’Det er ba­re små, su­re ma­end’

Uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) af­vi­ser kri­tik ef­ter han har of­fent­lig­gjort vi­deo

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen | jepp@bt.dk

Den dan­ske uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) mø­der kri­tik, ef­ter po­li­ti­ke­ren har lagt en pri­vat vi­deo op på Fa­ce­book, hvor han la­ver tra­e­nings­ø­vel­ser i jak­kesa­et og ta­ler politik.

I vi­deo­en hø­rer man An­ders Samu­el­sen na­ev­ne syv po­li­ti­ske aen­drin­ger, Li­be­ral Al­li­an­ce har la­vet, mens de har sid­det i re­ge­rin­gen. Det­te na­ev­ner han sta­kån­det, mens mi­ni­ste­ren ta­ger ot­te så­kald­te ’chin ups’ en øvel­se, hvor man hi­ver sig selv op med ar­me­ne - iført sit jak­kesa­et.

Vi­deo­en med tit­len: ’Flid skal be­løn­nes’ er set 15.000 gan­ge på Fa­ce­book og over 64.000 gan­ge på In­s­ta­gram. Men det er ik­ke al­le, der er li­ge be­gej­stret for den. Blandt kom­men­ta­rer­ne til vi­deo­en er der fle­re, der lan­ger ud ef­ter An­ders Samu­el­sen.

Blandt an­det skri­ver Win­nie Møl­ler: » Go­de re­sul­ta­ter? Li­ge­som da I ’fjer­ne­de’ li­cen­sen? Hm, jeg lover, at jeg ik­ke sa­et­ter mit kryds ved LA na­e­ste gang. Det er sim­pelt­hen et par­ti varm luft. Og mod­sat po­li­ti­ke­re, så hol­der jeg, hvad jeg lover!«

Poul Pe­der­sen kri­ti­se­rer og­så mi­ni­ste­ren og pe­ger på, at det er for use­ri­øst i en tid, hvor der bli­ver bom­bet i Sy­ri­en.

Si­tu­a­tions­for­nem­mel­se

»Hvad med lidt si­tu­a­tions­for­nem­mel­se? For 11 ti­mer si­den skrev Samu­el­sen et ind­la­eg, hvor der er ble­vet bom­bet i Sy­ri­en, og fem ti­mer se­ne­re op­fø­rer han sig som ’se mig – se mig’. Samu­el­sen har tru­et sig til uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten, men er 100% ueg­net. At no­gen sta­dig­va­ek kan bak­ke op om den­ne per­son er gan­ske ufor­stå­e­ligt. Er­hvervs­li­vet har hel­dig­vis få­et nok, er stop­pet med at yde økonomisk bi­stand til par­ti­et.«

An­dre som Chri­stof­fer Ras­mus­sen går så langt at kal­de An­ders Samu­el­sen for en ’vat­tet ka­el­ling’.

Kri­tik­ken prel­ler dog af på uden­rigs­mi­ni­ste­ren. Han si­ger, at han er vant til de ha­de­ful­de kom­men­ta­rer.

»Det ta­ger jeg stil­le og ro­ligt. Så­dan er det. Folk må selv om, hvad de skri­ver. Jeg blo­ke­rer kun folk, hvis det bli­ver de­ci­de­ret spam. Hvis ham, der har skre­vet, har haft en dår­lig dag og har ska­end­tes med ko­nen og ik­ke få­et sin øl til frokost, skal han ha­ve lov til det. Jeg har bre­de nok skul­dre til at ta­ge det,« si­ger An­ders Samu­el­sen til BT.

Sam­me dag som uden­rigs­mi­ni­ste­ren lag­de tra­e­nings­vi­deo­en på Fa­ce­book, lag­de han og­så en vi­deo op, hvor han på­tal­te de man­ge an­greb i Sy­ri­en.

Plads til det se­ri­ø­se og let­te

Det er bl.a. det, fle­re Fa­ce­book-bru­ge­re har­ce­le­rer over. Uden­rigs­mi­ni­ste­ren me­ner dog, der bå­de skal va­e­re plads til det se­ri­ø­se og let­te.

»Jeg tror, det er vig­tigt at veks­le lidt mel­lem de dybt se­ri­ø­se, de hu­mo­ri­sti­ske og de pri­va­te ind­la­eg. Hvis jeg kun skrev se­ri­øst, vil­le folk si­ge; ’slap nu af’,« si­ger An­ders Samu­el­sen og for­kla­rer, hvor­for det li­ge end­te med tra­e­nings­ø­vel­ser i jak­kesa­et:

»Jeg kun­ne ma­er­ke, at der var kom­met en uba­lan­ce om­kring, om folk var op­ma­er­k­som­me på, hvor man­ge re­sul­ta­ter vi har få­et. Jeg hav­de syv go­de re­sul­ta­ter i ho­ve­d­et, og det pas­se­de med, hvor man­ge chin ups jeg kun­ne ta­ge. Jeg var kom­met hjem fra et mø­de og var i jak­kesa­et, og dren­ge­ne var i gang med at tra­e­ne, så kun­ne jeg li­ge va­e­re med,« si­ger han.

De man­ge kri­ti­ske kom­men­ta­rer får dog ik­ke uden­rigs­mi­ni­ste­ren til at ta­ge en pause fra Fa­ce­book, som blandt an­dre DF-po­lik­te­ren Sø­ren Es­per­sen tid­li­ge­re har gjort, ef­ter han modt­og død­strus­ler.

»Det er ba­re nog­le små, su­re ma­end. Jeg smut­ter ik­ke af Fa­ce­book li­ge nu.«

AR­KIV­FO­TO: BAX LIND­HARDT

An­ders Samu­el­sen kri­ti­se­res for en vi­deo på de so­ci­a­le me­di­er. Her ses han un­der Li­be­ral Al­li­an­ces lands­mø­de 7. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.