Dan­mark over­ve­jer nye skridt for at straf­fe Rusland

BT - - NYHEDER -

Dan­mark over­ve­jer at ta­ge nye skridt for at straf­fe Ruslands politik over for om­ver­de­nen.

Uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen (LA) erkla­e­rer sig åben over for at se på, om en af ve­je­ne frem kan va­e­re en dansk lov, der går me­re di­rek­te ef­ter rus­si­ske rig­ma­end.

Det kan ske ved at for­by­de navn­giv­ne rus­si­ske rig­ma­end in­drej­se og in­de­fryse de­res va­er­di­er. USA, Ca­na­da og de bal­ti­ske lan­de har ind­ført den slags til­tag. Det kal­des po­pu­la­ert en Mag­nitskij-lov.

»Jeg sy­nes, at det er en over­vej­el­se va­erd, helt sik­kert, om Dan­mark og­så skal gå den vej,« sag­de An­ders Samu­el­sen i går ef­ter EU’s uden­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de i Luxem­bourg.

Mag­nitskij-loven er opkaldt ef­ter den rus­si­ske ad­vo­kat Ser­gej Mag­nitskij. Han af­slø­re­de mil­li­ards­vin­del i Rusland. Men han end­te med selv at bli­ve smidt i fa­engsel. Her dø­de han i 2009.

Me­nin­gen med loven er at ram­me de ri­ge rus­si­ske for­ret­nings­ma­end, der støt­ter lan­dets pra­esi­dent, Vla­di­mir Pu­tin. Fol­ke­tin­get skal i ju­ni ha­ve en hø­ring om Mag­nitskij-loven.

Der­ef­ter vil re­ge­rin­gen vur­de­re, om loven og­så bør ind­fø­res i Dan­mark, si­ger An­ders Samu­el­sen.

Han si­ger ef­ter mø­det i Luxem­bourg, at EU-lan­de­ne hol­der fast i de fa­el­les sank­tio­ner, de al­le­re­de har ind­ført mod Rusland. Sam­ti­dig over­ve­jer de nye. EU ind­før­te i 2014 øko­no­mi­ske sank­tio­ner mod Rusland. De ram­mer den rus­si­ske ener­gi- og fi­nans­sek­tor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.