Frygt for ebo­la-lig­nen­de syg­dom i Ni­ge­ria

En smit­som fe­ber spre­der sig i Ni­ge­ria og va­ek­ker grum­me min­der om den død­brin­gen­de ebo­lavirus, der for blot få år si­den tog li­vet af me­re end 11.000.

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge Laeger Uden Gra­en­ser har 146 mi­stet li­vet til las­sa­fe­ber. Syg­dom­men gi­ver først fe­ber, kval­me og ho­ved­pi­ne, og for en fem­te­del af de smit­te­de ud­vik­ler den sig til liv­stru­en­de blød­nin­ger fra øj­ne el­ler mund og or­gansvigt. Der­u­d­over abor­te­rer op mod 95 pro­cent af al­le gravi­de kvin­der, der smit­tes.

Syg­dom­men smit­ter fra rot­ter. Det sker ek­sem­pel­vis, når men­ne­sker spi­ser fø­de­va­rer foru­re­net med rot­t­eurin el­ler rot­te­af­fø­ring. Her­ef­ter kan den smit­te fra men­ne­ske til men­ne­ske ved kon­takt med in­fi­ce­re­de kro­p­sva­e­sker.

Der fin­des in­gen vac­ci­ne mod las­sa­fe­ber.

Iføl­ge Laeger Uden Gra­en­sers esti­ma­ter fryg­tes 1781 men­ne­sker at va­e­re smit­tet. Her­af er 408 til­fa­el­de be­kra­ef­tet.

An­tal­let af smit­te­de er fal­det de se­ne­ste uger.

I de tre re­gio­ner Bau­chi, Ebo­nyi og On­do i Ni­ge­ria del­ta­ger Laeger Uden Gra­en­ser i sund­hedsmyn­dig­he­der­nes kamp mod fe­be­ren.

Det dre­jer sig blandt an­det om, at laeger og sy­geple­jer­sker skal ba­e­re be­skyt­ten­de dragt, hand­sker og ma­ske, når de be­hand­ler pa­tien­ter.

Las­sa­fe­ber har navn ef­ter by­en Las­sa i det nord­li­ge Ni­ge­ria, hvor syg­dom­men før­ste gang blev iden­ti­fi­ce­ret i 1969.

AR­KIV­FO­TO: SCAN­PIX

Vestafri­kan­ske sund­heds­ar­bej­de­re er igen truk­ket i hel­drag­ter for at be­ka­em­pe en smit­som syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.