DER­BY

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

det kun­ne ha­ve af­gjort kam­pen, for i al­le si­tu­a­tio­ner vi­ste vo­res spil­le­re, at de kun­ne sco­re. Hvis de hav­de sco­ret til 2-0 på straf­fe, måt­te vi ba­re gå op og sco­re til 2-1 og må­ske 2-2.« På vej til Tys­kland Men det gjor­de FC Kø­ben­havn og straf­fes­parks­syn­de­ren Ro­bert Skov ik­ke, da han stod over for Brønd­bys må­l­mand Fre­de­rik Røn­now, der fa­el­de­de Vik­tor Fi­s­cher i fel­tet.

»Der er kon­takt, og det kan døm­mes. Så det er godt la­vet af Fi­s­cher,« si­ger Fre­de­rik Røn­now, der knap har tid til at jub­le over sej­ren. Det er spe­ci­elt, og jeg har al­drig i mit liv hørt et sta­dion lar­me så me­get

I dag ta­ger han til Frank­furt og ord­ner de sid­ste de­tal­jer, før skif­tet til Bun­des­liga­en med al sand­syn­lig­hed fal­der på plads.

»Nu skal jeg ik­ke stå og jinxe mit skif­te, før det he­le er ord­net, men Tys­kland er et sted, jeg har kig­get me­get ef­ter. Nu har jeg en tysk tra­e­ner, og selv om han ik­ke har la­ert mig me­get tysk, tror jeg, det pas­ser mig me­get bed­re end det en­gel­ske (har to gan­ge tid­li­ge­re va­e­ret ta­et på Crystal Pa­la­ce, red.), så jeg ser frem til det,« for­kla­rer må­l­man­den, der ik­ke har prø­vet at ta­be med Brønd­by i det­te for­år.

Sej­ren over FC Kø­ben­havn var kamp num­mer 12 i 2018 som ube­sej­ret for de blå-gu­le, men Ale­xan­der Zor­ni­ger me­ner ik­ke, at hans mand­skab er uover­vin­de­ligt.

»In­tet hold i ver­den er uover­vin­de­ligt. Bar­ce­lo­na tab­te og­så i re­tur­kam­pen for­le­den. Så in­tet hold er uover­vin­de­ligt.«

»Midtjyl­land. Og ef­ter dem FC Nord­s­ja­el­land to gan­ge (Brønd­bys tre na­e­ste mod­stan­de­re, red.). Se på spil­ler­ne, de var helt ud­mat­te­de. Vi er og­så nødt til at va­e­re hel­di­ge på de ret­te tids­punk­ter. Med de her 69 po­int hav­de man i en an­den sa­e­son va­e­ret me­ster nu ef­ter 29 kam­pe, men der er et an­det højt­pra­este­ren­de mand­skab på sam­me ni­veau (FC Midtjyl­land, red.). Så det er hårdt for os, men det er helt ut­ro­ligt fedt for dansk fod­bold i for­hold til at bli­ve en end­nu me­re pro­fes­sio­nel ra­ek­ke. Hvis vi kan få ord­net de dår­li­ge ba­ner, ta­ger vi og­så det na­e­ste skridt,« si­ger Zor­ni­ger, der nok hav­de en fed op­le­vel­se på Brønd­by Sta­dion i går, men ma­ner til ro.

»Det her er en sejr. Det er tre me­get vig­ti­ge po­int. Du så, at sta­dion eks­plo­de­re­de, da vi score­de til 2-1. De her der­by­er er spe­ci­el­le, men hvis man gør det op så­dan, at en sejr er en sejr, så er det her blot en sejr.«

Og så al­li­ge­vel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.