Frokost og 7,9 pro­cent me­re i løn

BT - - NYHEDER -

OK-FOR­HAND­LIN­GER på 7,9 pro­cent med mu­lig­hed for at ind­hen­te no­get ek­stra, når der for­hand­les om løn­re­gu­le­rin­gen se­ne­re.

Der­u­d­over vil me­d­ar­bej­der­ne få en be­talt 30 mi­nut­ters frokost­pau­se, hvor de dog skal va­e­re til rå­dig­hed for ar­bejds­gi­ver og for ek­sem­pel ik­ke må for­la­de ar­bejds­plad­sen. Frokost­pau­sen vil ta­el­le med i den sam­le­de ar­bejds­tid.

Til sidst til­by­der man la­e­rer­ne, at de­res ar­bejds­tid får en mø­de­plans­be­stem­mel­se, som skal gø­re ar­bejds­ti­den me­re over­sku­e­lig og flek­si­bel for sa­er­li­ge øn­sker. Stor for­skel på løn­krav Hvil­ke spe­ci­fik­ke krav de kom­mu­na­lan­sat­te er gå­et ind til for­hand­lings­bor­det med, står end­nu ik­ke helt klart. Iføl­ge Avi­sen.dk hav­de kom­mu­ner­ne spil­let ud med en løn­for­hø­jel­se på 6,9 pro­cent over tre år. Mod­par­ten af­slut­te­de der­i­mod iføl­ge Avi­sen.dk for­hand­lin­ger­ne med et krav om en stig­ning på 8,15 pro­cent.

Po­li­ti­ken har tid­li­ge­re skre­vet, Det vil­le va­e­re brand­ham­ren­de ae­r­ger­ligt, at vi får en stor­kon­flikt, hvis der var mu­lig­hed for at nå en af­ta­le at de statsan­sat­te kra­e­ver en løn­stig­ning på 8,2 pro­cent over tre år, mens Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen, der re­pra­e­sen­te­rer sta­ten, hav­de til­budt 6,7 pro­cent.

Ben­ny An­der­sen, der er for­mand for So­ci­al­pa­e­da­go­ger­ne, skri­ver på for­bun­dets hjem­mesi­de, at ’ar­bejds­gi­ver­ne har gi­vet sig me­get’.

Al­li­ge­vel blev for­hand­lin­ger­ne af­slut­tet ef­ter 21 ti­mer uden en af­ta­le.

En kil­de i fag­be­va­e­gel­sen, der er ta­et på for­hand­lin­ger­ne, forta­el­ler til BT, at man var klar til at ind­gå en af­ta­le, da til­bud­det om frokost­pau­sen lå på bor­det, men ef­ter et in­ter­nt mø­de hos fag­for­bun­de­ne fik den så­kald­te mu­ske­te­red den kon­se­kvens, at man måt­te tak­ke nej. Kun et en­kelt for­bund stod i vej­en, for­ly­der det.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra løn­mod­ta­ger­nes si­de. Top­for­hand­ler Den­nis Kri­sten­sen fra FOA ud­tal­te man­dag mor­gen ef­ter nat­tens for­hand­lin­ger til DR, at de er i tids­nød.

»Det vil­le va­e­re brand­ham­ren­de ae­r­ger­ligt, at vi får en stor­kon­flikt, hvis der var mu­lig­hed for at nå en af­ta­le, men det kan vi nok kun, hvis vi får en ud­sky­del­se.« Ho­ved­fo­kus lig­ger på re­gio­ner­ne Gre­te Kri­sten­sen, for­mand for Dansk Sy­geple­je­råd, sid­der og­så med ved for­hand­lings­bor­det. Hun vil ik­ke kom­men­te­re på kom­mu­ner­nes ud­spil.

DSRs pres­se­chef Ru­di Dam­kja­er til­fø­je­de i går ef­ter­mid­dag, at de­res ho­ved­fo­kus lig­ger på re­gio­ner­ne, men at de reg­ner med at få en af­kla­ring se­ne­st tirs­dag mor­gen.

Flem­m­ing Ibsen, ar­bejds­mar­keds­for­sker og pro­fes­sor eme­ri­tus ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, tør ik­ke gå ind i det ak­tu­el­le ud­spil ad hen­syn til at kom­me til at ta­ge par­ti i sa­gen. Han vil dog ger­ne kom­me med sin vur­de­ring af et even­tu­elt ud­fald.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.