ne, fø­lel­ser­ne skul­le igen­nem, før de tre po­int var sik­ret. FC Kø­ben­havn var for­an ved pau­sen, og med ca. 25 mi­nut­ter til­ba­ge blev ga­ester­ne til­delt et straf­fes­park.

Det bra­end­te Ro­bert Skov, og så gik Brønd­by i ste­det op og ud­lig­ne­de. I det sid­ste mi­nut tog su­per­stjer­nen Ha­ny Mukh­tar af­fa­e­re og ban­ke­de et fris­park i mål. Og he­le op­le­vel­sen var dår­lig nok til at fat­te for Zor­ni­ger, der ef­ter kam­pen brug­te lang tid på at pu­ste for sig selv og lig­ne­de en mand, der hav­de lø­bet ma­ra­ton.

»Jeg var lidt for tra­et ef­ter kam­pen. Man­ge fø­lel­ser løb igen­nem mig. Da Ha­ny lag­de bol­den til ret­te, ta­enk­te jeg, at det kun­ne va­e­re et godt tids­punkt at sa­et­te det af­gø­ren­de mål ind. Det har han tra­e­net,« si­ger ty­ske­ren og fort­sa­et­ter:

»Det var en me­get in­tens kamp mel­lem to hold på et højt ni­veau. De kun­ne sag­tens mat­che en kamp i Bun­des­liga­en. Må­ske er FCK ik­ke så gla­de li­ge nu, for­di de var for­an 1-0, ram­te over­lig­ge­ren og og­så hav­de et straf­fes­park. Men jeg vil ik­ke si­ge, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.